ORDRE ARP/51/2003, de 6 de febrer, de segona modificació de l'Ordre ARP/152/2002, de 2 de maig, sobre establiment del descans setmanal per a les embarcacions dedicades a la pesca de tremall, caragoleres i nanses per a crustacis.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE ARP/51/2003, de 6 de febrer, de segona modificació de l'Ordre ARP/152/2002, de 2 de maig, sobre establiment del descans setmanal per a les embarcacions dedicades a la pesca de tremall, caragoleres i nanses per a crustacis.

L'Ordre ARP/374/2002, de 6 de novembre (DOGC núm. 3762, de 15.11.2002), de modificació de l'Ordre ARP/152/2002, de 2 de maig (DOGC núm. 3634, de 13.5.2002), sobre establiment del descans setmanal per a les embarcacions dedicades a la pesca de tremall, caragoleres i nanses per a crustacis, va establir diferents horaris entre vaixells de confraries de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona que es dediquen a les mateixes modalitats pesqueres.

La Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona ha manifestat la seva disconformitat a la modificació esmentada.

Per tal de mantenir l'homogeneïtat d'horaris a les confraries de pescadors de la mateixa demarcació territorial es creu necessari modificar determinats aspectes de l'articulat de l'Ordre esmentada.

En conseqüència, en ús de les atribucions que m'han estat conferides,

Ordeno:

Article únic

Es modifica l'article 1.2 de l'Ordre ARP/152/2002, de 2 de maig, el qual queda redactat de la manera següent:

1.2 Les embarcacions autoritzades que tinguin port base a Sant Carles...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR