ORDRE IUE/380/2010, de 29 de juny, per la qual s'implanten els màsters universitaris aprovats en el marc de la programació universitària de Catalunya, per al període 2008-2009, a la Universitat Rovira i Virgili i es modifiquen diversos màsters implantats en aquesta universitat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IUE/380/2010, de 29 de juny, per la qual s'implanten els màsters universitaris aprovats en el marc de la programació universitària de Catalunya, per al període 2008-2009, a la Universitat Rovira i Virgili i es modifiquen diversos màsters implantats en aquesta universitat.

La programació universitària de Catalunya, per al període 2008-2009, preveu la implantació de màsters universitaris a la Universitat Rovira i Virgili.

D'acord amb l'article 26 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, és competència de la comunitat autònoma la implantació dels màsters universitaris.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (BOE núm. 307, de 24.12.2001), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril (BOE núm. 89, de 13.4.2007); la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya (DOGC núm. 3826, de 20.2.2003); el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments (DOGC núm. 2492, de 9.10.1997, correcció d'errada al DOGC núm. 2494, de 13.10.1997); el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30.10.2007), el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris (BOE núm. 95, de 20.4.1991), i el Decret 202/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili (DOGC núm. 3963, de 08.09.2003), amb la proposta del Consell de Govern i amb l'informe favorable del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, i a proposta del director general d'Universitats,

Ordeno:

Article 1

La implantació dels màsters universitaris aprovats en el marc de la programació universitària de Catalunya, per al període 2008-2009, als centres corresponents de la Universitat Rovira i Virgili que s'indiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.

Article 2

La modificació dels màsters universitaris, implantats en cursos acadèmics anteriors a la Universitat Rovira i Virgili, que s'indiquen a l'annex 2 d'aquesta Ordre.

Disposició addicional

Una vegada establert el caràcter oficial dels títols, el rector o rectora d'aquesta universitat sol·licitarà al departament competent...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR