ORDRE ECO/284/2015, de 10 de setembre, per la qual es regula la variant de la loteria Binjocs que es comercialitza amb el nom d'African Diamond.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
Rango de LeyOrdre

El Reglament de la loteria denominada Binjocs, aprovat mitjançant el Decret 97/2014, de 8 de juliol, en l’article 7 preveu que aquesta loteria es pugui desenvolupar a partir d’una multiplicitat de variants de joc, atenent diferents probabilitats i diferents formats de bitllet, entre d’altres.

La disposició final primera de l’esmentat Decret 97/2014, de 8 de juliol, faculta la persona titular del departament competent en matèria de joc i apostes per regular, mitjançant les ordres corresponents, les especificacions concretes per a cada variant d’aquesta loteria proposades pel Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Atesa l’Ordre ECO/208/2014, de 10 de juliol, per la qual es regulen els premis acumulats de les variants de la loteria denominada Binjocs.

Raons comercials i de planificació en el temps, en funció dels paràmetres i dels criteris comercials i econòmics aplicables amb l’objectiu d’obtenir el millor impacte en el mercat amb la implementació de la variant African Diamond de la loteria Binjocs fan aconsellable que l’entrada en vigor d’aquesta Ordre es produeixi l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

Per tant, a proposta del Consell d’Administració de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, i fent ús de les facultats que m’atribueix la disposició final primera del Decret esmentat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquesta Ordre és regular la variant de la loteria Binjocs comercialitzada amb el nom de African Diamond.

Article 2

Característiques dels bitllets

2.1 Cada bitllet està configurat per trenta caselles, disposades en forma de matriu de cinc files per sis columnes.

  1. 2 El bitllet estarà format per 26 números, havent 4 caselles que no s’utilitzen. Les cel·les del bitllet corresponents a fila 1, columnes 1, 5 i 6, i fila 5 columna 6, no són emprades en aquest joc.

2.3 Totes les caselles, a excepció de les 4 no utilitzades, tenen un número inscrit, en la franja de l’ú al dotze, ambdós inclosos, excepte en la primera columna, en la que la franja de números és del número 2 al número 12, ambdós inclosos.

2.4 Dins d’un mateix bitllet hi pot haver números repetits.

Article 3

Preu dels bitllets

3.1 El preu de cada bitllet és de 0,50 euros i 1,00 euro.

3.2 El preu de cada bitllet amb opció de tria de sèries es d’1,00 euro. En funció de les sèries que triï el jugador, fins un màxim de sis, el preu de l’aposta és de 2,00 euros (dues sèries), 3,00 euros (tres sèries), 4,00 euros (quatre sèries), 5,00 euros (cinc sèries) i 6,00 euros (sis sèries).

Article 4

Participació en els sortejos

Per a un mateix sorteig, els jugadors poden adquirir fins un màxim de sis sèries del mateix bitllet. Aquest bitllet és assignat pel sistema informàtic central de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat.

Article 5

Característiques dels sortejos

5.1 Els jugadors sol·liciten, a través del terminal de joc o dels dispositius previstos en la normativa vigent, la realització d’un sorteig per part del sistema informàtic central de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, el qual s’efectua...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR