ORDRE PTO/229/2006, de 3 de maig, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de Bones Pràctiques per al Paisatge, i la selecció de candidatures per al II Premi Mediterrani del Paisatge en l'àmbit de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

PTO/229/2006, de 3 de maig, de convocatòria per a la selecció de treballs per a la formació del Catàleg de Bones Pràctiques per al Paisatge, i la selecció de candidatures per al II Premi Mediterrani del Paisatge en l'àmbit de Catalunya.

El paisatge és un component de la qualitat de vida de les societats i constitueix un patrimoni comú que cal reconèixer i fomentar. Tanmateix, al llarg de les darreres dècades la transformació dels paisatges mediterranis ha estat tan intensa que ha compromès el manteniment dels valors paisatgístics i la seva diversitat. Per aquesta raó, les polítiques públiques esdevenen cabdals per tal de fomentar la gestió sostenible dels paisatges, en general, i a escala de les regions mediterrànies.

Conscients de la importància que té el paisatge en la qualitat de vida de la població i en la història dels pobles d'Europa, les administracions europees estan coordinant diverses accions que tenen el seu origen en la Carta del Paisatge Mediterrani (Sevilla, 1993), i en el Conveni Europeu del Paisatge (Florència, 2000), promogudes pel Consell d'Europa.

En el cas de Catalunya, la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge, nascuda de l'esperit dels acords esmentats, estableix que el Govern ha de fomentar la sensibilització de la societat catalana, de les organitzacions privades i dels poders públics respecte el paisatge, i que ha de promoure l'intercanvi d'experiències i donar suport a projectes de recerca i de difusió dels coneixements sobre el paisatge.

D'acord amb aquests objectius, la Generalitat de Catalunya participa en el projecte Pays.doc (dins el Programa Interreg IIIB MEDOCC de la Unió Europea), i col·labora en la convocatòria per a la selecció de plans, programes, projectes, obres i activitats de difusió i comunicació sobre el paisatge que seran inclosos al Catàleg de Bones Pràctiques per al Paisatge i que podran optar al II Premi Mediterrani del Paisatge. En aquest projecte hi participen les comunitats autònomes d'Andalusia, Catalunya, Múrcia, València (Espanya); la Regió de Provenze-Alpes-Côte d'Azur (França); les regions de Toscana, Umbria, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Basilicata i Sardenya (Itàlia), i la Prefectura de Magnesia-ANEM (Grècia), que han establert unes bases comunes per a la selecció.

La finalitat d'aquest projecte és consolidar una plataforma per a la sensibilització de la societat i de les institucions públiques envers la construcció conscient d'un paisatge mediterrani harmoniós i dotat de valors, des de la diversitat i les especificitats d'un àmbit històric i cultural comú. Això comporta una estratègia per promoure la reflexió sobre la dimensió paisatgística que han de tenir les actuacions que impulsen i realitzen els diferents actors i que, en major o menor grau, impregnen els processos d'ordenació territorial i urbana.

Per tot això exposat,

Ordeno:

Article 1

Convocatòria per a la selecció de treballs a incloure al Catàleg de Bases Pràctiques del Paisatge i que poden optar al Premi Mediterrani del Paisatge

Es fa pública la convocatòria, en l'àmbit de Catalunya, del concurs per a la selecció de plans, projectes, obres i activitats de difusió i comunicació sobre el paisatge que s'inclouran al "Catàleg de Bones Pràctiques per al Paisatge", i que podran optar al Premi Mediterrani de Paisatge, d'acord amb les bases que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Presentació de candidatures

2.1 Les candidatures es presentaran segons el que estableix l'article 7 de les bases, o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2.2 El termini per a la presentació de candidatures finalitza el 17 de juny de 2006.

Article 3

Composició del Comitè de selecció

El Comitè de selecció a què es refereix l'article 10 de les bases estarà format per cinc representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i un representant designat per cada un dels departaments d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Medi Ambient i Habitatge, de Comerç, Turisme i Consum, i de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Article 4

Desenvolupament de la convocatòria

Es faculta el secretari per a la Planificació Territorial per al desenvolupament i l'execució de les activitats associades a aquesta convocatòria.

Article 5

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 3 de maig de 2006

Joaquim Nadal i Farreras

Conseller de Política Territorial

i Obres Públiques

Annex

Projecte Pays.doc

PROGRAMME

INTERREG IIIB

MEDOCC

BASES

de la convocatòria per a la selecció de plans, programes, projectes, obres i activitats de difusió i comunicació sobre el paisatge que seran inclosos al Catàleg de Bones Pràctiques per al Paisatge, amb la possibilitat de presentar aquesta candidatura a la segona edició del Premi Mediterrani del Paisatge

Preàmbul

Les regions d'Andalusia (ES), Basilicata (IT), Emilia-Romanya (IT), Lacio (IT), Lombardia (IT), Múrcia (ES), Piemonte (IT), Provença-Alps-Costa Blava (FR), Sardenya (IT), Toscana, (IT), Umbria (IT), València (ES), Catalunya (ES), i ANEM-Prefectura de Magnesia (GR), en l'àmbit del projecte "PAYS.DOC-Bones Pràctiques per al Paisatge", finançat per la iniciativa comunitària INTERREG IIIB MEDOCC, tenen la intenció d'identificar, difondre i valoritzar les millors experiències d'elaboració de projecte i d'organització en l'àmbit del paisatge mediterrani que constitueixin exemples de "Bones Pràctiques per al Paisatge".

Amb aquesta finalitat, promouen, per mitjà d'aquest document, la presentació de dossiers de candidatura que facin referència a plans, projectes, obres realitzades, programes d'organització i activitats de comunicació que constitueixin una experiència significativa des del punt de vista paisatgístic. Posteriorment, s'inclouran en un Catàleg, que serà publicat al llarg del projecte PAYS.DOC i presentat a la segona edició del Premi Mediterrani del Paisatge.

Article 1

Convocatòria

Aquesta convocatòria defineix les modalitats i els requisits fonamentals per a la presentació dels dossiers de candidatura de plans, programes, projectes, obres, experiències d'organització i activitats de comunicació pel que fa als temes paisatgístics, amb la finalitat de publicar el Catàleg de Bones Pràctiques per al Paisatge i poder participar en el Premi Mediterrani del Paisatge (segona edició).

Article 2

Finalitat de la selecció

La finalitat d'aquesta iniciativa és contribuir, a través de la selecció, la difusió i la promoció d'experiències concretes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR