ORDRE INT/67/2019, de 4 d'abril, per la qual es fa pública la manera d'acomplir les obligacions de comunicació a la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de les operacions d'aeronaus pilotades per control remot (RPA) sobre aglomeracions d'edificis en ciutats, pobles o llocs habitats o reunions de persones a l'aire lliure.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior
Rango de LeyOrdre

L'article 161 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, atribueix a la Generalitat competències en matèria de seguretat pública, tal com preveu l'incís final de l'apartat 1, d'acord amb el que disposa la legislació estatal. L'apartat 5 d'aquest precepte estatutari concreta les funcions pròpies del cos de Mossos d'Esquadra –l'àmbit d'actuació dels quals és el conjunt del territori de Catalunya–, funcions entre les quals s'inclouen les relatives a la seguretat ciutadana i l'ordre públic.

Mitjançant el Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot i es modifiquen el Reial decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen el Reglament de l'aire i les disposicions operatives comunes per als serveis i els procediments de navegació aèria, i el Reial decret 57/2002, de 18 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de circulació aèria.

L'execució de les operacions d'aeronaus pilotades per control remot (RPA), previstes a l'article 21.3 del Reial decret 1036/2017 en espais com aglomeracions d'edificis i llocs habitats o amb reunions de persones, requereix, de conformitat amb el que disposa l'apartat 4 de la disposició addicional primera d'aquest Reial decret, a més d'altres mesures de seguretat i autoritzacions, la seva comunicació a les autoritats competents de seguretat pública, als efectes del que estableixen els articles 2.3, 3, 4.1, 17 i 21 de la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, la qual concreta a l'article 5 les autoritats i els òrgans competents als efectes d'aquesta Llei, entre els quals s'inclouen els corresponents de les comunitats autònomes que hagin assumit competències per a la protecció de persones i béns i per al manteniment de la seguretat ciutadana i disposin d'un cos de policia propi.

Aquesta comunicació prèvia, en conseqüència i en els termes de l'article 21.3 esmentat, afecta l'execució de les operacions aèries especialitzades per aeronaus pilotades per control remot (RPA) sobre aglomeracions d'edificis en ciutats, pobles o llocs habitats o reunions de persones a l'aire lliure, les quals únicament es poden realitzar quan la seva massa màxima a l'enlairament no excedeixi els 10 kg, s'efectuï dins de l'abast visual del pilot (VLOS), a una distància horitzontal màxima del pilot de 100 m, i a una altura màxima sobre el terreny no superior a...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR