DECRET 277/1994, de 14 d'octubre, pel qual s'estableixen els òrgans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb competències per expedir còpies autèntiques de documents i certificacions sobre aquests.

SecciónConcursos i Anuncis
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyDecret

L'article 35.a) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix com a dret dels ciutadans obtenir còpies dels documents continguts als procediments en què tinguin la condició de persones interessades.

Igualment, l'article 37.8 de la mateixa Llei disposa que el dret d'accés als arxius implica el dret a obtenir còpies dels documents o certificats sobre aquests, l'examen dels quals sigui autoritzat.

Finalment, l'article 46.1 de la norma obliga a cada administració pública a determinar els òrgans amb competència per expedir còpies autèntiques de documents públics o privats.

Aquesta determinació es basa sobre el criteri d'agilitat que ha de presidir l'actuació de l'Administració. Per aquesta raó, es considera convenient facilitar al màxim l'expedició de còpies autèntiques i de certificacions, i es faculta el major nombre possible d'òrgans perquè ho puguin fer. D'aquesta manera es facilita l'exercici d'aquest dret del ciutadà.

Per tot això, a proposta del Departament de la Presidència, escoltada la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern de la Generalitat,

Decreto:

Article únic

-1 La competència per expedir còpies autèntiques dels documents públics i privats i per estendre les certificacions sobre els documents correspon als secretaris generals, als directors generals, als subdirectors generals, als caps de servei, als caps de secció, als caps de negociat, als directors o responsables de centres d'arxius, als secretaris d'òrgans col·legiats i també als càrrecs assimilats a tots els esmentats, tant de l'Administració de la Generalitat com de les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'aquesta.

-2 Els titulars d'òrgan esmentats són competents per expedir còpies autèntiques i certificacions dels documents públics o privats que es tramitin o que s'hagin tramitat en els òrgans als quals estan directament adscrits. Aquests titulars també poden expedir còpies i...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR