DECRET 221/2005, d'11 d'octubre, sobre l'aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts directes de la política agrícola comuna.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyDecret

DECRET

221/2005, d'11 d'octubre, sobre l'aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts directes de la política agrícola comuna.

La política agrícola comuna (PAC), des dels anys noranta, ha anat integrant progressivament les noves demandes de la societat europea. En aquest sentit, el medi ambient, la salut pública, la sanitat i el benestar animal són alguns dels nous condicionants de la política agrícola comuna. L'actual reforma de la PAC ha seguit aprofundint en aquesta temàtica: ha reforçat el concepte d'ecocondicionalitat que es va crear a l'Agenda 2000 i ha donat lloc a un nou concepte, la condicionalitat, que inclou no sols les bones condicions agràries i mediambientals, sinó també els anomenats requisits legals de gestió.

El Reglament CE 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre (DOUE L270, de 21.10.2003), pel qual s'estableixen les disposicions comunes aplicables als règims d'ajuts directes en el marc de la política agrícola comuna, exigeix, a l'article 3, que els agricultors que reben pagaments directes amb càrrec a la secció Garantia del FEOGA, tenen l'obligació de complir amb els requisits legals de gestió a què es refereix l'annex III, d'acord amb el calendari que estableix l'esmentat annex, i amb les bones condicions agràries i mediambientals que s'estableixen a l'article 5. Així mateix, aquest article obliga els estats membres a definir els requisits mínims de les bones condicions agràries i mediambientals, i a establir mesures per controlar-ne el compliment segons el marc que estableix l'annex IV del mateix Reglament.

El Reglament CE 796/2004, de la Comissió, de 21 d'abril (DOUE L144, de 30.4.2004), pel qual s'estableixen disposicions per a l'aplicació de la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control que preveu el Reglament CE 1782/2003, del Consell, estableix les bases del sistema de control de la condicionalitat i la base de les reduccions i exclusions, i són els estats membres els que han d'establir sistemes concrets per controlar-ne el compliment.

L'incompliment d'aquests requisits suposarà, per al beneficiari dels pagaments directes, una disminució o l'exclusió dels beneficis. El sistema de reduccions i exclusions dels ajuts directes a través de la condicionalitat té com a objectiu constituir un incentiu perquè els agricultors respectin la normativa actual en els seus diferents àmbits, i contribueixin d'aquesta manera a què el sector agrari compleixi amb els principis del desenvolupament sostenible.

El Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre (BOE núm. 309, de 24.12.2004), sobre l'aplicació de la condicionalitat en relació amb els ajuts directes en el marc de la política agrícola comuna, estableix com a objecte, a l'article 1, les bones condicions agràries i mediambientals, així com les disposicions per aplicar-ho i els requisits legals de gestió als quals haurà de donar compliment un agricultor a fi de complir amb la condicionalitat dels ajuts directes de la política agrícola comuna, d'acord amb el Reglament comunitari abans esmentat. Així mateix, el Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre, reconeix la potestat normativa de les comunitats autònomes per desenvolupar alguns dels requisits que estableix l'article 4 sobre bones condicions agràries i mediambientals tenint en compte l'especificitat de les situacions territorials corresponents. L'article 9 del Reial decret esmentat estableix que quan no es respectin les bones condicions agràries i mediambientals i els requisits legals de gestió com a conseqüència d'una acció o omissió directament atribuïble a l'agricultor, l'import total dels pagaments directes a abonar es reduirà o s'anul·larà segons el que disposen els articles 66, 67, 68 i 71 del Reglament CE 796/2004.

A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1

Objecte

Aquest Decret té per objecte establir les bones condicions agràries i mediambientals que haurà de complir l'agricultor d'acord amb la condicionalitat dels ajuts directes de la política agrícola comuna, de conformitat amb el Reglament CE 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre, pel qual s'estableixen disposicions comunes aplicables als règims d'ajut directe en el marc de la política agrícola comuna, i l'aplicació dels controls i les reduccions en els pagaments, o la seva exclusió d'acord amb el Reglament CE 796/2004, de la Comissió, de 21 d'abril, pel qual s'estableixen disposicions per a l'aplicació de la condicionalitat, la modulació i el sistema integrat de gestió i control que preveuen el Reglament CE 1782/2003, del Consell, així com la coordinació dels diferents departaments, organismes i entitats implicats en els controls dels requisits establerts per la condicionalitat.

Article 2

Àmbit d'aplicació

Els règims d'ajuts afectats per la condicionalitat són els que figuren a l'annex 1 d'aquest Decret.

Article 3

Condicionalitat

D'acord amb el que disposa el capítol 1 del títol II del Reglament CE 1782/2003, els agricultors que rebin pagaments directes estaran subjectes al compliment de les bones condicions agràries i mediambientals que s'esmenten a l'article 5 d'aquest Decret, i dels requisits legals de gestió que preveu l'annex III del Reglament esmentat, i les seves normes de transposició dels preceptes de les directives que figuren a l'annex 2 d'aquest Decret i amb les dates d'aplicació que també s'hi s'esmenten.

Article 4

Definicions

Als efectes d'aquest Decret seran d'aplicació les definicions que figuren al Reglament CE 1782/2003, i al Reglament CE 796/2004, així com les següents:

Alteració significativa de l'estructura dels terrenys: les actuacions de reforma estructural que inclouen canvis d'usos del sòl i modificació d'elements estructurals horitzontals i verticals, realitzades en una superfície de més de 5 hectàrees així com la construcció d'infraestructures.

Càrrega ramadera efectiva: el bestiar, calculat en unitats de bestiar major (UBM) que, per hectàrea de superfície farratgera es manté principalment amb recursos naturals propis.

Explotacions ramaderes en estabulació permanent i semipermanent: les explotacions que disposen d'edificacions i espais on es concentra el bestiar destinat a la guarda i/o cria intensiva de tot tipus d'animals.

Parcel·la amb perímetre irregular: aquella on els treballs del sòl es veuen dificultats per l'existència d'angles vius i en conseqüència per mínims i radis de gir canviants.

Pendent: és la inclinació mitjana del terreny calculada en un recinte SIGPAC a partir d'un model digital d'elevacions, format per una malla de punts amb una equidistància entre si d'un màxim de 20 metres i una precisió similar a la de la cartografia 1:10.000.

Recinte SIGPAC o recinte: cadascuna de les superfícies contínues dins d'una parcel·la amb ús agrícola únic dels definits dins del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles.

Refinat del sòl: les operacions de condicionament de la superfície del sòl dels bancals i terres de regadiu, destinades a millorar l'eficiència d'ús de l'aigua i facilitar la pràctica del reg, realitzades sobre parcel·les de cultiu en les quals s'utilitzen mètodes de reg per superfície i inundació.

Sòl saturat: aquell sòl en el qual tots els seus porus estan plens d'aigua.

Terrasses de retenció: els ribassos proveïts de vegetació herbàcia, arbustiva o arbòria; les terrasses i rases de contorn en el cas de treball del sòl a nivell i les barreres vives vegetals perpendiculars a la pendent que mitjançant el control de les escorrenties, protegeixen el sòl de l'erosió.

Vegetació espontània invasora: les espècies vegetals que tot i no afectar la capacitat productiva dels sòls agrícoles a mig i llarg termini, amenacen amb la seva proliferació, amb trencar l'equilibri agroecològic tradicional d'una finca o zona de cultiu determinada i amb afectar per extensió els camps de cultiu circumdants.

Llaurar la terra: alterar i remoure per mitjà d'implements mecànics el perfil del sòl.

Agricultura de conservació: són les diverses pràctiques agronòmiques adaptades a condicions locals i dirigides a alterar el menys possible la composició, l'estructura i la biodiversitat dels sòls agrícoles, i així se n'evita l'erosió i degradació posterior.

Article 5

Bones condicions agràries i mediambientals

Les bones condicions agràries i mediambientals són els requisits mínims que s'exigeixen perquè totes les terres agràries es mantinguin en un estat acceptable des del punt de vista...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR