DECRET 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyDecret

324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l’Administració de la Generalitat de Catalunya a través d’Internet.

La utilització de les tecnologies de la informació en les relacions entre l’Administració pública i els ciutadans, amb la finalitat de facilitar la interacció i la transacció de serveis en línia, és un element clau per a la millora del funcionament dels serveis públics, que ha de ser objecte d’impuls i d’atenció per part de l’Administració de la Generalitat.

La informació sobre el sector públic, a més, ha de desenvolupar un paper fonamental per tal que els ciutadans i els agents econòmics i socials puguin adoptar decisions amb ple coneixement de causa i per garantir l’exercici dels seus drets i llibertats.

En el marc de la Unió Europea es va obrir un període de consultes mitjançant el Llibre Verd sobre la informació del sector públic a la societat de la informació. Com a resultat d’aquestes consultes s’ha elaborat el document Pla d’acció eEurope 2002: una societat de la informació per a tots, que inclou els objectius i les actuacions que han de desenvolupar els estats membres.

Per l’Acord de 13 de juliol de 1999, el Govern de la Generalitat va iniciar el projecte Administració Oberta de Catalunya, amb la finalitat d’apropar els serveis de les administracions públiques al ciutadà a partir de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

En l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, l’objectiu que es vol complir mitjançant la implantació d’aquestes tecnologies és fer possible la prestació electrònica de serveis complets relacionats amb els fets vitals del ciutadà o l’empresa. Els serveis que l’Administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ciutadans o de les empreses per aquests mitjans són de tres tipus: de caràcter informatiu, de caràcter interactiu i de caràcter transaccional.

Per tal de fer possible aquest objectiu, esdevé necessari establir el marc general que reguli les relacions telemàtiques entre l’Administració de la Generalitat i els ciutadans, tot establint el respecte al dret d’igualtat en l’accés dels ciutadans als serveis públics o als procediments administratius i garantint la protecció de dades personals en els termes que preveu la legislació vigent.

Les característiques de la informació que s’ha de posar a disposició dels ciutadans a través de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics han de complir els requeriments que estableixen les normes comunitàries, i s’ha de distingir entre informació d’interès general, normativa, de servei públic o sectorial.

En matèria de procediments, cal regular el marc jurídic general que ha de permetre als diferents departaments, en l’àmbit de les seves competències, l’aprovació dels procediments i actuacions concretes en els quals es pugui fer ús dels mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, tot establint, amb caràcter normatiu, la validesa dels documents i de les comunicacions telemàtiques.

En aquest sentit, per tal de garantir la identitat, la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat, el no-rebuig i la conservació dels documents serà necessari utilitzar certificats digitals reconeguts o utilitzar els sistemes o dispositius que, a criteri de l’Administració de la Generalitat, puguin garantir-los.

La fixació d’estàndards en relació amb els programes i les aplicacions i l’emissió d’informes tècnics previs a l’aprovació d’aquests garanteixen la coordinació tècnica entre els departaments de la Generalitat i un sistema d’aprovació àgil i adaptat a les seves necessitats. La publicitat al DOGC garanteix, així mateix, el coneixement pels ciutadans i les empreses dels programes i aplicacions reconeguts.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller en cap, de la consellera de Governació i Relacions Institucionals, dels consellers d’Economia i Finances i d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i d’acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir les regles generals aplicables a les relacions dels ciutadans a través d’Internet amb l’Administració de la Generalitat i entitats que en depenen, utilitzant tècniques telemàtiques.

Article 2

Àmbit d’aplicació

Aquest Decret s’aplica a l’Administració de la Generalitat, als seus organismes autònoms i a les entitats de dret públic que en depenen...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR