DECRET 391/2011, de 13 de setembre, pel qual s'estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL
Rango de LeyDecret

DECRET

391/2011, de 13 de setembre, pel qual s'estableix l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals.

Preàmbul

L'article 144.6 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat exerceix les seves competències en matèria de medi ambient per mitjà del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient, i afegeix que els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial, en els termes que estableix la Llei. Aquestes funcions són objecte de desenvolupament i concreció a la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals, i al Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals.

L'article 20 de la Llei 17/2003, de 4 de juliol, estableix, en el seu apartat 1, que els membres del Cos d'Agents Rurals que estan de servei han de portar l'uniforme reglamentari en condicions correctes, i que excepcionalment i en casos justificats, quan així s'autoritzi individualment d'una manera expressa, poden exercir llurs funcions sense uniforme. El seu apartat 2 afegeix que han de tenir la documentació que n'acrediti la condició i, en acte de servei, han de poder acreditar la identitat professional, a iniciativa pròpia o quan els sigui requerida per les persones interessades, i l'apartat 3 que l'uniforme, els distintius i la documentació acreditativa han d'ésser establerts per reglament. Finalment, la disposició final primera autoritza el Govern de la Generalitat i, si escau, el conseller o consellera competent en matèria de protecció i conservació del medi natural, perquè dictin les disposicions necessàries per desplegar aquesta Llei.

En compliment d'aquest manament legal, el Decret té per finalitat determinar els elements que permetin identificar les persones membres del Cos d'Agents Rurals i la seva estructura jeràrquica davant la ciutadania, i alhora garantir que aquests elements els permetin el compliment de les funcions que tenen encomanades amb eficàcia i eficiència.

Per tal de donar compliment a aquesta finalitat, el Decret s'estructura en cinc capítols, vint-i-dos articles, quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició final i cinc annexos.

El capítol 1, dedicat a les disposicions generals, determina el seu objecte i finalitat, el seu àmbit d'aplicació i els drets i deures de les persones membres del Cos d'Agents Rurals en aquesta matèria.

El capítol 2, dedicat a l'uniforme i l'equipament, estableix els diferents tipus, les seves característiques tècniques i de seguretat, i preveu les determinacions que s'han d'incloure al procediment general de funcionament i als procediments normalitzats de treball.

El capítol 3 està dedicat als distintius: l'escut del Cos, els distintius de comandament i coordinació, de categoria professional, d'especialitat i el número d'identitat professional.

El capítol 4 està dedicat als elements d'acreditació, i regula la targeta d'identitat professional, la placa insígnia i la cartera portadocuments.

El capítol 5 està dedicat a la utilització de la imatge corporativa en les dependències i equipament mòbil.

Finalment conté quatre disposicions addicionals per preveure la participació del Comitè de Seguretat i Salut Laboral quan sigui necessari, per a la incorporació de la imatge corporativa al Programa d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya i l'aplicació de la imatge corporativa, una disposició transitòria per a la incorporació del nou material i una disposició final d'entrada en vigor del Decret. Aquest entra en vigor l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . Aquesta exclusió de la vacatio legis oficial es justifica pel caràcter organitzatiu de la norma i perquè la temàtica no requereix cap període d'adaptació.

Per tot l'exposat, vista la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, d'acord amb el Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte i finalitat

El Decret té per objecte establir l'uniforme, l'equipament, els distintius, els elements d'acreditació i la imatge corporativa del Cos d'Agents Rurals, amb la finalitat de garantir la identificació de les persones que en són membres com a agents de l'autoritat i l'exercici de les seves funcions amb seguretat i eficàcia.

Article 2

Àmbit d'aplicació

2.1 El Decret és d'aplicació a la totalitat de les persones membres del Cos d'Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

2.2 Només les persones membres del Cos d'Agents Rurals poden utilitzar els uniformes, els distintius i els elements d'acreditació del Cos d'Agents Rurals.

Article 3

Drets de les persones membres del Cos d'Agents Rurals en relació amb l'uniforme, l'equipament, els distintius, i els elements d'acreditació

Els drets de les persones membres del Cos d'Agents Rurals en relació amb l'uniforme, l'equipament, els distintius, i els elements d'acreditació són els següents:

3.1 Rebre els tipus d'uniforme, l'equipament, els distintius i els elements d'acreditació que els pertoqui en el moment de la presa de possessió del lloc de treball corresponent, d'acord amb la seva talla i sexe, i l'equipament específic necessari en funció de les tasques atribuïdes, l'especialitat assignada, l'àmbit territorial on hagin de desenvolupar les seves funcions i la talla. Les membres del Cos d'Agents Rurals en període de gestació disposaran del vestuari necessari adequat a la seva situació.

3.2 Renovar els elements dels tipus d'uniforme, de l'equipament, dels distintius i dels elements d'acreditació en el supòsit de dany o pèrdua, desgast per l'ús o canvi de categoria utilitzant els models documentals normalitzats descrits en el Procediment...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR