Unes jornades sobre técnica legislativa

AutorCaries Duarte i Montserrat
CargoCap de la Secció d'estudis de llengua catalana i llenguatge administratiu de 1'Escola d'Adoainistradó Pública de Catalunya
Páginas269-270

Page 269

Els dies 7 i 8 d'abril les Corts Generáis han organitzat a Madrid les III Jornades de dret parlamentan, dedicades a La (unció legislativa dels parlaments i la técnica de legislar.

Les jornades s'han realitzat per una iniciativa de l'Associació profes-sional de Iletrats de les Corts, que hi ha assumit, a mes, unes funcions de suport en la gestió.

Les jornades han estat inaugurades per José Federico de Carvajal, Presi-dent del Senat, i han estat clausurades per Félix Pons, President del Con-gres dels Diputats. L'estructura de les sessions s'ha basat en tres conferencies, la primera de les quals ha estat encomanada a Martin Kriele, professor de filosofía de l'Estat i de dret polític a la Universitat de Colonia: La seva ex-posició, presentada el dia 7 al matí, ha estat l'examen dels príncipis que han de regir la fundó legislativa i la configurado d'uns máximes, com la delimitado de les deficiéncies que Testablíment d'una llei pretén resoldre, la pre-visió i la ponderado de les repercussions organitzatives, financeres i altres (com les ambientáis) de la llei, la posició dels parlamentaris des d'un punt deontológoc i en relació amb els ciutadans que representen i amb el grup parlamentan en qué s'integren.

La sessió del dia 7 a la tarda ha estat protagonitzada per una brillant conferencia del professor Pau Salvador sobre la situació de la técnica legislativa a Europa, ais Estats Units i a Espanya. El prestigios catedrátic de dret dvil ha enríquit la seva dissertació amb una bibliografía sobre la maté-ría, un extens dossier de directrius de técnica legislativa i una mostra documental de problernes en l'ús de la llengua en textos legáis redactáis en castellá. El professor Salvador ha inidat la seva ponencia amb una descrip-rió de l'objecte de la técnica legislativa (el procés de redacció, el llenguatge legal -amb una insistencia en els prindpis de precisió i de comprensibi-Page 270 litat-, l'estructura formal i conceptual de les liéis i la part especial dedicada a les liéis modificatives, les disposicions sancionadores, reglamentá-ries, etc.). A la segona part de la ponencia ha situat la técnica legislativa dins de les ciéncies de 1 administrado (ciencia o doctrina de la Iegislació, analítica de la Iegislació, estática de la legislado, metódica de la Iegislació). El professor Pau Salvador ha finalitzat la seva intervenció amb unes.refle-xions sobre la técnica legislativa com a materia d'ensenyament i en les seves relacions amb la política.

A la ponencia del professor Pau Salvador van ser presen tades dues co-municacions. La primera de Juan Carlos da Silva, del Parlament Base, sobre la técnica legislativa a la Gran Bretanya, i la segona de Miquel Martín i Caries Viver, del grup gretel, sobre els models de redacció concentrada i de redaedó difusa dels projectes de llei a la Gran Bretanya i a la República Federal d'Alemanya, respectivament.

La sessió del dia 8 al matí ha correspost a la ponencia del professor Fernando Sainz Moreno sobre els problemes de llenguatge, estructura i técnica jurídica de les liéis. El destacat catedrátíc de dret administratiu i lletrat de les Corts ha dividit la seva conferencia en dues grans parts: la primera sobre el text de les liéis i la segona sobre la técnica legislativa. Després de definir com a essencial (i no pas com a instrumental) la vinculado entre dret i llenguatge, el docte professor Sainz Moreno ha plantejat les condicions següents de la inteUigibilitat de les liéis: la claredat semántica (que potser hauríem de dir pragmática), la claredat normativa, l'estil con-vincent i la transparencia. A continuado s'ha referit al sentit derivat de la integració dels textos legáis en l'ordenament jurídic, vist des d'una perspectiva d'unitat en l'espai i en el temps.

Quant a la técnica legislativa, el professor Sainz Moreno ha analitzat les relacions entre executiu i legislatiu en el procos d'elaborado de liéis, l'increment excessiu de normes, l'elaboradó de directrius i la potenciado de les comissions parlamenta ríes de competencia legislativa.

A la ponencia del professor Sainz Moreno han presentat comunicacions Claro José Fernández Carnicero, Director de Comissions del Congrés dels Diputats, Gregorio Valero, del Parlament de la Comunitat Autónoma de Madrid i José M. Gil Robles, de I'Associació professional de lletrats de les Corts.

Cal valorar la realització d'aquestes jornades com una excellent iniciativa, que convindria que tingues continuitat i aprofundiment. D'altra banda resulta important que a Catalunya, que ha estat capdavantera a l'Estat espanyol en materia de técnica legislativa, per mitjá dels treballs del grup gretel i del seu impulsor el professor Pau Salvador, es garanteixi una atenció adequada ais estudis i a l'adopció de directrius sobre técnica legislativa .

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR