RESOLUCIÓ GAP/2384/2008, de 2 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular a la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/012/08).

SecciónDiversos
EmisorDepartament de Governacio i Administracions Publiques
Rango de LeyResolució

RESOLUCIÓ

GAP/2384/2008, de 2 de juliol, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc singular a la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació i Administracions Públiques (convocatòria de provisió núm. GO/012/08).

Al Departament de Governació i Administracions Públiques hi ha vacant el lloc de cap de l'Àrea d'Inspecció de Personal.

El lloc esmentat consta a la relació de llocs de treball vigent del personal funcionari de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la descripció del lloc de treball que cal proveir ha estat inclosa en el manual d'organització del Departament de Governació i Administracions Públiques.

En conseqüència, d'acord amb el que estableix el Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i atès l'informe de la Intervenció Delegada,

Resolc:

.1 Convocar concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de cap de l'Àrea d'Inspecció de Personal del Departament de Governació i Administracions Públiques, que es detalla a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

.2 Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

.3 Les sol·licituds s'han de presentar, en el termini de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC, al Registre General del Departament de Governació i Administracions Públiques (Via Laietana, 26, 08003 Barcelona); al Registre dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona (Diputació, 303, 08009 Barcelona), Girona (Gran Via de Jaume I, 9, 17001 Girona), Lleida (Lluís Companys, 1, 25003 Lleida), Tarragona (Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona) i les Terres de l'Ebre (Montcada, 23, 43500 Tortosa), o per qualsevol altre mitjà determinat per la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades hi poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de Serveis del Departament de Governació i Administracions Públiques en el termini d'un mes a comptar de l'endemà d'haver-se publicat, o bé recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà d'haver-se publicat.

Barcelona, 2 de juliol de 2008

P. D. (Resolució GAP/1416/2007, DOGC de 16.5.2007)

Pep Mur Planas

Director de Serveis

Annex 1

Descripció del lloc de treball

.1 Característiques del lloc de treball

Nom del lloc: Àrea d'Inspecció de Personal.

Departament: Governació i Administracions Públiques.

Unitat directiva: Direcció General de Funció Pública.

Localitat: Barcelona.

Nivell: 27.

Complement específic: 25.423,44 euros.

Horari: normal.

Tipus de lloc: singular.

Forma de provisió: concurs específic.

.2 Requisits de participació

Grup: A.

Mobilitat: Administració de la Generalitat de Catalunya.

Col·lectiu de cossos: cossos o escales d'administració general del grup corresponent.

Especificació de cossos: cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya.

.3 Coneixement de la llengua catalana

Coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent.

.4 Contingut funcional

4.1 Missió:

Impulsar una política d'inspecció en matèria de funció pública a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació i Administracions Públiques, amb l'objectiu de comprovar el compliment de la normativa de funció pública, proposar millores en les matèries que hagin estat inspeccionades i fer un seguiment de la seva implantació.

4.2 Finalitats/funcions:

 1. Complir funcions d'inspecció en matèria de funció pública.

 2. Elaborar el projecte de pla anual d'activitats que s'han de fer en matèria d'inspecció general de serveis de personal de l'Administració de la Generalitat.

 3. Proposar actuacions per millorar el funcionament de les unitats en relació amb les matèries inspeccionades prèviament. Avaluar aquestes actuacions i fer-ne el seguiment.

 4. Controlar el nivell de compliment de la normativa de funció pública i, en particular, en relació amb les competències atribuïdes als departaments en matèria de funció pública.

 5. Qualsevol altra funció d'una naturalesa anàloga que se li encomani.

  4.3 Tasques bàsiques o activitats:

  1. Elaborar una proposta de pla d'activitats per inspeccionar en matèria de funció pública.

  2. Elaborar informes en matèria de règim disciplinari del personal al servei de l'Administració.

  3. Assessorar els departaments i les unitats de personal en matèria disciplinària.

  4. Inspeccionar les unitats de personal dels departaments pel que fa al compliment de la normativa de funció pública.

  5. Redactar els informes que siguin necessaris per implementar el pla d'activitats o els que li siguin sol·licitats.

  6. Fer les propostes de modificació de la normativa de funció pública en l'àmbit que li és assignat.

  7. Supervisar l'actuació dels departaments en matèria de funció pública, especialment pel que fa a les matèries atribuïdes.

  8. Proposar modificacions o actuacions per millorar l'actuació de les unitats amb relació a les matèries inspeccionades prèviament.

  9. Tramitar les denúncies en matèria de funció pública que s'adrecin a la Inspecció General de Serveis de Personal.

  .5 Altres característiques

  5.1 Coneixements convenients:

  Coneixements de la normativa i jurisprudència en matèria de personal.

  5.2 Experiència convenient:

  Experiència en...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR