Decret 81/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea i regula l'Observatori del Treball de les Illes Balears

Sección1.- Disposicions generals
EmisorConselleria de Treball i Formacio
Rango de LeyDecret

Decret 81/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea i regula l'Observatori del Treball de les Illes Balears La Constitució espanyola, en els articles 40 i 41, emmarcats en el capítol III del títol I, relatiu als principis rectors de la política social i econòmica de l'estat social i democràtic de dret, estableix que els poders públics han de dur a terme una política orientada a la plena ocupació i han de preveure la garantia de la formació, la readaptació professional, la protecció en els casos d'atur i la seguretat i higiene en el treball. Per això, els poders públics han d'adoptar mesures per fer efectives aquestes garanties.

En virtut del que disposen els articles 32.11 i 30.32 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, correspon a la Comunitat Autònoma la funció executiva en matèria laboral i la competència exclusiva en matèria d'estadístiques d'interès per a les Illes Balears. A més, segons l'article 79 de l'Estatut, correspon a la Comunitat Autònoma crear i estructurar l'Administració pública pròpia.

D'altra banda, l'article 103.1 de la Constitució espanyola estableix que l'Administració pública ha d'actuar, entre d'altres, d'acord amb els principis d'eficàcia i de desconcentració. Així, l'article 3.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que aquesta última actua d'acord amb els principis constitucionals d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la Constitució, a l'Estatut d'autonomia, a la llei i a la resta de l'ordenament jurídic.

En conseqüència, els poders públics, per tal de dur a terme una política orientada a la plena ocupació, com també per garantir la formació i la readaptació professional i vetllar per la seguretat i la higiene en el treball, han d'actuar d'acord amb els principis constitucionals d'eficàcia i de desconcentració de funcions.

La Conselleria de Treball i Formació pretén optimitzar els seus recursos humans, tècnics i econòmics i, amb aquesta finalitat, té la necessitat de crear un instrument que doni suport informatiu a l'actuació dels seus diferents òrgans. A més, el Govern de les Illes Balears és conscient que les tècniques estadístiques, mitjançant l'estudi i la investigació formals dels indicadors laborals, constitueixen, d'una banda, l'instrument idoni per aproximar-se al coneixement de la realitat sociolaboral i, de l'altra, permeten dissenyar noves propostes d'intervenció social i millorar la presa de decisions polítiques i tècniques.

Amb aquest sentit, es va crear el Centre d'Estudis i Programes Laborals de les Illes Balears, mitjançant el Decret 77/2004, de 10 de setembre. En l'actualitat, es considera adient canviar la denominació d'aquest òrgan, que passa a anomenar-se Observatori del Treball de les Illes Balears, ateses les seves funcions, que han estat reestructurades, com també la seva dependència orgànica, entre d'altres.

Per tot això, de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR