ORDRE de 29 de novembre de 2000, per la qual s'aprova el programa d'actuacions del Servei Català de la Salut per a la coordinació de les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de pacients més grans de 65 anys i de persones afectades per llarga malaltia o malaltia avançada incurable durant l'hivern 2000-2001.

SecciónDisposicions Generals
Rango de LeyOrdre

de 29 de novembre de 2000, per la qual s’aprova el programa d’actuacions del Servei Català de la Salut per a la coordinació de les diferents xarxes assistencials en relació amb el tractament de pacients més grans de 65 anys i de persones afectades per llarga malaltia o malaltia avançada incurable durant l’hivern 2000-2001.

El Servei Català de la Salut té com a finalitat, entre d’altres, la coordinació de tot el dispositiu sanitari públic i de cobertura pública i la millor utilització dels recursos disponibles.

En aquest sentit, mitjançant l’Ordre de 25 de novembre de 1999 (DOGC núm. 3038, de 20.12.1999), es va establir el Pla integral d’urgències de Catalunya, com a instrument d’informació, estudi i proposta per a la planificació, l’ordenació, la programació, l’avaluació i el control de les activitats relatives a l’atenció sanitària de les urgències i les emergències mèdiques en l’àmbit del sistema sanitari públic i de cobertura pública de Catalunya, com també de coordinació dels serveis i dispositius sanitaris implicats en la provisió d’aquesta atenció.

Durant els mesos d’hivern, els col·lectius de persones més grans de 65 anys i de persones afectades per llarga malaltia o malaltia avançada incurable d’edat inferior als 65 anys generen una demanda sanitària que requereix una resposta específica i coordinada amb els dispositius assistencials que presten serveis d’atenció sociosanitària per compte del Servei Català de la Salut, els quals configuren la xarxa de centres, serveis i establiments sociosanitaris d’utilització pública de Catalunya, creada pel Decret 242/1999, de 31 d’agost (DOGC núm. 2973, de 13.9.1999).

Aquesta situació ha palesat la conveniència d’aprovar un conjunt d’actuacions del Servei Català de la Salut que permetin rebre suport, de manera immediata i permanent, des de la xarxa de centres, serveis i establiments sociosanitaris d’utilització pública de Catalunya, als professionals sanitaris que presten atenció domiciliària; l’ampliació dels horaris els dies laborals i l’obertura els caps de setmana i festius dels Programes d’atenció domiciliària (PADES); i l’establiment d’un pla d’altes sociosanitàries per tal que els pacients ingressats en centres de la Xarxa hospitalària d’utilització pública continuïn el seu procés assistencial en altres dispositius de la xarxa dels...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR