ORDRE IUE/608/2010, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'Escola Universitària d'Infermeria, que es transforma en Facultat d'Infermeria, i s'implanten els estudis universitaris oficials de grau en infermeria a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Lleida.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Innovacio, Universitats i Empresa
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IUE/608/2010, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'Escola Universitària d'Infermeria, que es transforma en Facultat d'Infermeria, i s'implanten els estudis universitaris oficials de grau en infermeria a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Lleida.

D'acord amb l'article 104.a) de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, la Universitat de Lleida ha sol·licitat la modificació de l'Escola Universitària d'Infermeria perquè es transformi en Facultat d'Infermeria.

En el marc de la programació universitària de Catalunya, per al curs acadèmic 2009-2010, i per tal d'adequar l'estructura cíclica dels ensenyaments universitaris actuals als requeriments europeus, s'implanten els estudis universitaris oficials de grau en infermeria a la Universitat de Lleida.

D'acord amb l'article 26 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, és competència de la comunitat autònoma la implantació dels estudis universitaris de grau.

Cal remarcar que l'adaptació als principis derivats de l'espai europeu d'educació superior implica, també, d'acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE núm. 260, de 30.10.2007), pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, l'inici del procés d'extinció progressiva dels estudis universitaris oficials implantats a l'empara de l'ordenació anterior.

De conformitat amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril; la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol; el Reial decret 557/1991, de 12 d'abril, de creació i reconeixement d'universitats i centres universitaris, modificat pel Reial decret 485/1995, de 7 d'abril; el Decret 258/1997, de 30 de setembre, pel qual es regula la programació universitària de Catalunya i els procediments de creació o reconeixement i de reordenació de centres docents universitaris i d'implantació d'ensenyaments, i el Decret 201/2003, de 26 d'agost, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida, a proposta del Consell de Govern i amb l'informe favorable del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR