ORDRE ARP/431/2002, de 27 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la creació del Comitè de seguiment de la programació de la iniciativa comunitària Leader Plus (2000-2006) a Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE ARP/431/2002, de 27 de desembre, per la qual es dóna publicitat a la creació del Comitè de seguiment de la programació de la iniciativa comunitària Leader Plus (2000-2006) a Catalunya.

El Reglament (CE) 1260/1999 del Consell, de 21 de juny (DOL núm. 161, de 26.6.1999), a l'article 20, crea una iniciativa comunitària, en l'àmbit del desenvolupament rural, per al període 2000-2006, amb el nom de Leader Plus.

La Comunicació de la Comissió de la UE 2000/C 139/05, de 14 d'abril de 2000 (C139 de 18.5.2000), a l'apartat 33, estableix que cadascun dels programes de la iniciativa comptarà amb un Comitè de seguiment, la composició i funcions del qual s'hauran de definir.

Mitjançant l'Ordre del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 18 de setembre de 2001 (DOGC núm. 3478, de 21.9.2001), es va procedir a la convocatòria i selecció dels grups d'acció local que actuaran a Catalunya en aplicació de la iniciativa Leader Plus.

Per tal de donar compliment a la normativa comunitària correspon ara donar publicitat a la creació del Comitè de seguiment i establir-ne les funcions i la composició.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article 1

Publicitat de la creació del Comitè de seguiment

Es dóna publicitat a la creació del Comitè de seguiment de la iniciativa comunitària Leader Plus de Catalunya d'acord amb el que disposen l'apartat 33 de la Comunicació de la Comissió de 14 d'abril de 2000, per la qual es fixen orientacions sobre la iniciativa comunitària de desenvolupament rural Leader Plus, l'article 35 del Reglament (CE) 1260/1999 del Consell, de 21 de juny, pel qual s'estableixen disposicions generals sobre fons estructurals, i l'apartat 12 del programa regional aprovat per Decisió de la Comissió C (2001) 2128, de 27 d'agost.

Article 2

Objectius

La creació del Comitè de seguiment respon a la finalitat de comprovar l'aplicació adequada de la iniciativa comunitària Leader Plus, i el desenvolupament correcte de la intervenció dels fons assignats per eixos i anualitats, als quadres financers de la programació aprovada.

Article 3

Composició

3.1 D'acord amb el que preveu el programa regional de la iniciativa comunitària Leader Plus, el Comitè de seguiment està integrat pels membres següents:

  1. Copresidents:

    Una persona en representació de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR