LLEI 10/1984, de 5 de març, de coordinació de les policies locals de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent

LLEI

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix en l'article 13.3 que pertoca a la Generalitat la coordinació de l'actuació de les policies locals.

La legislació vigent sobre policies locals és pràcticament continguda en el Reglament de Funcionaris de l'Administració Local i en el Reial Decret 3046/77, del 6 d'octubre.

Aquesta legislació assenyala clarament que la policia local és subjecta a l'autoritat i a la dependència directa de l'alcalde, a qui correspon de nomenar els funcionaris que la integren. Pel que fa a les funcions que li assigna, correspon a la policia municipal l'execució, d'acord amb la legislació general, de les mesures de policia emanades de les autoritats competents, especialment la vigilància i l'ordenació del trànsit, la cooperació a la corporació i altres funcions anàlogues. Li corresponen també l'auxili a l'ordre públic en general i, si s'escau, la funció de policia judicial d'acord amb les lleis.

La Generalitat de Catalunya, a l'empara de les facultats que li atorguen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, entén que la promulgació d'aquesta Llei és primordial per a arribar, bo i respectant totalment l'autonomia municipal, a un grau més alt de professionalització i eficàcia de les policies locals, com a resultat d'una progressiva unificació de criteris en la seva actuació, la qual cosa comportarà una potenciació de la mateixa policia municipal i en conseqüència un millorament del sistema de seguretat pública.

Article 1

-1 Aquesta Llei té per objecte d'establir, tot respectant l'autonomia municipal, els criteris normatius per a la coordinació de l'actuació de les policies locals de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 13.3 de l'Estatut d'Autonomia, a fi de millorar-ne l'eficàcia.

-2 En la denominació genèrica "policies locals" s'engloben tots els serveis de seguretat pública que depenen de les entitats locals de Catalunya.

Article 2

Als efectes d'aquesta Llei s'entén per "coordinació de l'actuació de les policies locals" la determinació dels mitjans i dels sistemes de relació que fan possible llur acció conjunta mitjançant les autoritats competents, de manera que s'aconsegueixi la integració de les respectives actuacions particulars en la globalitat del sistema de seguretat ciutadana que els és confiada.

Article 3

-1 La coordinació de l'actuació de les policies locals a què fa referència l'article anterior comprèn, entre d'altres, les funcions següents:

  1. Establir les normes bàsiques d'estructura i organització interna, a les quals s'han d'ajustar els reglaments de les policies locals de Catalunya.

  2. Promoure l'homogeneïtzació de llurs mitjans tècnics.

  3. Fixar les condicions bàsiques d'accés, de formació i de promoció de les policies locals, i establir-ne els mitjans necessaris.

  4. Establir els criteris que faran possible un sistema d'informació recíproca.

  5. Donar a les entitats locals que el sol·licitin l'assessorament necessari en aquesta matèria.

  6. Canalitzar la col·laboració eventual entre les diverses entitats locals per tal d'atendre a llurs necessitats necessitats temporals o extraordinàries.

  7. Afavorir i fomentar la creació de serveis de policia intermunicipal o comarcal a les zones on els ajuntaments corresponents no puguin afrontar les despeses d'una policia pròpia o bé on les circumstàncies aconsellin de mancomunar o unificar els serveis de policies locals.

-2 Aquestes funcions s'han d'exercir en tots els casos respectant les competències de les autoritats locals en matèria de policia local.

Article 4

Pel que fa a l'exercici de les funcions previstes per l'article 3 d'aquesta Llei, correspon al Departament de Governació d'establir els mitjans d'inspecció necessaris per a garantir la coordinació efectiva dels diversos serveis de policia local de Catalunya.

Article 5

-1 Els projectes de coordinació que s'han de sotmetre a l'aprovació del Consell Executiu han de rebre l'informe de la Comissió de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya, com a màxim òrgan consultiu en aquesta matèria.

-2 Aquesta Comissió, adscrita al Departament de Governació, serà constituïda per quinze membres, que són: el Conseller de Governació, com a president, i catorze vocals, deu en representació dels ajuntaments i quatre en representació de la Generalitat de Catalunya. Els vocals en representació dels ajuntaments han d'ésser nomenats pel Conseller de governació a proposta d'aquells, d'acord amb el procediment que s'ha de determinar per reglament, tenint en compte criteris de representació territorial. Els vocals en representació de la Generalitat de Catalunya han d'ésser designats i nomenats pel Conseller de Governació.

Article 6

-1 El Consell Executiu de la Generalitat, a proposta del Conseller de Governació, ha de crear una Comissió Tècnica Assessora de Coordinació de les Policies Locals.

-2 Aquesta Comissió ha de tenir les funcions i la composició que es determinaran per via reglamentària, i hi han d'ésser representades les entitats locals de Catalunya.

Disposició final S'autoritza el Consell Executiu de la Generalitat perquè dicti les disposicions reglamentàries per a desplegar i aplicar aquesta Llei. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i les Autoritats als quals correspongui la facin complir.

Barcelona, 5 de març de 1984

Jordi Pujol President de la Generalitat de Catalunya

Macià Alavedra i Moner Conseller de Governació

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR