ORDRE ARP/71/2019, de 10 d'abril, per la qual s'estableix el marc de gestió de l'activitat pesquera en aigües interiors i marisquera relativa a la captura del pop roquer (Octopus vulgaris Cuvier, 1797) a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rango de LeyOrdre

La franja litoral més propera a la línia de costa pateix una elevada pressió antròpica que va molt més enllà de les activitats pesqueres i marisqueres que gestiona la Direcció General de Pesca i Afers Marítims. Aquesta situació fa encara més necessària la intervenció de l'Administració pesquera per estructurar i distribuir de manera coherent i sostenible les diverses activitats pesqueres i marisqueres d'àmbit professional que s'hi desenvolupen.

El marisqueig del pop roquer ( Octopus vulgaris Cuvier , 1797), ja sigui amb ormeigs específicament dirigits a l'espècie o amb arts de pesca d'espectre més ampli que tenen també com a objectiu aquesta espècie i altres cefalòpodes litorals, és una activitat extractiva que ha estat molt revaloritzada en l'àmbit comercial en els darrers anys, ja que la demanda del mercat tant local com internacional no para de créixer. Som davant d'un ventall d'activitats pesqueres i marisqueres adreçades a una espècie que ofereix molt bones possibilitats de gestió, i és per aquest motiu que cal establir unes línies marc en tot el litoral català, sobre les quals, en el futur, en aplicació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, puguin constituir-se comitès de cogestió que elaborin plans de gestió més concrets i adaptats a les diferents característiques dels caladors de pop roquer.

L'article 119.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria d'activitats marítimes. Aquesta competència inclou, en tot cas, i entre altres aspectes, la regulació i la gestió del marisqueig i l'establiment de les condicions per practicar-lo.

La Política Pesquera Comuna (PPC), aprovada pel Reglament (UE) 1380/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre, constitueix el marc general de regulació en matèria de pesca de la Unió Europea. D'acord amb l'article 2, els seus objectius són garantir que les activitats pesqueres siguin ambientalment, econòmicament i socialment sostenibles, partint de l'aplicació d'una gestió amb enfocament ecosistèmic i procurant assegurar una explotació dels recursos biològics marins vius que permeti el restabliment i manteniment de les poblacions capturades en uns nivells capaços de produir el Rendiment Màxim Sostenible (RMS).

L'article 25 i l'article 27 b) de la Llei 2/2010, de 18 de febrer, de pesca i acció...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR