ORDRE ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d'alumnes i del fitxer de dades de caràcter personal associat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyOrdre

L’article 89 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix l’obligació del Departament d’Ensenyament de facilitar als centres educatius l’accés a un conjunt de serveis digitals i telemàtics orientats a millorar el desenvolupament de l’activitat educativa, consistents en aplicacions didàctiques i continguts educatius de qualitat, així com serveis de dossier personal d’aprenentatge i de registre acadèmic personal individual, entre d’altres, orientats a potenciar l’excel·lència dels aprenentatges i a facilitar el funcionament dels centres.

Amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d’aquests serveis, és necessari crear el Registre d’alumnes, com a instrument que identifica tot l’alumnat matriculat als centres educatius públics i privats de Catalunya. Aquest Registre implica un tractament homogeni, estructurat, àgil i de qualitat de les dades amb transcendència educativa, que ha de permetre aconseguir el màxim coneixement individual de l’alumne, i alhora proporcionar a l’Administració educativa una visió de conjunt del sistema. Així mateix, el Registre d’alumnes pretén esdevenir un instrument adequat per als centres educatius i l’administració educativa en l’exercici de les respectives competències en matèria educativa, i en el disseny de polítiques públiques.

D’altra banda, atès que les dades i la informació que han de constar al Registre d’alumnes són objecte d’un tractament automatitzat i s’integren en una base de dades única que ha de complir les normes de seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal, es crea el fitxer de dades de caràcter personal anomenat Registre d’alumnes.

La disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix determinades prescripcions en relació amb les dades personals de l’alumnat, i la disposició addicional catorzena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu que en el tractament de dades, en l’àmbit del sistema educatiu, és aplicable la normativa de protecció de dades de caràcter personal, que cal adoptar les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat, i que l’Administració educativa ha d’afavorir la transmissió dels principis, els drets i les mesures de seguretat bàsiques amb relació a la protecció de dades.

L’article 131.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que en matèria d’ensenyament no universitari, amb relació als ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional amb validesa en tot l’Estat, i amb relació als ensenyaments d’educació infantil, la Generalitat té competència exclusiva, que inclou, entre d’altres, el desenvolupament organitzatiu. Així mateix, correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protecció de dades de caràcter personal d’acord amb l’article 156.a) de l’Estatut.

Per això, d’acord amb el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la disposició final tercera , apartat 1, de la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i atès que s’ha emès el seu informe preceptiu i el dictamen del Consell Escolar de Catalunya, d’acord amb l’article 171 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació;

A proposta de la Direcció General de Centres Públics, i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora,

Ordeno:

Article 1

Creació del Registre d’alumnes

Es crea el Registre d’alumnes, com a registre únic, en el qual s’inscriuen tots els alumnes matriculats als centres educatius públics i privats d’ensenyaments reglats no universitaris que realitzen la seva activitat a Catalunya, amb el contingut que es descriu a l’annex 1.

Article 2

Finalitats del Registre

El Registre d’alumnes té les finalitats següents:

  1. Disposar d’un identificador únic per a cadascun dels alumnes esmentats a l’article 1, que permeti facilitar als centres educatius i als mateixos alumnes les dades acadèmiques personals que han de conformar el registre acadèmic personal individual.

  2. Facilitar el desenvolupament del dossier personal d’aprenentatge.

  3. Constituir la base per al desenvolupament de tràmits electrònics en benefici dels alumnes i posar a disposició dels òrgans de l’Administració de la Generalitat les dades actualitzades necessàries per a la planificació, l’execució i l’avaluació de les seves polítiques.

Article 3

Funcions i gestió del Registre

3.1 La gestió del Registre correspon als centres...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR