Efectes de la declaració de l'estat d'alarma en el funcionament electrònic de l'Administració

AutorAnna Maria Burgués Pascual - Ruth Molina Chércoles
CargoAdvocada de la Generalitat de Catalunya - Experta en Polítiques de Govern Electrònic
Páginas73-95
73
noves tecnologies
La irrupció de la pandèmia de la covid-          
març de 2020 va tenir un impacte sense precedents en el funcionament del sector públic que es
va fer patent tant en la dimensió interna i organitzativa, com en la faceta externa, respecte a les
relacions amb la ciutadania i les empreses. En tots dos àmbits es va posar de manifest que,
malgrat el propòsit ferm de les lleis 39/201582 i 40/201583        
    n el moment de declarar-   
              
          
disposaven dels recursos tecnològics i organitzatius necessaris per fer-ho.
En aquest sentit,             
impuls definitiu del funcionament electrònic de les administracions públiques, sobretot les que
en      -    
electrònica, també anomenada administració digital o e-administració. Així, el repte de continuar
        rveis públics sense
detriment dels drets de la ciutadania (malgrat la situació de col·lapse i incertesa en què la
             i, en alguns
casos, semblava fins i tot una quimera en        
públiques sobretot entitats locals        
electrònica i, en particular, a la preponderància de la tramitació electrònica dels procediments
administratius, tant internament com externament.
D               
paradigma en la modalitat de prestació de serveis dels empleats públics que, majoritàriament, va
passar de ser íntegrament presencial a prestar-se en gran mesura i, en alguns casos,
íntegrament en règim de teletreball, en un moment en què els treballadors públics es trobaven
en ple procés de transformació digital dels seus llocs de treball. Novament, per afrontar aquest
repte, les administracions públiques no estaven igual de preparades, ni tecnològicament, ni quant
              A
           es aspectes tradicionals del
   A         
               
a celebrar-se, en la pràctica totalitat de casos, de manera íntegrament telemàtica.
82 L    del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
83 L         .
Efectes de la declaració de l’estat d’alarma en el funcionament
electrònic de l’Administració
en particular, la implementació del sistema del vot electrònic
74
P                
les veus crítiques que han reivindicat una revisió definitiva del paradigma de
A pública tradi           
                 
         
Però la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19 ha tingut una altra cara de la moneda.
E           
          materials a enrobustir les
             
la prestació de serveis pels empleats públics es dugués a terme, en molts casos, de manera
no presencial. Aquesta priorització (que, per una banda, va actuar com a revulsiu) va tenir com a
              
procediments administratius al nou canvi de paradigma instaurat per les lleis 39/2015 i 40/2015
(en essència, que la relació electrònica sigui la via principal de tramitació dels procediments
 A            
en vigor del que establia la disposició final setena de la Llei 39/2015, relatives al registre electrònic
           
   A         
  ció electrònica en la mesura que serveixen de base per a la
tramitació electrònica dels procediments administratius. En el moment de declarar- 
             
primera moratòria de la data límit per a la seva plena posada en funcionament, prevista
       T        
  G   R        morar fins el 2
            DF        
         
D                 
            
públiques amb la ciutadania i les empreses.
El primer impacte va arribar de manera immediata amb la suspensió de termes i terminis
administratius per mor de la disp osició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de
        RD 84 L    
84 El tenor literal de la DA3 (en la redacció donada pel RD 465/2020, de 17 de març) era el següent:
1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o,
en su caso, las prórrogas del mismo.
2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de
ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del
interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su
conformidad con que no se suspenda el plazo.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las
entidades del sector público podrán acordar motivadamente l a continuación de aquellos procedimientos
administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de
alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR