ORDRE EMO/364/2014, de 16 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Territori i Sostenibilitat
Rango de LeyOrdre

L’article 31.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, estableix la competència del Departament de Territori i Sostenibilitat per a l’aprovació del règim de tarifes aplicable al serveis interurbans de taxi.

L’increment que han experimentat els costos d’explotació dels serveis interurbans de taxi d’ençà del darrer augment de tarifes que autoritza l’Ordre TES/312/2013, de 9 de desembre, determina la necessitat de revisar les tarifes aplicables a aquests serveis amb la finalitat d’actualitzar-les d’acord amb l’evolució dels seus costos d’explotació, de tal manera que, un cop realitzats els càlculs pertinents, s’ha obtingut un increment general del 0,4%.

Amb la finalitat d’homogeneïtzar arreu del territori l’import del suplement a percebre en el cas de serveis que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a nou places de capacitat inclòs el conductor, s’ha previst el seu increment tot fixant-lo en la quantia de 3,10 euros.

Cal assenyalar que, per tal de moderar l’impacte d’aquest increment tarifari, s’ha tornat a considerar convenient no aplicar-lo a la tarifa 7, tal com ja es va fer en l’exercici anterior, de manera que en aquest cas els preus no experimentin cap variació.

Per tot el que s’ha exposat, vista la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi,

Ordeno:

Article 1

1.1 Els serveis interurbans de taxi amb un recorregut íntegrament comprès dins el territori de Catalunya s’han d’efectuar d’acord amb les tarifes següents, inclosos els impostos:

 1. Tarifa 6. Serveis que es desenvolupin els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 8 i les 20 hores.

  Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,68 euros.

  Preu per hora d’espera: 18,69 euros.

  Preu per fracció cada 15 minuts: 4,67 euros.

  Mínim de percepció: 6,05 euros.

 2. Tarifa 7. Serveis que es desenvolupin en dissabtes i festius, i els dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres laborables en el període comprès entre les 20 i les 8 hores

  Preu per quilòmetre recorregut o fracció: 0,75 euros.

  Preu per hora d’espera: 20,68 euros.

  Preu per fracció cada 15 minuts: 5,17 euros.

  Mínim de percepció: 6,70 euros.

  Els mínims de percepció no són acumulables en recorreguts als quals s’hagi aplicat la tarifa ordinària per quilòmetre recorregut.

  1.2 S’aplicarà un suplement de 3,10 euros en els serveis que comportin l’entrada o la sortida d’un aeroport.

  1.3 S’aplicarà un suplement de 3,10 euros en els serveis que comportin el transport de més de quatre passatgers amb vehicles de fins a nou places de capacitat inclòs el conductor (incloent-hi tots els passatgers).

  1.4 S’aplicarà el suplement establert a l’àmbit urbà respectiu en concepte d’avís telefònic o mitjançant radioemissora.

  1.5 Les tarifes esmentades no són aplicables a l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor que preveu la legislació vigent.

Article 2

2.1 Els vehicles...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR