ORDEN JUS/150/2015, de 21 de mayo, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes que gestiona el Departamento de Justicia.

SecciónDisposiciones Generales
EmisorDEPARTAMENTO DE JUSTICIA
Rango de LeyOrden

La disposició addicional tercera del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que, dins el termini de dos mesos a comptar de la data d’entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n’actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què s’identifiquin els serveis i les activitats que cadascuna d’aquestes merita i la quota corresponent.

L’article 44 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes de la Generalitat s’eleven, per a l’any 2015, fins a la quantitat que resulti de l’aplicació del coeficient 1,05 a la quantia de l’any 2014. Són tipus de quantia fixa els que no es determinen per un percentatge sobre la base.

Per tot això, d’acord amb l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i amb l’article 39 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Publicar, a efectes informatius, la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Justícia, que es detallen a l’annex d’aquesta Ordre.

Barcelona, 21 de maig de 2015

Germà Gordó i Aubarell

Conseller de Justícia

Annex

Taxes que gestiona el Departament de Justícia

Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a un lloc de treball del grup C del cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris (article 2.1-5.4 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny): 42,45 euros.

Exempcions

Resten exempts d’aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %.

Bonificacions

  1. S’estableix una bonificació del 30 % per a les persones membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general, i una bonificació del 50 % per a les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

  2. S’estableix una bonificació del 20 % per a les persones que tramitin la inscripció per mitjans telemàtics.

    Taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a un lloc de treball del grup D del cos auxiliar tècnic, grup serveis penitenciaris (article 2.1-5.7 del text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny): 42,45 euros.

    Exempcions

    Resten exempts d’aquesta taxa, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, els subjectes passius en situació de desocupació que no perceben cap prestació econòmica, les persones jubilades i les que acreditin una discapacitat igual o superior al 33 %.

    Bonificac...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR