DECRET 133/2017, d'1 d'agost, de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa.

Fecha de Entrada en Vigor22 de Agosto de 2017
SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament d'Empresa i Coneixement
Rango de LeyDecret

L'article 139.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya recull la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'indústria, exceptuant el que disposa l'article 139.2 pel que fa a la planificació de la indústria, que és compartida. Així mateix, l'article 150 de la mateixa norma disposa que la Generalitat, en matèria d'organització de la seva Administració, té la competència exclusiva.

El Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa (DOGC núm. 6614, 2.5.2014), configura el Consell Català de l'Empresa (en endavant, el Consell) com l'òrgan de participació institucional i de diàleg social en l'àmbit de la indústria, i té l'objectiu d'accelerar el procés de transformació empresarial per mitjà d'una política activa, previsora i eficaç que afavoreixi l'adaptació de les empreses dels diversos sectors d'activitat als canvis estructurals i la inversió productiva. El Consell ha de vetllar especialment per les empreses enteses com a conjunt d'empresaris i treballadors, tant siguin petites, mitjanes o grans, als efectes de mantenir l'esperit industrial de Catalunya, tal com disposa l'article 154 de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011).

L'Eix 2 del Pla de Govern de la XI Legislatura fa referència a un país amb més i millor feina i a una economia al servei de les persones i, en concret, en el seu apartat 3, defineix les actuacions en l'àmbit d'empresa i competitivitat. Cal tenir present que per situar Catalunya entre els països més valorats pel que fa a la competitivitat, la creació i la innovació mundial és necessari fomentar la cooperació entre administracions i agents econòmics i socials per tal d'aconseguir un entorn que faciliti el desenvolupament empresarial, afavoreixi la competitivitat del teixit productiu, i incrementi la productivitat i la qualitat de l'ocupació.

La Resolució 251/XI, del 13 de juliol de 2016, aprovada pel Parlament, insta el Govern de Catalunya a impulsar, de manera conjunta amb les forces polítiques i amb els agents socials i econòmics que tenen la condició legal de més representatius, les bases d'un Pacte nacional programàtic per a la indústria, amb l'objectiu del rellançament de l'economia productiva a Catalunya.

L'Acord GOV/124/2016, de 13 de setembre (DOGC núm. 7206, de 15.9.2016), aprova la creació i la composició de la Taula i els grups de treball del Pacte nacional per a la indústria, i atribueix a la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l'Empresa la governança d'aquest Pacte, per la qual cosa es fa necessari la modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, esmentat, i la seva reformulació, per adequar la seva estructura i els seus instruments de concertació i complir l'objectiu encarregat pel Parlament de Catalunya i pel Govern.

Per tot això, i per tal d'avançar en aquest nou marc d'actuacions cal adaptar les funcions del Plenari i de la Comissió Executiva Permanent per tal que la Comissió tingui un paper, a la pràctica, de caràcter més impulsor i decisori a l'hora d'elevar al Plenari aquelles qüestions que hagi d'aprovar. Cal destacar que també se li atorga un paper rellevant en el seguiment dels acords que es prenguin en el si del Pacte nacional per la indústria.

Així mateix, passen a formar part del Plenari del Consell Català de l'Empresa els representants de les organitzacions i institucions del Pacte Més indústria que no hi estiguessin representats, sense incrementar el nombre de membres del Plenari.

El text d'aquest Decret té com a objectiu simplificar l'estructura del Consell Català de l'Empresa. Amb aquesta modificació s'eliminen la Comissió de Competitivitat i Emprenedoria i la Comissió de la Petita i Mitjana Empresa. Cal dir, això no obstant, que la nova regulació manté la possibilitat de crear comissions tècniques i grups de treball ad hoc.

Aquest Decret de modificació compleix amb els principis de bona regulació de l'article 129 de la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR