DECRET 9/2020, de 10 de gener, d'encàrrec del despatx del conseller d'Interior al conseller Polítiques Digitals i Administració Pública el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

El conseller d'Interior s'ha d'absentar de Catalunya el dia 13 de gener de 2020 i, per tant, cal encarregar el despatx del seu Departament a un altre conseller o consellera.

Atès el que estableixen l'article 12.1.k) i l'article 20 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Decreto:

Article únic

Durant l'absència del conseller d'Interior, senyor Miquel Buch i Moya, el dia 13 de gener de 2020, mentre romangui fora de Catalunya, s'encarregarà del despatx del seu Departament al conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, senyor Jordi Puigneró i Ferrer.

Barcelona, 10 de gener de 2020

Joaquim Torra i Pla

President de la Generalitat de Catalunya

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba