DECRET LLEI 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret-llei

DECRET LLEI

1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció.

El President

de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 67.6.a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo el següent

DECRET LLEI

La renda mínima d'inserció (RMI) es configura com un conjunt d'accions que, sota el principi de solidaritat i de subsidiarietat, té com a finalitat prestar el suport adequat a totes les persones a qui els calgui per atendre les necessitats bàsiques per viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la reinserció social i laboral.

El context socioeconòmic actual de greu crisi econòmica ha tingut el seu trasllat, com no podia ser d'altra manera, a l'esfera de l'RMI. En la seva configuració actual, l'RMI és el darrer esglaó del conjunt de prestacions en què se sustenta l'estat del benestar, essent el darrer recurs de què disposen les persones que no troben feina una vegada han esgotat totes les prestacions per desocupació, tant en la seva vessant contributiva com assistencial.

En els darrers mesos moltes persones han perdut el seu lloc de treball, tant si eren assalariades per compte d'altri com si eren treballadors o treballadores autònomes, i iniciaven, en determinats casos, la percepció de les prestacions a les quals tenien dret. Aquestes prestacions, però, tenen una durada limitada en el temps, per la qual cosa moltes famílies han vist com darrerement deixaven de percebre-les o estan a punt de fer-ho.

El Govern de la Generalitat es va comprometre a pal·liar les situacions de pobresa més manifestes que es donen a Catalunya i a permetre que les persones puguin gaudir d'un nivell de qualitat de vida acceptables per la societat en què vivim. Aquest compromís es va materialitzar mitjançant la signatura conjunta amb els agents socials, de l'acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana 2008-2011. Entre les mesures que figuren a l'acord, destaca la mesura 102, en la qual hi ha el compromís de millorar la cobertura de la prestació de l'RMI i que s'incorpora com a mesura en l'Acord signat amb els agents socials el 17 de desembre de 2009, relatiu als 30 compromisos per a l'ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social a Catalunya.

En aquest sentit, es modifica el període de càlcul per accedir a l'RMI, reduint de dotze a sis mesos el nombre de mesos a tenir en compte en la valoració dels ingressos de les unitats familiars, a fi i efecte que les famílies que actualment es troben sense ingressos perquè no tenen una ocupació i perquè han finalitzat la percepció de prestacions o no en tenen dret, tant en la seva modalitat contributiva com assistencial, estiguin el menor nombre de mesos possibles sense percebre cap tipus d'ingrés, facilitant-los el seu ingrés a l'RMI.

D'altra banda, i atès que es preveu que serà durant el primer semestre de 2010 quan hi haurà la punta més elevada de famílies que no disposaran de cap de les prestacions públiques de la modalitat contributiva i/o assistencial, es modifica també, de manera transitòria, el nombre de mesos a tenir en compte en la valoració, passant de sis a quatre mesos per a les noves sol·licituds que es presentin a partir de l'1 de juny de 2010, inicialment, per un període d'un any.

D'acord amb el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, en relació amb el que determina l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, aquesta disposició adopta la forma de Decret llei atesa l'extraordinària i urgent necessitat de reforçar la renda mínima d'inserció, degut a la situació de crisi econòmica que ha produït un efecte directe sobre el treball, i que afecta les llars i les poblacions més vulnerables. Aquesta situació de manca d'ocupació obliga a adoptar mesures extraordinàries i urgents per tal de pal·liar els menors nivells de renda de les unitats familiars, en les quals totes les persones es troben en situació d'atur.

La concurrència d'aquestes situacions agreujades amb l'actual moment de crisi econòmica justifica la necessitat extraordinària i urgent d'aquest Decret llei, d'acord amb el que preveu l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

Per tot això, en ús de l'autorització concedida en l'article 64 de l'Estatut d'autonomia, a proposta del consellera de Treball i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Modificació de l'article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol

Es modifica l'apartat e) de l'article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, que queda redactat de la manera següent:

.e) Que no disposin dels mitjans econòmics necessaris per atendre les necessitats bàsiques de la vida. Es consideren en aquesta situació les persones o les unitats familiars que no obtinguin durant els sis mesos anteriors uns ingressos superiors a la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció que correspongui al mateix període. Es computa com a ingressos de la unitat familiar només la part de les pensions de jubilació, invalidesa, viduïtat i orfenesa que percebi cada membre de la unitat familiar que no sigui el titular, que excedeixi l'import de la prestació econòmica bàsica de la renda mínima d'inserció. En el cas de conviure dues o més unitats familiars, els ingressos conjunts de les persones que formen part del nucli de convivència familiar no poden superar, per cada membre, la prestació bàsica de la renda mínima d'inserció i aquests no poden disposar de béns mobles o immobles que, per llurs característiques, indiquin de forma notòria que hi ha béns materials suficients per atendre la subsistència. En el supòsit de percepció d'ingressos irregulars, tant pel que fa a la quantia com pel que fa a la periodicitat, s'ha de tenir com a referència la mitjana dels obtinguts els sis mesos anteriors a la sol·licitud.

.En el cas de les dones que pateixen violència masclista o que superen una situació de violència masclista i que compleixen els requisits exigits per aquesta Llei, únicament s'han de tenir en compte les rendes o els ingressos de què disposi o pugui disposar la dona sol·licitant, i no es computen en aquests casos les rendes o els ingressos d'altres membres de la unitat familiar que hi convisquin..

Article 2

Addició d'una disposició addicional a la Llei 10/1997, de 3 de juliol

S'afegeix una disposició addicional a la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, amb el redactat següent:

.Disposició addicional

.1. A partir de l'1 de juny de 2010, i per al període d'un any, el nombre de mesos a computar per determinar els ingressos per tenir dret a les prestacions que estableix la renda mínima d'inserció a què fa referència l'article 6.1, apartat e) de la present llei, serà de quatre mesos. Aquesta mesura es pot prorrogar en funció de l'evolució de la situació socioeconòmica, que ha de ser valorada prèviament pel Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció.

.2. S'habilita el Govern perquè, a proposta de la consellera de Treball, prorrogui aquesta mesura, prèvia consulta sobre la valoració de la situació socioeconòmica al Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció..

Disposició transitòria

Aplicació retroactiva

El que disposa la lletra e) de l'article 6.1 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d'inserció, en la redacció donada per l'article 1 d'aquest Decret llei, és d'aplicació a les sol·licituds de la renda mínima d'inserció presentades a partir del dia 1 de gener de 2010.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en el DOGC.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquest Decret llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el facin complir.

Barcelona, 12 de gener de 2010

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Mar Serna Calvo

Consellera de Treball

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR