DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de Medi Ambient
Rango de LeyDecret

La normativa vigent en matèria de residus, constituïda per la Llei 6/1993, de 15 de juliol, i el Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, preveu que la Junta de Residus ha de mantenir al dia un codi d'identificació dels residus industrials produïts a Catalunya, i que s'ha de regularitzar una llista el més àmplia possible dels materials i de les substàncies que, com a residus industrials, són objecte d'ampliació en la nostra normativa vigent.

D'altra banda, la Unió Europea ha aprovat el Catàleg de residus europeu, el qual estableix moltes més categories de residus que les que s'han utilitzat fins ara a Catalunya. És necessari, per tant, actualitzar la codificació actual de tres dígits per tal d'adaptar-la a les noves necessitats estadístiques i d'informació a la Unió Europea.

Així doncs, per realitzar aquesta classificació, codificació i gestió dels residus, s'ha elaborat el Catàleg de residus de Catalunya.

El contingut del Catàleg de residus de Catalunya no és fix, sinó que té caràcter dinàmic. El Catàleg pot tenir variacions incorporant, modificant o anul·lant les determinacions dels residus catalogats, seguint el procediment establert en el Decret. Tanmateix, els residus s'han de gestionar obligatòriament d'acord amb les determinacions establertes.

El Catàleg de residus de Catalunya s'ha estructurat en dinou grups, els quals responen a processos o a activitats que generen els residus o bé a famílies importants de residus. Cada grup es divideix en subgrups segons les seves afinitats. Per a cada residu consignat al Catàleg de residus de Catalunya s'indica de forma genèrica quin és el seu origen, la classificació, codificació, gestió i l'índex de perillositat -aquest últim assignat solament als residus especials-.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient, d'acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i d'acord amb el Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article 1

Catàleg de residus de Catalunya S'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, que s'adjunta a l'annex d'aquest Decret.

Article 2

Objecte L'objecte d'aquest Catàleg de residus de Catalunya és la classificació de residus, segons les categories establertes en l'article 29 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, així com la seva codificació i la determinació de la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus.

Article 3

Classificació Els residus es classifiquen en tres categories: residus especials, no especials i inerts. Els residus especials es subdivideixen en funció de la seva perillositat baixa, mitjana o alta, segons criteris tècnics de composició o comportament del residu.

Article 4

Codificació Per tal de determinar per a cada residu la gestió en les plantes autoritzades de gestors de residus, s'estableix una codificació de sis dígits, dels quals els dos primers indiquen el grup a què pertanyen, el tercer i el quart el subgrup i el cinquè i el sisè el tipus de residu. A cada residu se li assigna el codi que reflecteix millor les seves característiques, composició i origen. En el cas que un residu pugui ser designat amb més d'un codi, s'aplicarà aquell que s'ajusti més a les instruccions d'ús del Catàleg. En cas de dubte es realitzarà la caracterització i la Junta de Residus en decidirà la codificació.

Article 5

Gestió Els residus s'han de gestionar obligatòriament...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR