Decret sobre la Inspecció Tècnica dels Edificis d'Habitatges de Catalunya (Decret 187/2010, de 23 de novembre)

Publicado enDOGC
Ámbito TerritorialNormativa de Cataluña
RangoDecreto
PREÀMBUL

L'article 137 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'habitatge que, entre d'altres àmbits, inclou específicament la inspecció i el control de l'habitatge d'acord amb les necessitats socials i d'equilibri territorial, l'establiment de prioritats i objectius de l'activitat de foment de les administracions públiques de Catalunya en matèria d'habitatge, la inspecció i el control sobre la qualitat de la construcció, i la normativa sobre conservació i manteniment dels habitatges i la seva aplicació.

En aquest sentit, el Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016, signat el dia 8 d'octubre de 2007 entre el Govern de la Generalitat i entitats i organitzacions relacionades amb el sector de l'habitatge de Catalunya, preveu, en el seu repte segon, millorar les condicions del parc d'habitatges ja existent. Per aconseguir-ho proposa, entre d'altres, l'acció 2.4, consistent a establir el sistema d'inspecció tècnica dels edificis, que es concreta en la mesura 111, on es preveu ?l'aprovació del decret d'instauració de la inspecció tècnica dels edificis?.

La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, configura alhora el marc normatiu pel qual s'ha de regir aquesta matèria i, especialment, el foment de la conservació i rehabilitació dels habitatges i el control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges com una mesura imprescindible per impedir la degradació del parc immobiliari.

Amb aquesta finalitat, la Llei del dret a l'habitatge estableix en el seu article 28.3 que els continguts i la vigència de les inspeccions tècniques dels edificis d'habitatges s'han de determinar per reglament. Així mateix, l'article 22 preveu que, per aconseguir uns nivells elevats de qualitat del parc immobiliari residencial, el departament competent en matèria d'habitatge ha de promoure, entre altres qüestions, l'establiment d'uns programes d'inspecció tècnica dels edificis d'habitatges. En aquest sentit, la disposició addicional desena d'aquest cos normatiu estableix que el Govern ha de determinar els continguts i programes de la inspecció tècnica dels edificis dins l'any posterior a la data de publicació de la Llei del dret a l'habitatge al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

En desplegament de les disposicions esmentades, aquest Decret institueix un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis d'habitatges i porta en definitiva a la pràctica un procediment per verificar el deure genèric que tenen tots els propietaris i les propietàries de conservar i rehabilitar els immobles de manera que sempre estiguin en condicions d'ús efectiu i adequat segons allò que preveuen la Llei del dret a l'habitatge i la normativa d'ordenació de l'edificació, del patrimoni cultural i arquitectònic, de protecció del medi ambient i del paisatge i d'urbanisme. Això, sens perjudici de les millores recomanables que puguin incorporar els propietaris i les propietàries dels immobles relatives a la funcionalitat i la sostenibilitat, fonamentalment pel que fa a l'eficiència energètica i l'accessibilitat dels edificis i habitatges.

El Decret s'estructura en tres capítols, el primer dels quals, relatiu a les disposicions generals, conté la definició dels objectius de la norma i el seu àmbit d'aplicació, i estableix els supòsits d'obligatorietat determinats per la inclusió dels edificis en el programa d'inspeccions de la Generalitat o en els programes i ordenances locals, o quan llurs propietaris i propietàries sol·licitin ajuts públics per a la rehabilitació.

Aquest capítol preveu també la col·laboració en les tasques de control periòdic dels edificis amb els col·legis o les associacions professionals vinculats a l'edificació mitjançant la signatura dels convenis que siguin adients.

El capítol segon estableix la definició, el contingut i el procediment de tramitació de l'informe tècnic resultant de la inspecció de l'edifici d'habitatges. Aquest informe és el resultat d'una inspecció visual realitzada per un/a tècnic/a competent segons el model contingut a l'annex 1. En el supòsit que les deficiències comportin un risc per a les persones, cal que el/la tècnic/a ho comuniqui de manera immediata tant a la propietat de l'edifici com a l'ajuntament del municipi on estigui ubicat segons el model contingut a l'annex 2. Si el/la tècnic/a hi detecta possibles situacions anòmales amb aparença d'infrahabitatge, ho ha de comunicar a l'Administració segons el model contingut a l'annex 4. Finalment, cal presentar l'informe davant l'administració competent perquè aquesta adopti la resolució que escaigui. En els casos en què la inspecció tècnica detecti deficiències greus que siguin esmenables, la propietat ha d'efectuar prèviament les oportunes obres de reparació i acreditar-ne la realització davant l'administració competent per obtenir el certificat d'aptitud.

El capítol tercer regula la definició, el contingut i el procediment del certificat d'aptitud dels edificis d'habitatges, que és una resolució administrativa emesa segons el contingut de l'informe de la inspecció tècnica i de la qualificació sobre l'estat general de l'edifici que s'hi faci. Contindrà la qualificació d'apte quan no s'hagin detectat deficiències en l'edifici o quan aquestes deficiències tinguin la consideració de lleus, i serà no apte quan l'estat general de l'edifici resulti molt greu; en aquest cas, l'administració competent pot disposar, fins i tot, el desallotjament i la clausura de l'edifici. Pel que fa a l'administració competent per tramitar i atorgar el certificat d'aptitud, s'estableix que serà l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, creada per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, tret d'aquells supòsits en què l'ens local corresponent manifesti el seu interès a fer-ho; en aquest cas, caldrà simplement que amb caràcter previ ho comuniqui a la Generalitat de Catalunya.

Aquest capítol tercer regula també el termini en què s'ha de notificar la resolució administrativa, la vigència del certificat d'aptitud i la seva extinció, i les conseqüències de l'incompliment de les obligacions que preveu el Decret. Finalment, es preveuen ajuts als propietaris i les propietàries d'edificis d'habitatges que tinguin dificultats importants per assumir el cost de les inspeccions tècniques obligatòries.

Finalment, cal destacar que l'annex 3 conté el programa d'inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat de Catalunya i estableix que la inspecció és obligatòria només per als edificis plurifamiliars d'habitatges i segons llur antiguitat, per la qual cosa se'n determina el calendari corresponent. Sens perjudici d'això, els programes o les ordenances locals podran contenir previsions mes àmplies i exigents, com, per exemple, estendre l'obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars o establir uns terminis més reduïts per dur-la a terme.

Per tot això, de conformitat i d'acord amb els dictàmens del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge i d'acord amb el Govern,

Decreto:

CAPÍTOL I Disposicions generals Artículos 1 a 6
ARTICLE 1 Objecte
  1. El Decret té per objecte regular les inspeccions tècniques que cal dur a terme per garantir els nivells de qualitat exigibles als edificis d'habitatges, i aprovar el Programa d'inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat que conté l'annex 3.

  2. Sense perjudici del que preveu aquest Decret, tots els edificis d'habitatges han de complir les condicions que estableix la normativa urbanística i la resta de les normes sectorials aplicables en matèria de seguretat, manteniment i conservació dels edificis.

ARTICLE 2 Àmbit d'aplicació

El Decret és aplicable als edificis d'habitatges, sense perjudici que simultàniament puguin contenir altres usos.

ARTICLE 3 Supòsits d'obligatorietat de la inspecció tècnica d'edificis d'habitatges
  1. La inspecció tècnica d'un edifici és obligatòria:

    1. Si ho determina el Programa d'inspeccions tècniques obligatòries de la Generalitat contingut a l'annex 3.

    2. Si ho determinen els programes o les ordenances locals, que s'han d'ajustar a les determinacions d'aquest Decret, sense...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR