Capítols en els quals uns casats amb règim de guanys pacten el règim de participació del CC espanyol

AutorManuel Faus
Cargo del AutorNotario
Actualizado aMarzo 2021

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Capítols en general
  • 2.2 Règim de participació del Código Civil estatal
  • 2.3 Supòsit que hi hagi un element transfronterer
  • 2.4 Inscripció a España del régim dels estrangers
  • 2.5 Eficàcia dels capítols segons el Registre Civil
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *, vigents.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS I MODIFICACIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC DE BÉNS i DIUEN:

I.- Que van contreure matrimoni el dia * a *, i està inscrit al Tom *, pàgina *, secció *, i en contemplació al mateix atorguen aquestes Capitulacions matrimonials.

II.- Que estan subjectes al règim econòmic de guanys del dret comú i són de veïnatge civil *.

III.- Exposat el que precedeix,

ATORGUEN:

A.- Que els compareixents MODIFIQUEN el seu règim de béns matrimonial, pactant d'ara endavant el RÈGIM DE PARTICIPACIÓ que regula l'article 1411 i següents del Código Civil espanyol.

En conseqüència, cada cònjuge tindrà l'administració, gaudi i la lliure disposició dels béns que després es dirà i els adquirits en el futur per qualsevol títol; en extingir-se el règim de participació, per qualsevol de les causes legals, i, a l'efecte de concretar el crèdit que per raó de les diferències en els increments correspongui a un cònjuge enfront de l'altre, es determinaran els guanys SEGONS LES NORMES LEGALS APLICABLES.

B.- Procedeix, abans de fer inventari, liquidar la societat conjugal de guanys, d'acord amb els següents actes:

B1.- INVENTARI DE BÉNS:

Són béns de la societat de guanys:

ACTIU: (Descripció detallada dels béns, en especial immobles, referència cadastral, despeses de comunitat, etc.).

PASSIU: (Relació dels deutes, saldo dels préstecs hipotecaris, etc.).

B.2. VALORACIONS: ...

B.3. FORMACIÓ DE LOTS:

Lot número 1.- L'integren els següents béns i deutes...

Valor net...

Lot número 2.- Ídem.

B.3. ADJUDICACIONS:

1.- S'adjudica al senyor *, el qual accepta, el Lot número 1, assumint personalment els deutes que formen part d'aquest.

2.- S'adjudica a la senyora *, la qual accepta, el Lot número 2, assumint personalment els deutes que formen part d'aquest.

Ambdós cònjuges es consideren pagats amb les seves respectives adjudicacions, sense res que reclamar-se.

C.- PATRIMONI INICIAL A EFECTES DEL NOU RÈGIM:

Resulta del següent inventari i valoració:

A.- Patrimoni de la senyora *.

(Detall de l'actiu i passiu, amb valoració separada, excepte quan es tracti d'estris i mobles per a la llar, que es poden valorar en conjunt, salva l'excepció que s'estimi pertinent).

B.- Patrimoni del senyor *. (Ídem)

(En el cas que en el patrimoni d'un dels promesos existeixi el previst habitatge familiar, podrà afegir-se: Instrueixo els compareixents del contingut de l'art. 1320 del Codi Civil mitjançant lectura literal del mateix).

C.- Afecció a l'IBI.- Declaren que estan al corrent en el pagament de l'impost de béns immobles que afecta les finques objecte d'aquesta escriptura, i en especial el corresponent als darrers 4 anys. Jo, el Notari, d'acord amb l'art. 64 del «texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, Dto. 2/2004 de 5 de marzo», he informat de l'afecció dels immobles al pagament de la totalitat de la quota tributària en la forma legalment prevista.

REQUERIMENT: Els compareixents em requereixen a mi, el Notari, perquè presenti la primera Còpia en el Registre Civil a l'efecte de la pertinent inscripció, deixant nota en la matriu d'haver-se practicat la Diligència i de les dades del Registre Civil.

ADVERTIMENT: Adverteixo als atorgants que la modificació del seu règim matrimonial ara convinguda no perjudicarà, en cap cas, els drets ja adquirits i els informo de la necessària comunicació al Registre Civil. (Malgrat que el Tribunal Suprem, en Sentència de 20 de maig de 2008, suprimeix ell darrer paràgraf de l'art. 159 del Reglament Notarial, em sembla que res no impedeix aquesta important advertència, com una més de les que el Notari està obligat i pot indicar).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i fiscals; en especial, els adverteixo de la necessària constància al Registre Civil de l'atorgament d'aquests capítols per tal que tinguin efectes davant tercers.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-


(ADVERTÈNCIA: Sobre la preceptiva constància del NIF i la possible prèvia consulta, vegeu el darrer paràgraf de l'art. 23 de la Llei del Notariat afegit per la llei estatal 11/2021, de 9 de juliol).

Comentari

Si el matrimoni es regeix pel règim de guanys, i es desitja modificar-lo passant a participació, s'han d'atorgar Capitulacions matrimonials que cal inscriure al Registre Civil perquè afecti tercers.

Qüestió prèvia a qualsevol pacte entre cònjuges és tenir clar quin és el règim econòmic matrimonial dels consorts que pretenen atorgar capitulacions; en els casos en què tots dos eren de la mateixa veïnatge o nacionalitat en contreure matrimoni no hi ha problemes; però quan per la legislació anterior s'aplicava la Llei del marit sent diferent de la de l'esposa, donada la declaració d'inconstitucional de la norma, s'ha generat un problema, especialment per als casats després de la constitució i abans de la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre Reforma del Código Civil, en aplicació del principi de no discriminació per raó de sexe. Es pot veure, sobre això, doctrina de la Resolució de la DGRN de 9 de juliol de 2014 [j 1] i la Sentència nº 39/2002 de Tribunal Constitucional, Pleno, 14 de febrer de 2002. [j 2]

Capítols en general

Segons l'article 231-19 del Codi Civil de Catalunya (CCCat.), llibre II, relatiu a la persona i la família:

«Contingut. 1.- En els capítols matrimonials, hom pot determinar el règim econòmic matrimonial, convenir pactes successoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenients, fins i tot en previsió d'una ruptura matrimonial.2.- Els capítols matrimonials es poden atorgar abans o després de la celebració del matrimoni. Els atorgats abans només produeixen efectes a partir de la celebració del matrimoni i caduquen si el matrimoni no s'arriba a celebrar en el termini d'un any».

En realitat, com observen Faus i Condomines (Comentaris a la Compilació de Dret Civil de Catalunya), els capítols:

«son en Cataluña, un contrato, o mejor dicho, un documento que contiene negocios jurídicos harto complejos...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR