DECRET 216/2001, de 24 de juliol, pel qual es creen diversos instituts d'educació secundària.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

216/2001, de 24 de juliol, pel qual es creen diversos instituts d’educació secundària.

La previsió de demanda d’escolarització en els diferents nivells d’ensenyament aconsella la revisió de l’oferta de places públiques existents en determinades localitats. Això possibilita una millor resposta a les necessitats educatives.

Amb aquesta finalitat, i d’acord amb el que disposa l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, a proposta de la consellera d’Ensenyament i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article únic

Crear els instituts d’educació secundària que es detallen a l’annex d’aquest Decret, el funcionament dels quals s’adequarà al que estableix el Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària i formació professional de grau superior i a la resta de normativa legal o reglamentària aplicable.

Disposició final

S’autoritza la consellera d’Ensenyament per a l’execució i el desenvolupament del que disposa aquest Decret.

Barcelona, 24 de juliol de 2001

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Carme-Laura Gil i Miró

Consellera d’Ensenyament

Annex

Delegació territorial del Baix Llobregat - Anoia

Comarca: Baix Llobregat.

Institut d’educació secundària amb número de codi 08046657 a Esplugues de Llobregat, per transformació de la secció d’educació secundària Joaquim Blume, amb número de codi 08046657, d’Esplugues de Llobregat, ubicat al c. Sant Mateu, s/n, d’Esplugues de Llobregat

Delegació territorial del Vallès Occidental

Comarca...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR