Decret 33/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants d'associacions i organitzacions la finalitat principal de les quals és la protecció del medi ambient

Sección2.- Autoritats i personal
EmisorConselleria de Treball i Formacio
Rango de LeyDecret

Decret 33/2008, de 28 de març, de cessament i de nomenament de nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, integrats en el Grup III, com a representants d'associacions i organitzacions la finalitat principal de les quals és la protecció del medi ambient L'article 78 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, en la nova redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març), disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.

L'article 10.2 del Reglament d'organització i funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, aprovat per mitjà del Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre), preveu les causes per les quals cessen en les seves funcions els membres del Consell Econòmic i Social.

La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), crea aquest òrgan estatutari, li atorga la qualitat d'òrgan de caràcter consultiu i en determina la composició en l'article 4. En aquest sentit, formen part del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears un president o presidenta; el Grup I, format per representants de les associacions empresarials; el Grup II, format per representants d'organitzacions sindicals, i el Grup III, constituït per representants de diferents sectors (agrari, pesquer, de la Universitat de les Illes Balears, etc).

Quant a la designació i al nomenament dels membres del Grup III, pel que fa als representants de les organitzacions i associacions que tenen com a finalitat principal la protecció del medi ambient, l'article 5 de la Llei 10/2000, abans esmentada, disposa que ha de nomenar-los el Consell de Govern, amb la designació prèvia de les entitats de rellevància en cada sector.

En data 12 de març de 2008 es va comunicar a la Conselleria de Treball i Formació la proposta de la Conselleria de Medi Ambient, una vegada consultades les associacions i organitzacions la finalitat principal de les quals és la protecció del medi ambient, de cessament i posterior nomenament d'un membre titular i d'un membre suplent del Consell Econòmic i Social, integrats en el Grup III, en representació de les associacions i organitzacions esmentades.

Per tot això, i en virtut del que disposa l'article 5.4 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR