98/2017 FORU AGINDUA, ekainaren 23koa, Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariak emana, jokoaren eta ikuskizun publikoen arloko I. Ikuskapen eta Kontrol Plana onesten duena, 2017-2020 aldirako.

SecciónI. Nafarroako Foru Komunitatea

Jokoaren eta ikuskizun publikoen arloko arauek, Jokoari buruzko abenduaren 14ko 16/2006 Foru Legeak eta Nafarroako Ikuskizun Publikoak eta Josteta Jarduerak arautzen dituen martxoaren 13ko 2/1989 Foru Legeak, hurrenez hurren, eta haiek garatzen dituen araudiak bertan ezarritakoak ez betetzeagatik sortzen diren arau-hausteak eta zehapenak biltzen dituzte.

Esku-hartze publikoa bultzatu eta eragin behar duten jarduteko printzipioak kontuan harturik, hala nola objektibotasuna interes orokorrak gauzatzeko orduan, eragingarritasuna eta efizientzia haren jardunean eta administrazioen arteko lankidetza eta elkarlana (Espainiako Konstituzioaren 103.1 artikulua eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko Legearen 3. artikulua), beharrezkoa da tresnez hornitzea gai horien inguruko kontrol, ikuskapen eta zehapen prozesuen koordinazioa eta plangintza. Horretarako, eskumen horiek egituratu, bideratu eta antolatuko dituen Ikuskapen eta Kontrol Plan bat onetsiko da, zeinak helburuak definitu eta haiek lortzeko eta ebaluaziorako baliabideak inplementatzeko beharrezkoak diren ekintzak ezarriko dituen. Horrela, esku-hartzeak orientatzea eta antolatzea lortzeaz gain, Administrazioko baliabideak erabil daitezke herritarrentzako jokabide kaltegarrienak desagerrarazteko eta baita interes orokorra edo garrantzi edo eragin juridiko, sozial eta ekonomikorik handiena duena lortzeko ere, esku-hartze publikoaren bidez pertsuasiorako eta prebentzio orokorrerako efektua sustatuz, batez ere arau-hausteei dagokienez.

Kontseilari honek Nafarroako Parlamentuaren aurrean adierazi zuen bezala, Departamentu honek 2015-2019 legegintzaldirako dituen helburu eta lan ildoen artean, zezen ikuskizunak egiten diren instalazio guztiak ikuskatzeko epe laburreko eta ertaineko plan bat aurreikusita dago. Helburua pertsonen segurtasunean eragiten duten akatsak hautematea eta zuzentzea da.

Foru agindu honen bidez onesten den Ikuskapen eta Kontrol Planean, agindutako helburua dago, eta gehiago ditu jomugan. Izan ere, eraginkortasun handiko tresna da, eta bertan hainbat jarduketa modu sistematikoan eta koordinatuan definitzen dira, alde batetik joko eta apustuen alorrean fede onez parte hartzen duten pertsonentzat iruzurrezko egoerak sor ditzaketen legez kanpoko jarduerak desagerrarazteko, eta bestetik ikuskizunak eta josteta jarduerak direla-eta beren ezaugarriengatik edo egiten diren lokalen eta instalazioen baldintzengatik arriskuan jar daitezkeen pertsonen osotasun fisikoa eta segurtasuna bermatzeko.

Ikuskapenaren helburu nagusia definitutako gaietan izandako ustezko arau-hausteen aurrean proaktiboki esku hartzea da, haien jarraipena eta finkapena eragotziz, eta esku hartzeko lehentasunak aginduz eta esleituz. Hala ere, aintzat hartzen dira, baztertu gabe, bai jarduketa programetatik kanpo egiten diren salaketez, eskaerez edo erreklamazioez ere arduratu beharra, bai horiek plan hau ezartzeko prozesuan sartzea, aurretik kontuan izanda, betiere, larriak ote diren eta plan honek ezarritako lehentasunen sailkapenean non kokatzen diren.

Horretaz gain, tresna honek informazio hau eman beharko dio Administrazioari: egungo araudiak ezarritako eskakizunak zenbateraino betetzen diren eta gaurko errealitateari egokitzen ote zaion. Horren xedea atzematen diren gabeziak zuzendu ahal izatea da, eta, dagokionean, bidezkoak diren zehapenak eta neurri zuzentzaileak ezartzea.

Herritarren parte-hartze prozesu bat egin da proiektuaren inguruan, Gobernu Irekiaren Atarian argitaratu baita.

Aurreko guztiagatik, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legean eta Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen irailaren 9ko 198/2015 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

 1. Jokoaren eta ikuskizun publikoen arloko I. Kontrol, Ikuskapen eta Zehapen plana onestea 2017-2020 urterako. Foru agindu honen eranskinean dago.

 2. Foru Agindu hau jakinaraztea Barneko zuzendari nagusiari, Segurtasun Politikak Garatzeko Zerbitzuari, Barneko Araubide Juridikoaren Zerbitzuari eta Nafarroako Foruzaingoari, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agintzea, behar diren ondorioak izan ditzan.

  Iruñean, 2017ko ekainaren 23an.–Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilaria, María José Beaumont Aristu.

  ERANSKINA

  1. Kontrol eta Ikuskapen Plana jokoaren eta ikuskizun publikoen arloan, 2017-2020 aldirako

 3. –Planaren justifikazioa.

  Plan honen helburua da, era iraunkor eta ordenatuan, kontrol administratiboko eta ikuskapeneko jarduketak ezartzea, Administrazioak, batetik, ezagutu ahal dezan zein den inplikatutako sektoreen egoera legezkotasunari begira eta, bestetik, ez-betetzeak zuzendu ahal ditzan, Administrazioak duen zehapen lanari kalterik egin gabe. Ikuskapeneko jarduketen planifikazioak jarrera arduratsuak sustatzen ditu; hauen eraginez, ikuskizun publikoak eta josteta jarduerak hartzen dituzten instalazioek eta establezimenduek hobeki funtzionatzen dute, horien titularrek hobeki mantentzen dituzte eta, gainera, ahalbidetzen da alor hauetan epe zehatz baterako lortu nahi diren helburu orokorrak diseinatzea.

  Plan honen helburu nagusi eta funtsezkoa da interes behinenak eta nabarmenenak zainduko direla bermatzea, eta ahalbidetzen du, batetik, jarduketa esparru hauetako parte hartzerik kaltegarrienak desagerraraztea eta, bestetik, horiek egiteko asmoa kentzea. Horretarako, elementu funtsezko, beharrezko eta saihestezina da esku hartzeko eta lehenesteko irizpideak ezartzea. Antolamendu administratiboari eta haren mugei dagokienez, ahalbidetuko du giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak eskura izatea eta haiek bideratzea...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR