DECRET 179/2014, de 30 de desembre, de modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s'estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se'n regula la prova d'accés.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Ensenyament
Rango de LeyDecret

L’article 131.3.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que correspon a la Generalitat, en matèria d’ensenyament no universitari, la competència compartida per establir els plans d’estudi, incloent-hi l’ordenació curricular.

Al Govern de la Generalitat li correspon establir el currículum d’acord amb l’art. 53.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

El Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, es va desplegar pel Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, en el qual no es van incorporar les especialitats de cornamusa, de guitarra flamenca i de xeremia.

Aquestes especialitats tenen un lligam amb diferents manifestacions de la cultura popular i hi ha hagut un increment de l’interès per assolir-ne el domini, motiu pel qual es proposa la modificació del Decret 25/2008, de 29 de gener, per tal de regular els diversos aspectes de l’ordenació de les especialitats de cornamusa, de guitarra flamenca i de xeremia dels ensenyaments de música de grau professional.

Genèricament, en aquest decret, amb el mot cornamusa es fa referència a tots els instruments tradicionals catalans aeròfons que fan servir llengüetes, inserides dins d’un tub sonor a les quals arriba l’aire de manera indirecta i constant, a través d’un recipient en forma de sac o bossa, que tenen un tub melòdic i altres tubs amb la funció de bordó. Tots són instruments de la mateixa família, però segons l’indret poden tenir característiques i noms diversos, entre d’altres el bot, la gaita, el sac de gemecs, la coixinera i la manxa borrega.

Amb l’ús del mot xeremia es fa referència, també genèricament, a tots els instruments tradicionals catalans de vent de fusta amb canya o inxa de doble llengüeta, i tub d’interior de progressió cònica, que essent de la mateixa família segons l’indret pot tenir característiques i noms diversos, com són, entre d’altres, la gralla, la dolçaina, la xeremia i la tarota històrica i moderna.

Aquest Decret s’ha tramitat segons el que disposen l’article 59 i següents de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’acord amb el dictamen del Consell Escolar de Catalunya.

En virtut d’això, a proposta de la consellera d’Ensenyament, d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1

Es modifica l’article 3, apartat e) “Àrea d’instruments tradicionals. Especialitats”, del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, el qual queda redactat en els termes següents:

“e) Àrea d’instruments tradicionals. Especialitats:

”Flabiol i tamborí

”Tenora

”Tible

”Instruments de pua

”Cornamusa

”Guitarra flamenca

”Xeremia”

Article 2

Es modifica l’annex 1, apartat 1.1 “Instruments de l’especialitat/cant” del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, en el sentit d’incorporar, en l’ordre alfabètic que correspongui, el currículum de les assignatures d’especialitat de cornamusa, guitarra flamenca i xeremia, que s’especifiquen a l’annex.

Article 3

Es modifica l’annex 3, apartat 3, tercer paràgraf, del Decret 25/2008, de 29 de gener, pel qual s’estableix l’ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i se’n regula la prova d’accés, el qual queda redactat en els termes següents:

“Àrea d’instruments de la música tradicional. Flabiol i tamborí, tenora, tible, instruments de pua, cornamusa, guitarra flamenca, xeremia.”

Barcelona, 30 de desembre de 2014

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

Annex

Cornamusa

 1. Objectius

  De l’instrument:

  1. Conèixer les característiques organològiques bàsiques de la cornamusa i la seva evolució històrica.

  2. Adquirir els hàbits per al bon manteniment de l’instrument: saber realitzar les tasques bàsiques de muntatge, desmuntatge i reparacions elementals.

  3. Conèixer el procés de fabricació de les inxes i dominar-ne les tècniques de preparació i manteniment, adquirint consciència de la seva importància.

  4. Tenir domini de les tècniques d’afinació entre el grall i els bordons.

   Del cos:

  5. Aconseguir un nivell de consciència corporal que faciliti l’adopció d’una actitud postural adequada per a la interpretació.

  6. Disposar de tècniques de condicionament físic per a la preparació de l’execució instrumental, alleugeriment de la fatiga i prevenció de lesions musculars.

  7. Disposar d’una bona posició corporal, tocar amb naturalitat i de forma...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR