ORDRE ARP/44/2020, de 17 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre ARP/167/2017, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per a pol·linització.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Rango de LeyOrdre

L'apicultura és una activitat tradicional, implantada en moltes zones rurals de Catalunya en les quals actua com a activitat agrària principal o complementària d'altres activitats agràries per a moltes de les seves persones agricultores.

Així doncs, l'activitat apícola compleix una funció econòmica, ja que proporciona una part important dels ingressos dels agricultors, però alhora contribueix al desenvolupament rural i al manteniment de la població en zones de muntanya o zones desfavorides i en reforça el teixit econòmic i social.

L'activitat apícola afavoreix l'increment de la pol·linització que fan les abelles i, en conseqüència, ajuda al manteniment, la conservació i l'equilibri dels ecosistemes i de l'entorn natural on hi ha els abellars.

La pol·linització afavoreix la conservació de determinades espècies vegetals silvestres i l'increment de rendiment d'altres espècies cultivades, especialment les fructícoles.

Atès el benefici que l'apicultura reporta en conjunt a l'agricultura i al medi ambient, es considera necessari conservar i fomentar aquesta activitat.

El 21 de juliol de 2017, es va publicar l'Ordre ARP/167/2017, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector apícola per a pol·linització.

L'Ordre ARP/157/2018, de 21 de setembre, per la qual es deroguen l'Ordre de 3 d'abril de 1986, per la qual es declara l'existència oficial de la varroasi de les abelles dins el territori de Catalunya, i l'Ordre de 19 de febrer de 1987, per la qual s'estableix un pla de lluita contra la varroasi de les abelles, incorpora canvis pel que fa als programes sanitaris apícoles que cal observar en les bases reguladores de l'ajut a la pol·linització.

Els ajuts a la pol·linització estan integrats en el Programa nacional d'ajuda a l'apicultura 2020-2022, aprovat mitjançant la Decisió (UE) 2019/974 de la Comissió, de 12 de juny, que aprova el Programa de millora de la producció i la comercialització dels productes apícoles per al període 2020-2022, presentat per l'Estat, de conformitat amb el Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

D'altra banda, l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, amplia els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l'Administració a totes les persones físiques que realitzen una activitat econòmica o professional, empresaris individuals o autònoms.

Conseqüentment, atesa la modificació del Pla nacional d'ajuda a l'apicultura i de la normativa vigent en matèria de tramitació electrònica, és convenient modificar les bases reguladores vigents, i a proposta de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia i en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Es modifica l'article 2 de les bases reguladores de l'Ordre ARP/167/2017, de 21 de juliol, que queda redactat de la manera següent:

“Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases reguladores aprovades en l'article 1...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR