DECRET 85/2015, de 2 de juny, pel qual es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, i se n'estableix el currículum.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyDecret

L’Estatut d’autonomia de Catalunya determina, a l’article 131.1, que correspon a la Generalitat de Catalunya, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència exclusiva dels ensenyaments postobligatoris que no condueixen a l’obtenció d’un títol o d’una certificació acadèmica amb validesa a tot l’Estat i sobre els centres docents en què s’imparteixin aquests ensenyaments.

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu, a l’article 53.4, que correspon al Govern determinar els currículums dels ensenyaments postobligatoris que condueixin a l’obtenció de titulacions pròpies de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant el Decret 28/2010, de 2 de març, s’han regulat el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat de formació professional.

La viabilitat de la creació d’aquest títol propi deriva de la inexistència d’un títol establert pel Govern de l’Estat que respongui a aquesta necessitat de qualificació.

La creació d'aquest títol i la definició del currículum respon a les necessitats de qualificació professional detectades a Catalunya, fruit de la col·laboració iniciada entre l'Administració educativa i les escoles teatrals agrupades en la respectiva associació, i ampliada a altres agents de l’àmbit teatral, així com la seva pertinença al sistema integrat de qualificacions i formació professional.

El títol creat per aquest Decret ha de ser desplegat en les programacions elaborades per l’equip docent, les quals han de potenciar les capacitats clau de l’alumnat i l’adquisició de les competències professionals, personals i socials establertes en el perfil professional, tenint en compte, d’altra banda, la necessitat d’integració del cicle formatiu.

Aquest decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Es crea el títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral i se n’estableix el currículum.

Article 2

Identificació del títol i perfil professional

 1. Els elements d’identificació del títol són els que s’estableixen a l’apartat 1 de l’annex.

 2. El perfil professional del títol és el que s’indica a l’apartat 2 de l’annex.

 3. La relació de les qualificacions i unitats de competència del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya, que són referent del perfil professional d’aquest títol, són les que s’indiquen a l’apartat 3 de l’annex.

 4. El camp professional del títol és el que s’indica a l’apartat 4 de l’annex.

Article 3

Currículum

 1. Els objectius generals del cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 5.1 de l’annex.

 2. Aquest cicle formatiu s’estructura en els mòduls professionals i les unitats formatives que s’estableixen a l’apartat 5.2 de l’annex.

 3. La descripció de les unitats formatives de cada mòdul s’estableix a l’apartat 5.3 de l’annex. Aquests elements de descripció són els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i els continguts de procediments, conceptes i actituds.

  En aquest apartat s’estableix també la durada de cada mòdul professional i de les unitats formatives corresponents i, si escau, les hores de lliure disposició del mòdul de què disposa el centre. Aquestes hores les utilitza el centre per completar el currículum i adequar-lo a les necessitats específiques del sector i/o àmbit socioeconòmic del centre.

 4. Els elements de referència per l’avaluació de cada unitat formativa són els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació.

Article 4

Espais

Els espais i equipaments requerits per al desenvolupament d’aquest cicle formatiu són els que s’estableixen a l’apartat 6 de l’annex.

Article 5

Professorat

Els requisits de professorat es regulen a l’apartat 7 de l’annex.

Article 6

Efectes professionals del títol

Aquest títol té, en el territori de Catalunya, efectes professionals.

Article 7

Efectes acadèmics del títol

Aquest títol no té efectes acadèmics, sens prejudici que, d’acord amb la normativa vigent, pugui ser objecte de reconeixement o convalidació acadèmica.

Article 8

Correspondències

 1. La correspondència de les unitats de competència amb els mòduls professionals que integren el currículum d’aquest cicle formatiu per a la seva convalidació o exempció es regula a l’apartat 8.1 de l’annex.

 2. La correspondència dels mòduls professionals que conformen el currículum d’aquest cicle formatiu amb les unitats de competència per a la seva acreditació es fixa a l’apartat 8.2 de l’annex.

Article 9

Accés

 1. Per accedir a aquest cicle formatiu es requereix:

  1. Estar en possessió del títol de batxiller o un títol declarat equivalent, o d’un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el títol al qual es vol accedir i una edat mínima de 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova.

  2. Haver superat la prova específica d’accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 2. La prova específica d’accés superada tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l’any en què es realitza la prova.

  Disposicions addicionals

 3. Aquest títol, en tot el que no es regula expressament en aquest decret, es regeix per la normativa prevista per als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.

 4. La consellera d’Ensenyament ha de promoure, davant les autoritats educatives, el reconeixement i la convalidació acadèmica del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica en tècniques d’actuació teatral.

 5. El Departament competent en matèria d’educació pot implantar el currículum del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d’actuació teatral en els centres que en depenguin.

  Per impartir aquest currículum, els centres privats autoritzats es regeixen pel procediment de comunicació i en el cas dels centres de titularitat municipal s’ha de preveure en el corresponent conveni de creació o en addenda posterior.

  Així mateix, d’acord amb l’article 72 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, tindran la consideració de centre educatiu, a l’efecte de la impartició del currículum, els centres públics de la Generalitat, la titularitat dels quals no s’exerceix per l’administració educativa, que sol·licitin impartir aquests ensenyaments i compleixin els requisits. A aquest efecte, el Departament els ha d’inscriure en el registre de centres que gestiona.

  Disposicions finals

 6. La consellera d’Ensenyament pot desplegar aquest currículum, tant en la modalitat d’educació presencial com en la d’educació a distància, el pot adequar a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, tot respectant els mòduls professionals establerts.

 7. La direcció general competent pot adequar aquest currículum a les característiques dels alumnes amb necessitats educatives especials i pot autoritzar la reorganització de les unitats formatives, respectant els mòduls professionals establerts, en el cas de persones individuals i de centres educatius concrets, respectivament.

  Barcelona, 2 de juny de 2015

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  Irene Rigau i Oliver

  Consellera d’Ensenyament

  Annex

 8. Identificació del títol

  1.1 Denominació: tècniques d’actuació teatral

  1.2 Nivell: Cicle formatiu de grau superior

  1.3 Durada: 2.000 hores

  1.4 Referent europeu: CINE 5-b (Classificació internacional normalitzada de l’educació).

 9. Perfil professional

  2.1 Competència general

  Aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

  2.2 Competències professionals, personals i socials

  1. Tenir la preparació física idònia i la consciència i la col·locació corporals adients per a l’actuació.

  2. Aplicar l’expressivitat del cos, a través del gest i del moviment.

  3. Emprar la veu com a instrument per a la interpretació parlada i cantada, per tal d’aplicar-la a una situació dramàtica concreta.

  4. Construir personatges a partir de l’aplicació de diferents tècniques interpretatives.

  5. Aplicar les eines i metodologies per al procés creatiu per tal de desenvolupar la proposta creativa.

  6. Aplicar i integrar les tècniques d’interpretació, moviment i veu a l’actuació.

  7. Construir i interpretar un personatge a partir de determinades pautes dramatúrgiques.

  8. Adaptar-se a les directrius artístiques i tècniques.

  9. Planificar, desenvolupar i avaluar activitats de preparació i entrenament en expressió.

  10. Dissenyar, organitzar i avaluar activitats de dinamització basades en l’actuació.

  11. Treballar amb criteris de seguretat.

  12. Adaptar-se a diferents llocs de treball i noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius.

  13. Resoldre problemes i prendre decisions individuals seguint les normes i el procediment establerts, definits des de l’àmbit de la seva competència.

  14. Participar en el treball d’equip amb una actitud creativa, participativa i respectuosa.

  15. Exercir els seus drets i complir les obligacions derivades de les relacions laborals d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

  16. Qüestionar la seva carrera professional analitzant-ne les oportunitats d’ocupació, autoocupació i aprenentatge.

  17. Participar activament en la vida social, cultural i econòmica amb una actitud crítica i de responsabilitat.

  2.3 Capacitats clau

  Són les...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR