ORDRE AAM/146/2014, de 9 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió de les empreses agràries i agroalimentàries, i s'obre la convocatòria corresponent.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyOrdre

En la conjuntura econòmica actual i previsiblement futura, de restricció del crèdit, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural considera necessari donar suport a la reactivació econòmica de les empreses agràries i agroalimentàries de Catalunya.

L'estabilitat en les produccions agràries és un factor primordial per al manteniment de les rendes de les explotacions i l’assegurament d’una continuïtat productiva, tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa reforça, especialment, la confiança dels consumidors.

En aquest sentit el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (d’ara endavant DAAM) creu oportú fomentar la implantació de xarxes agrícoles de protecció de cultius com a estructures passives més efectives en la prevenció de la pèrdua de la producció agrícola com a conseqüència dels danys que produeixen a les plantacions les pedregades, les plagues i/o malalties i altres agents meteorològics o climatològics.

A més a més, el DAAM considera convenient fomentar les inversions necessàries per potenciar sistemes de tractament de dejeccions ramaderes en explotacions ramaderes, així com la reducció dels costos de producció, la millora i la reorientació de la producció, la millora de la qualitat i la preservació i millora de l’entorn natural o de les condicions d’higiene o benestar animal, per tal d’afavorir el desenvolupament de sistemes de tractaments que ofereixin solucions als problemes actuals de gestió i incrementin la valorització de les dejeccions de les explotacions ramaderes.

En efecte, actualment hi ha una preocupació social creixent per la conservació i la sostenibilitat del medi ambient que s’ha reflectit tant en la normativa comunitària com en la catalana, atès l'increment de subproductes generats en les explotacions porcines, que és un dels factors que limita el creixement del sector, i especialment de les dejeccions ramaderes, la gestió de les quals comporta problemes importants, ja que generen l’emissió de gasos a l’atmosfera, la contaminació de les aigües i un excés de fitonutrients en determinades zones i que en molts casos les superfícies agrícoles no poden assimilar en la seva totalitat.

L’elevat valor dels nutrients de les dejeccions ramaderes fa que sigui necessari potenciar els tractaments en origen, afavorint la conservació, concentració i valorització dels nutrients presents en les dejeccions i permetent l’exportació d’aquests nutrients generats en zones d’alta càrrega ramadera cap a altres zones deficitàries.

Així mateix, el clima mediterrani es caracteritza per una gran irregularitat en la distribució de la pluviometria, de manera que en els mesos d'estiu la disponibilitat d'aigua és clarament insuficient per al desenvolupament adequat de l'agricultura.

Per aquest motiu, des de temps immemorials, s'han establert xarxes de regadiu que han permès produir una gran diversitat de cultius en àrees geogràfiques en les quals, sense aquesta aportació d'aigua, la viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles estaria greument amenaçada.

Actualment, gràcies a les innovacions tecnològiques, les xarxes de reg es realitzen amb sistemes que permeten obtenir un gran estalvi d'aigua respecte dels sistemes tradicionals.

Moltes comunitats de regants estan duent a terme importants actuacions per modernitzar les instal·lacions col·lectives dels regadius tradicionals que permeten conduir les aigües des del punt de captació fins al peu de cada finca amb una alta eficiència de distribució.

D'altra banda, les xarxes de reg col·lectives dels nous regadius es realitzen amb canonades pressuritzades d'alta eficiència, cosa que ha permès una reducció important en les dotacions de reg en comparació de les dotacions dels regadius tradicionals.

Un cop realitzada la implantació de les xarxes de regadius comunitàries amb sistemes de reg a pressió d'alta eficiència, cal que els regants particulars realitzin les obres corresponents a l'equipament interior de les seves finques amb sistemes de reg a pressió (aspersió o localitzat) per contribuir a l'estalvi d'aigua.

Aquestes inversions tindran un efecte favorable sobre el medi ambient, ja que comporten un important estalvi de recursos naturals (aigua, fertilitzants, productes fitosanitaris i energia consumida en el conreu), així com una disminució de la contaminació derivada de l'activitat agrícola i per això des del DAAM es considera necessari fomentar aquestes inversions.

Pel que fa al sector agroalimentari català, i més concretament a la indústria agroalimentària, es manté la necessitat de continuar invertint en projectes de creixement i d’innovació per tal de poder atendre la demanda del mercat i, al mateix temps, contribuir a la recuperació econòmica del nostre país i per aquest motiu el DAAM considera oportú fomentar també aquestes inversions.

La manca d’accés al crèdit en general, i de les explotacions agràries i la indústria agroalimentària en particular, molt especialment per les dificultats per garantir els préstecs, s’afegeix a les dificultats que les explotacions agràries i la indústria associada a la producció agrària estan experimentant en el context de crisi econòmica dels darrers anys.

Per pal·liar aquests efectes, el DAAM ha signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Català de Finances de Catalunya (d’ara endavant ICF) pel qual es constitueix un fons de garantia per al finançament de projectes d’inversió per donar cobertura als préstecs que les empreses beneficiàries pretenguin formalitzar amb l’ICF per un import de 32.000.000,00 euros, dels quals el DAAM assumeix el 80% de la garantia del risc viu.

Valorada la conveniència de donar suport a les empreses agràries i agroalimentàries que volen accedir al crèdit, d’acord amb el que estableix l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances de Catalunya, a proposta de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, la Direcció General de Desenvolupament Rural i la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Aprovació bases reguladores

Aprovar les bases reguladores que regeixen els ajuts de les línies indicades a l’article 2 corresponents a aquesta convocatòria i que es publiquen en els annexos 1, 2, 3, 4 i 5.

Article 2

Convocatòria

2.1 Convocar els ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió que tinguin per objecte les actuacions següents:

- Instal·lació de xarxes o malles de protecció de cultius en explotacions agrícoles.

- Sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes.

- Millora de l’eficiència d’instal·lacions de reg.

- Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris.

L’ajut consisteix en la prestació de l’aval pel 80% del risc viu dels préstecs formalitzats amb l’ICF destinats a la realització dels projectes d’inversió esmentats en el paràgraf anterior, amb les condicions descrites a l’apartat 1 de l’annex 1 i en el marc del conveni de col·laboració entre el DAAM i l’ICF.

2.2 La presentació de sol·licituds es pot efectuar l’endemà de la publicació d’aquesta disposició en el DOGC i roman oberta fins a exhaurir el pressupost amb què es dota aquesta línia d’ajuts.

2.3 L’import màxim que aporta el DAAM per prestar avals per promoure projectes d’inversió en els àmbits descrits a l’apartat 1 és de 12.500.000,00 euros per garantir un volum de préstecs per un import màxim de 32.000.000,00 euros. L’aportació del DAAM va a càrrec de les partides pressupostàries AG03 D/841000100/6120/0000 per un import de 2.900.000,00 euros, AG02 D/841000100/5620/0000 per un import d’1.900.000,00 euros i AG06 D/841000100/6130/0000 per un import de 7.700.000,00 euros, dels pressupostos del DAAM per a 2014, i representa el 80% de la garantia del risc viu de cada préstec, amb el límit de la quantia de minimis a què es subjecten aquests ajuts.

Aquest crèdit es distribueix entres les línies establertes a l’apartat 1 de la manera següent:

Instal·lació de xarxes de protecció de cultius: 1.000.000,00 euros.

Sistemes de tractament de les dejeccions ramaderes: 1.900.000,00 euros.

Millora de l’eficiència d’instal·lacions de reg: 1.900.000,00 euros.

Inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agroalimentaris: 7.700.000,00 euros.

La concessió de l’ajut queda condicionada a l’aprovació del préstec per part de l’ICF.

2.4 La determinació de les sol·licituds auxiliables d’acord amb la dotació pressupostària establerta a l’apartat anterior i les bases reguladores corresponents s’efectuarà com a molt tard el 30 de novembre de 2014. Si un cop auxiliades totes les sol·licituds d’una línia que resultin subvencionables existeix sobrant del pressupost determinat en el paràgraf anterior, aquest es podrà dedicar a atendre sol·licituds auxiliables en la resta de línies segons l’ordre d’entrada al registre de les sol·licituds.

Un cop esgotat el pressupost disponible en totes les línies, les sol·licituds que resultin auxiliables s’inclouran en una llista de reserva i seran ateses per ordre d’entrada de les sol·licituds al registre fins a exhaurir el pressupost.

2.5 Els ajuts per a la instal·lació de xarxes de protecció de cultius, els ajuts per als sistemes individuals de tractament de les dejeccions ramaderes quan el beneficiari sigui el titular de l’explotació i els ajuts a la millora de l’eficiència d’instal·lacions de reg en finques particulars es sotmeten al règim d’ajuts de minimis regulats en el Reglament (UE) 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola (DOUE L 352, de 24.12.2013). Els ajuts per als sistemes...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR