L'Impost sobre begudes ensucrades envasades: una mirada transversal i anàlisi doctrinal dels seus elements

AutorSara Artigot Seoane
CargoEstudiant del Màster en Advocacia a la Barcelona School of Management (BSM-UPF). Becària DGSCCJ del Gabinet Jurídic
Páginas17-48
17
Aquest treball realitza una mirada tàààààààààà
envasades, partint del seu procés de creació i aplicació, per acabar analitzant, des del punt de vista
de la doctrina constitucional espanyola, aquells aspectes conformadors del dret financer i tributari
al·legats contra ell, a la fi de poder obtenir una conclusió sobre la seva constitucionalitat.
Introducció
Eà à à à à à à à à à à à à à à à
comencen a pesar sobre la conscièàààààààààà
Oà Mà àà “à OM“à à à à à ngesta de sucres en el punt de mira
empenyent els estats a aplicar, entre altres mesures, polítiques fiscals per reduir-ne el consum.
El legislador català, en el marc de la potestat per crear tributs propis que li és conferida, va decidir
àost sobre begudes ensucrades envasades, que no ha tingut la fortuna de quedar aliè
de debat ni de disconformitat per part dels sectors afectats.
Aquest treball té com a punt de partida la Sentència 558/2019, de 28 de juny, del Tribunal Superior
àJà àCà àà àà ‘àà àà àààà à
tramitació. Aquesta circumstància ha estààààà àààà ààà
elements en relació amb aquest que són conformadors del dret financer i tributari i als quals, per ara,
àààààà
Làà à àà à àà à àà à àà
àà àà àPà àààà àà
àààà ààààà àààààààà
podria ésser proporcionada pel Tribunal Constitucional en un futur, quan arribi a coneixement de la
Sala.
áàààààààààLààààààààààà
el lector, realitzar una mirada transversal a la vida del tribut, des de ààà OM“à
passant per la seva creació i finalitzant amb els resultats obtinguts. En la segona, tenint com a
ààà àààààààà àààà
procedirà a la seva aplicàààààIàààààáàà
àààààààààààààà
de la seva creació i a professionals dels sector de refrescos, per tal de poder ser observadors
àààààààà
L’Impost sobre begudes ensucrades envasades: una mirada
transversal i anàlisi doctrinal dels seus elements controvertits
18
Pàààààààààààààà
ààà ààà à àanera més gràfica i representativa les
qüestions que es proposen abordar.
Una mirada transversal
L  
L   O M   “
LOàMàà à“àà àOM“àààntment preocupada p er
les alarmants xifres de la població que pateix sobrepès i obesitat12. Nombroses re comanacions
dictades per aquesta institució es centren en reduir la
ingesta de sucres al llarg de la vida de les persones, sent
aquesta una de les causes de les anomenades malalties
no transmissibles13, fomentades per una dieta pobra i la
inactivitat física.
Segons afirma en un dels seus informes14ààà
que aquells adults que consumeixen menys sucres tenen
à à à à à à à à à à à à à à à àà à
àààDà ààààààààààààà gudes
ensucrades tenen una probabilitat més alta de patir sobrepès i obesitat que aquells que e n
consumeixen menys. Les malalties no transmissibles àààààààà
dentals, que comporten dolor, ansietat, limitació funcional i un hàndicap social per la pèrdua de dents
per al pacient que les pateix.
TàOM“àààó entre els sucres lliures i els sucres íntegres que es troben en les
fruites i verdures senceres fresques. Mentre és pertinent reduir el consum dels primers15, no hi ha
àààààààààààEàààtudi recomana
12 World Health Organization, Fiscal Policies for Diet and Prevention of Noncommunicable Diseases, Technical Meeting
Report, (Ginebra: WHO Library, 2015), 11.
El 39% dels adults de més de 18 anys de tot el món tenien obesitat (38% homes i 40% dones) el 2014. Entre el 1980 i el
àààààààààààààààààààà
El 2013, 42 milions de nens de menys de 5 anys tenien sobrepès, amb creixements del 5% el 2000, del 6% el 2010 i del 6,3%
el 2013.
13 “ààààààààà àààNààààààà
càncer, malalties respiratòries cròniques i diabetis. També conegudes com a malalties cròniques.
14 World Health Organization, Guideline: Sugars intake for adults and children (Ginebra: WHO Library, 2015), 16;
Organización Mundial de la Salud, Nota informativa sobre la ingesta de azcares recomendada en la directriz de la OMS
para adultos y nios (Ginebra: WHO Library 2015), 1.
15 Els sucres lliures inclouen els monosacàrids i disacàrids afegits pels fabricants, cuiners o consumidors, així com els sucres
àààààààààààààà
19
àààààààààààààààààààà
preferible per sota del 5%. Per poder ser implementada, es proposa el desenvolupament de
polítiques fiscals sobre aliments i begudes amb ààààà
ààFiscal Policies for Diet Prevention of Noncommunicable Diseases.
L Fiscal Policies for Diet Prevention of Noncommunicable Diseases
a) “      ues fiscals sobre la dieta
EàààààOM“16 ààààààààà
àààààààààà àààà
subvencions (a fruites i ààààààà ààààà
per modificar comportaments cap a productes beneficiosos.
Hi ha clares evidències17 que aquests mecanismes de política fiscal influencien en el comportament
de compra i, especialment, de manera notable, quan es tracta de begudes ensucrades, fet que
ààààààà àPàààs poden crear
incentius per reduir els factors de risc de les malalties no transmissibles, al mateix moment que
ààààGàààààààààUàà
àààààààààààààà
áà à à à à à à à à àà -los per
millorar-ne la qualitat nutricional.
A més, hi ha fonaments econòmics favorables a la seva implantació: (a) una demanda per a les
begudes ensucrades generalment elàstica18, (b) que aquesta és més elevada en consumidores amb
rendes més baixes, gent jove i persones amb sobrepès, en estar correlacionada amb els ingressos, (c)
els grans consumidors és més probable que responguin davant canvis en el preu.
“àààààààer a la indústria de begudes i la seva predisposició
àààààààà
b) Sobre el disseny de polítiques fiscals sobre la dieta
“àà19, un disseny apropiat de política fiscal, juntament amb altres accions
àààà ààààààáàààà
16 En són alguns exemples, World Health Organization, Comprehensive implementation plan on maternal, infant and young
child nutrition (Ginebra: WHO Library, 2014); World Health Organization , Global action plan for the prevention and control
of noncommunicable diseases 2013-2020 (Ginebra: WHO Library, 2013).
17 World Health Organization, Fiscal Policies, 24 (veure, n.1).
18 Là- preu de la demanda és el canvi percentual de la quantitat demandada davant un canvi percentual en el preu.
Uàà àà àà àà àà ààDà àà àà àà à
provoca un canvi més que proporcional en la quantitat demandada.
19 World Health Organization, Fiscal Policies,13 (veure, n.1). Un meta-review ààreviews àà à
à à à à à à à à à àà à à  à à àà à à
eààà-50%, en reducció del consum.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR