Més Europa? Comentaris sobre el sistema institucional i jurídic de la Unió com a factor de recentralització en el sí dels seus estats membres: especial referència al cas de l'estat espanyol (I)

AutorNarcís Mir i Sala
CargoResponsable de seguiment normatiu i desenvolupament estatutari en afers UE. Departament d'Acció Exterior i Govern Obert
Páginas59-72
59
transparència i bon govern
Finalitat i perspectiva
L               
de la Unió Europea com a una interfície. En ella hi convergeixen tant les estructures polítiques i
administratives de la mateixa Unió com les dels diferents àmbits de representació i govern dels
estats membres a escala nacional, regional i local, de tal manera que esdevé pròpiament
     nterdependència entre totes elles, cap de les quals, per
tant, pot explicar-se o actuar de manera aïllada o independent.
A              
que, en la meva opinió, aquest sistema conté lògiques i inèrcies que afavoreixen de manera clara
        G  A   E  
          central o
autonòmica titular de la competència sobre la qual incideix una determinada norma iniciativa
de la Unió.
Dit en altres termes, crec que el sistema institucional i jurídic de la Unió afavoreix, de fet,
processos de recentralització política i administrativa    G  A 
 E                   
               
les normes de la Unió quan aquestes han de ser aplicades per les comunitats autònomes.
E          I        
   U          E
espanyol, de principis, normes i pràctiques adoptades justament amb la finalitat de garantir la
        U      
    ats membres.
T               
         U       
              
control en f avor de les unitats administratives i de govern centrals dels estats membres en
detriment de les escales de govern i administració subcentrals. És important indicar també que
aquesta pràctica disposa en moltes ocasions del suport explícit o implícit de la Comissió Europea
              
“Més Europa?” Comentaris sobre el sistema institucional i jurídic
de la Unió com a factor de recentralització en el si dels seus estats
membres: especial referència al cas de l’estat espanyol (I)

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR