DECRET 423/2011, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Decret 197/2010, de 14 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyDecret

DECRET

423/2011, de 27 de desembre, pel qual es modifica el Decret 197/2010, de 14 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2011.

El Decret 197/2010, de 14 de desembre, pel qual es prorroga la vigència de determinats contractes per a la prestació de serveis sanitaris per a l'any 2011 va aprovar que els contractes subscrits pel Servei Català de la Salut amb les entitats corresponents per a la prestació d'activitats sanitàries previstes a l'article 8 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a les quals feia referència l'article 4.1.e) del Decret 345/2001, de 24 de desembre, i actualment fa referència l'article 3.f) del Decret 66/2010, de 25 de maig, pel qual es regula l'establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l'àmbit del Servei Català de la Salut, així com les autoritzacions administratives atorgades amb aquesta mateixa finalitat, es prorroguessin fins que se subscriguessin els nous contractes d'acord amb el procediment establert en l'esmentat Decret 66/2010, de 25 de maig; afegint que aquesta pròrroga s'establia, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2011.

Paral·lelament, es va publicar el Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), la qual cosa ha fet necessari que el Servei Català de la Salut prioritzés la preparació dels convenis de vinculació que s'han de subscriure amb els titulars dels centres de la xarxa de centres d'internament d'utilització pública de Catalunya, de manera que durant l'any 2011 no s'ha pogut tancar per complet la revisió i reordenació d'una part dels contractes i autoritzacions administratives que havien estat prorrogats per l'article 1 del precitat Decret 197/2010, de 14 de desembre.

D'acord amb això, s'ha fet palesa la necessitat de prorrogar, com a màxim fins al 31 de desembre de 2012, determinats contractes subscrits per a la prestació d'activitats sanitàries previstes a l'article 8 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, a les quals feia referència l'article 4.1.e) del Decret 345/2001, de 24 de desembre, i actualment, fa referència l'article 3.f) de l'esmentat Decret 66/2010, de 25 de maig, així com les autoritzacions administratives atorgades amb aquesta mateixa finalitat que estan pendents de la seva adaptació al Decret 66/2010, de 25 de maig, pel...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR