REIAL DECRET 206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

SecciónDisposicions Generals
EmisorPresidència del Govern de L'Estat
Rango de LeyReial Decret

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

REIAL DECRET

206/2010, de 26 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

L'article 149.1.7 de la Constitució atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre legislació laboral, sens perjudici de la seva execució pels òrgans de les comunitats autònomes.

L'article 149.1.18 de la Constitució atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre les bases del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, les quals garantiran, en qualsevol cas, als administrats un tractament comú davant aquelles.

D'altra banda, l'article 170.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals i enumera els àmbits o funcions que l'esmentada competència inclou, les funcions i els serveis de la qual ja van ser traspassats.

Així mateix, l'article 170.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la funció pública inspectora en tot allò que regula aquest article i que, a tal efecte, els funcionaris dels cossos que acompleixen aquesta funció depenen orgànicament i funcionalment de la Generalitat, així com que per mitjà dels mecanismes de cooperació que determina el títol V de l'Estatut d'autonomia s'han d'establir les fórmules de garantia de l'exercici eficaç de la funció inspectora en l'àmbit social.

L'article 138.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria d'autorització de treball als estrangers la relació laboral dels quals s'acompleixi a Catalunya. Aquesta competència, que s'exerceix necessàriament en coordinació amb la que correspon a l'Estat en matèria d'entrada i residència d'estrangers, inclou segons l'apartat b) d'aquest precepte l'aplicació del règim d'inspecció i sanció. Aquestes funcions han estat traspassades pel Reial decret 1463/2009, de 18 de setembre, llevat de les relatives al règim d'inspecció.

D'altra banda, l'article 136 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i sobre el personal laboral, així com la competència compartida per al desenvolupament dels principis ordenadors de l'ocupació pública.

La Generalitat exerceix la potestat sancionadora respecte de les matèries de l'ordre social traspassades i a aquests efectes, d'acord amb la Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Inspecció de Treball i Seguretat Social depèn funcionalment de la Generalitat quan actua en els assumptes relatius a aquelles matèries en l'àmbit territorial de Catalunya.

La Llei 42/1997, de 14 de novembre, estableix que la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'ha de dur a terme totalment per funcionaris de nivell tècnic superior i habilitació nacional que pertanyin al Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, la situació jurídica i les condicions de servei dels quals els garanteixin la independència tècnica, l'objectivitat i la imparcialitat que prescriuen els convenis 81 i 129 de l'Organització Internacional del Treball i que les funcions d'inspecció de suport, de col·laboració i de gestió que siguin necessàries per a l'exercici de la tasca inspectora seran desenvolupades pels funcionaris del Cos de Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, gaudint ambdós cossos de funcionaris del caràcter de cos nacional. La Comissió Bilateral Generalitat - Estat va acordar, amb data 10 de gener de 2008, 30 de juliol de 2008 i 21 de juliol de 2009, acords sobre el traspàs de la Inspecció de Treball i Seguretat social a la Generalitat de Catalunya. En darrer acord esmentat, ambdues administracions van acordar que per tal de preservar la independència, l'objectivitat i la imparcialitat de la funció inspectora, aquesta ha de ser exercida exclusivament per funcionaris de carrera dels cossos d'inspecció.

D'acord amb el que preveu la Llei 12/1983, de 14 d'octubre, de Procés Autonòmic, els funcionaris traspassats són titulars dels drets que es derivin del règim de la Seguretat Social o Classes Passives que els sigui d'aplicació, així com dels derivats del caràcter nacional dels seus cossos de pertinença.

Finalment, el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, determina les normes i el procediment a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa el Reial decret esmentat, que també regula el funcionament de la Comissió Mixta de Transferències previst a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, aquesta Comissió va adoptar en la reunió de 25 de febrer de 2010, l'acord de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que eleva al Govern per a la seva aprovació mitjançant reial decret.

En virtut d'això, en compliment del que disposa la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, a proposta del vicepresident tercer del Govern i ministre de Política Territorial, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la reunió de 26 de febrer de 2010,

Disposo:

Article 1

S'aprova l'acord de la Comissió Mixta prevista a la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, pel qual es traspassen les funcions i els serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, adoptat pel Ple de la Comissió en la sessió del dia 25 de febrer de 2010, i que es transcriu com a annex d'aquest Reial decret.

Article 2

En conseqüència, queden traspassades a la Generalitat de Catalunya les funcions i els serveis, així com els mitjans personals i els crèdits pressupostaris corresponents en els termes que resulten del propi acord i de les relacions annexes números 1, 2, 3, 4 i 5.

Article 3

El traspàs a què es refereix aquest Reial decret tindrà efectivitat a partir del dia que assenyala el mateix acord de la Comissió Mixta, sens perjudici que el Ministeri de Treball i Immigració produeixi fins aleshores, si escau, els actes administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el règim i el nivell de funcionament que tinguin en el moment de l'adopció de l'acord.

Article 4

Els crèdits pressupostaris que es determinin, d'acord amb la relació número 5 de l'annex, s'han de donar de baixa en els corresponents conceptes pressupostaris i s'han de transferir per part del Ministeri d'Economia i Hisenda als conceptes habilitats a la secció 32 dels pressuposts generals de l'Estat, destinats a finançar el cost dels serveis assumits per les comunitats autònomes, una vegada el Ministeri de Treball i Immigració remeti al Departament esmentat, els certificats de retenció de crèdit, per tal de donar compliment al que disposa la normativa vigent sobre pressupostos generals de l'Estat.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Reial decret es publicarà simultàniament al BOE i al DOGC, i serà vigent el mateix dia de la seva publicació.

Madrid, 26 de febrer de 2010

Juan Carlos R.

Manuel Chaves González

Vicepresident Tercer del Govern

i ministre de Política Territorial

Annex

La senyora Pilar Andrés Vitòria i el senyor Xavier Bernadí i Gil, secretaris de la Comissió Mixta de Transferències que preveu la disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,

Certifiquen:

Que a la sessió plenària de la Comissió Mixta, de 25 de febrer de 2010, es va adoptar un acord de traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en els termes que s'expressen a continuació:

A) Referència a les normes constitucionals, estatutàries i legals en què s'empara el traspàs

L'article 149.1.7 de la Constitució atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre legislació laboral, sens perjudici de la seva execució pels òrgans de les comunitats autònomes.

L'article 149.1.18 de la Constitució atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre les bases del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris, les quals garantiran, en qualsevol cas, als administrats un tractament comú davant aquelles.

D'altra banda, l'article 170.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, reformat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals i enumera els àmbits o funcions que l'esmentada competència inclou, les funcions i els serveis de la qual ja van ser traspassades.

Així mateix, l'article 170.2 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que correspon a la Generalitat la competència executiva sobre la funció pública inspectora en tot allò que regula aquest article i que, a tal efecte, els funcionaris dels cossos que acompleixen aquesta funció dependran orgànicament i funcionalment de la Generalitat, així com que per mitjà dels mecanismes de cooperació que determina en el Títol V de l'Estatut d'autonomia s'han d'establir les fórmules de garantia de l'exercici eficaç de la funció inspectora en l'àmbit social.

L'article 138.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria d'autorització de treball dels estrangers la relació laboral dels quals s'acompleixi a Catalunya. Aquesta competència, que s'exerceix necessàriament en coordinació amb la que correspon a l'Estat en matèria d'entrada i residència d'estrangers, inclou segons l'apartat b) d'aquest precepte l'aplicació del règim d'inspecció i sanció. Aquestes funcions han estat traspassades pel Reial decret 1463/2009, de 18 de setembre, llevat de les relatives al règim d'inspecció.

D'altra banda, l'article 136 de l'Estatut d'autonomia atribueix a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva sobre el règim estatutari del personal al servei de les administracions públiques catalanes i sobre el personal laboral, així com la competència compartida per al desenvolupament dels principis ordenadors de l'ocupació pública.

La Generalitat exerceix la potestat sancionadora respecte de les matèries de l'ordre social traspassades i a aquests efectes, d'acord amb la Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Inspecció de Treball i Seguretat Social depèn funcionalment de la Generalitat quan actua en els assumptes relatius a aquelles matèries en l'àmbit territorial de Catalunya.

D'altra banda, anteriorment a la reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i a la previsió s'hi conté respecte de l'adscripció orgànica de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, la Llei 42/1997, de 14 de novembre, esmentada, ja va establir, a l.article 17.3 i a la disposició addicional setena, la possibilitat que mitjançant acords bilaterals es procedís a l'adscripció orgànica de funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, pels procediments establerts al respectiu Estatut d'autonomia per al traspàs de serveis.

Per articular la col·laboració necessària per a la consecució de les finalitats públiques assignades a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, s'han formalitzat diversos acords de col·laboració entre la Generalitat i l'extingit Ministeri de Treball i Assumptes Socials, avui Ministeri de Treball i Immigració. Concretament, el conveni signat el 28 d'abril de 1998, en matèria d'inspecció de treball; el conveni de col·laboració relatiu a la Comissió Territorial de la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Catalunya signat el 29 de març de 1999, així com l'últim conveni signat el 29 de desembre de 2006, que fixa els termes de col·laboració.

La disposició transitòria segona de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i el Reial decret 1666/1980, de 31 de juliol, estableixen les normes que regulen la forma i les condicions a què s'han d'ajustar els traspassos de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya.

Finalment, l'article 210.2.f) de Estatut d'autonomia estableix que correspon a la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat acordar la valoració dels traspassos de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat.

Sobre la base d'aquestes previsions constitucionals, estatutàries i legals és procedent formalitzar l'acord de traspàs a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

B) Funcions que assumeix la Generalitat de Catalunya i serveis que es traspassen

 1. Es traspassa a la Generalitat, en el seu àmbit territorial, l'exercici de la funció pública inspectora i els serveis de la Inspecció de Treball, constituït pels òrgans, funcionaris i mitjans materials que contribueixen al compliment adequat de les normes de l'ordre social en les matèries competència de la Generalitat, en els termes de l'article 112 de l'Estatut d'autonomia.

  Sens perjudici de la coordinació i col·laboració necessàries amb l'Administració de l'Estat, en els termes que s'expressen a l'apartat D) d'aquest acord, correspon a la Generalitat, en l'àmbit territorial i material de les seves competències, de conformitat amb la legislació vigent, l'exercici de les comeses de la funció inspectora, que en tot cas comprenen:

  1r. La vigilància i l'exigència del compliment de les normes legals, reglamentàries, i del contingut normatiu dels convenis col·lectius, en els següents àmbits:

 2. Ordenació del treball i relacions sindicals.

 3. Prevenció de riscos laborals.

 4. Ocupació i migracions: Col·locació, ocupació, immigració i treball d'estrangers, formació professional ocupacional i contínua, empreses de treball temporal, agències de col·locació i plans de serveis integrats per a l'ocupació.

 5. Qualssevol altres normes la vigilància de les quals s'encomani específicament a la Inspecció de Treball, i que correspongui a la Generalitat de Catalunya la seva competència material.

  2n. - L'assistència tècnica que comprèn:

 6. Facilitar informació tècnica a empreses i a treballadors, en ocasió de l'exercici de la funció inspectora.

 7. Prestar assistència tècnica a entitats i organismes de la Seguretat Social, quan els sigui sol·licitada.

 8. Informar, assistir i col·laborar amb altres òrgans de les administracions públiques respecte a l'aplicació de normes d'ordre social o a la vigilància i control d'ajuts i subvencions públiques.

  4 Emetre els informes que li demanin els òrgans judicials competents, en l'àmbit de les funcions i competències inspectores quan així ho estableixi una norma legal.

  3r. - L'arbitratge, la conciliació i la mediació en els àmbits següents:

 9. La conciliació i mediació en els conflictes i vagues quan aquesta sigui acceptada per les parts, sens perjudici del que disposa la Llei de procediment laboral.

 10. L'arbitratge, a petició de les parts, en conflictes laborals i vagues, o d'altres que expressament se sol·licitin.

 11. Es traspassen a la Generalitat les funcions i els serveis que, en l'àmbit territorial de Catalunya, exerceix l'Administració de l'Estat en relació amb els funcionaris que, integren el Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social i el Cos de Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, i que passen a dependre orgànicament i funcionalment de la Generalitat de Catalunya, garantint els principis d'ingrés únic i convocatòria única en ambdós cossos i de mobilitat entre administracions.

  El caràcter nacional d'ambdós cossos i l'existència de convocatòries úniques és compatible amb l'exercici per la Generalitat de Catalunya de les funcions sobre els processos d'ingrés, selecció, formació, perfeccionament, especialització, provisió de llocs i règim disciplinari, amb l'excepció de la sanció de separació del servei. Ambdues administracions han de col·laborar a efectes de determinar els aspectes generals sobre l'accés, les proves de selecció i qualssevol altres qüestions relacionades amb els mateixos. També han d'acordar fórmules per garantir l'aplicació efectiva d'aquests acords i per a la cobertura de les places vacants que es fixin per la Generalitat de Catalunya.

  La mobilitat entre administracions i els processos de provisió de llocs d'inspectors i subinspectors en el conjunt de l'Estat, és compatible amb la convocatòria, per part de la Generalitat, de processos de provisió de llocs interns al territori de la Comunitat d'Autònoma de Catalunya.

  La col·laboració entre ambdues administracions en els aspectes assenyalats en aquest apartat s'ha de dur a terme en els termes establerts en l'acord complementari número 1.

 12. D'acord amb la normativa reguladora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, el traspàs es realitza sobre la base d'una concepció única i integral del Sistema d'Inspecció, del principi d'unitat de funció i actuació dels funcionaris del Sistema i del principi d'eficàcia en l'execució de la funció inspectora.

  Els Inspectors de Treball i Seguretat Social i els Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, en l'àmbit de les seves facultats i competències respectives, podran realitzar actuacions d'investigació i adoptar mesures inspectores en totes les matèries de l'ordre social, encara que siguin de la competència d'una administració diferent de la de la seva dependència orgànica. Correlativament, els funcionaris del Sistema d'Inspecció hauran de donar total compliment als serveis encomanats, i adoptar les mesures que corresponguin dins del seu àmbit de facultats i competències, amb independència de la seva dependència orgànica, d'acord amb el que s'estableix als convenis de col·laboració.

  D'altra banda, la tramitació i resolució dels procediments sancionadors per infraccions en l'ordre social o de liquidació de quotes a la Seguretat Social correspon a l'administració competent per raó de la matèria.

 13. Es traspassen a la Generalitat els recursos informàtics de la Inspecció de Treball corresponents a les funcions que són objecte del traspàs, així com la informació i les dades corresponents a les matèries de la seva competència. A aquests efectes, correspon a la Generalitat la gestió dels esmentats recursos informàtics, sens perjudici de les mesures de coordinació i col·laboració per garantir l'existència d'una base de dades que integri de forma unitària tota la informació, conforme al que preveu l'acord complementari número 3.

  C) Funcions que es reserva l'Administració d'Estat

  L'Administració General de l'Estat es reserva les funcions següents:

 14. La legislació sobre la funció pública inspectora de Treball i Seguretat Social, en els termes previstos a l'article 149.1.7, 17 i 18 de la Constitució Espanyola.

 15. La negociació i la celebració dels instruments internacionals en l'àmbit de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i la representació en els àmbits de la Unió Europea o a qualssevol fòrums internacionals, bilaterals o multilaterals, referits a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, sens perjudici de les competències i facultats reconegudes a l'Estatut d'autonomia de Catalunya

 16. L'elaboració i la publicació d'estadístiques, informes i memòries sobre l'actuació general del sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com els informes i les memòries exigits per la legislació o els tractats o convenis internacionals subscrits per Espanya, d'acord amb la informació subministrada per la Generalitat respecte de l'actuació de la Inspecció de Treball a Catalunya.

 17. L'exercici de les comeses de la funció inspectora respecte de les matèries de l'ordre social competència de l'Administració General de l'Estat, sens perjudici de la coordinació i col·laboració necessàries amb la Generalitat de Catalunya, en els termes que s'expressen a l'apartat D) d'aquest acord.

 18. La instrucció i la resolució dels procediments corresponents a les matèries de l'ordre social competència de l'Administració General de l'Estat.

 19. La coordinació de l'execució de les campanyes que impulsi la Unió Europea, i de les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de prestació transnacional de serveis. Així mateix, la coordinació de les actuacions inspectores de caràcter supraautonòmic, en els termes de la legislació general i la normativa reguladora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i amb l'abast que li correspongui d'acord amb la competència exclusiva de l'Estat sobre la legislació laboral.

 20. L'establiment, en coordinació amb la Generalitat de Catalunya, dels formats i estàndards comuns que asseguren la interoperabilitat, la seguretat, la conservació i la normalització de la informació en relació amb la gestió electrònica dels procediments. Així mateix, el manteniment i l'administració d'una base de dades en la qual es consolidi la informació del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social en el conjunt de l'Estat, d'acord amb el que s'estableix a l'acord complementari núm. 3.

  D) Fórmules institucionals de cooperació

  En el marc de la concepció única i integral del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social i del principi d'unitat de funció i d'actuació dels funcionaris del Sistema, es garanteix la cooperació institucional en l'àmbit territorial de Catalunya, l'exercici eficaç de la funció inspectora i la seva actuació en totes les matèries de l'ordre social mitjançant d'un conveni de col·laboració entre ambdues administracions.

  El conveni ha de contenir, almenys, previsions relatives als punts següents amb el desenvolupament detallat a l'acord complementari número 2.

 21. Mecanisme de cooperació bilateral

  El conveni de col·laboració ha d'assegurar un mecanisme de cooperació bilateral entre les administracions de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, articulat mitjançant un consorci o un altre mecanisme anàleg, que garanteixi la prestació eficaç i coordinada del servei públic d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, sens perjudici de les competències que corresponguin a cada administració.

  El consorci tindrà personalitat jurídica pròpia i en la seva imatge exterior es reflectirà la participació d'ambdues administracions.

 22. Col·laboració per garantir l'efectivitat del principi d'unitat de funció i d'actuació en totes les matèries de l'ordre social

  El conveni de col·laboració haurà d'incorporar fórmules d'actuació inspectora en l'ordre social conjunta i coordinada i preveure l'existència d'un servei comú d'informació, registre i atenció als ciutadans, així com criteris per a la seva organització i funcionament.

  Al si de l'òrgan de cooperació bilateral s'establiran, de comú acord, criteris generals per a la distribució i assignació coordinada d'ordres de servei així com per a la realització d'actuacions per iniciativa, en particular, quan tinguin el seu origen en una denúncia, petició d'actuació o estiguin previstes en les normes, derivin de plans o programes d'inspecció comuns, o afectin els mateixos subjectes i/o matèries de l'ordre social vinculades.

 23. Plans i programes d'Inspecció

  L'Administració General de l'Estat i la Generalitat de Catalunya podran establir i modificar plans o programes d'inspecció dins de la seva competència material. Aquests plans s'hauran d'integrar dins de la planificació i programació del Consorci.

  Sens perjudici dels plans i programes d'inspecció propis de cada Administració, es podran acordar plans i programes d'inspecció conjunts per a l'assoliment d'objectius comuns, així com criteris per a la seva execució.

  Així mateix, el conveni recollirà les previsions relatives a la col·laboració en relació amb la unitat d'ingrés i provisió de llocs, així com les relatives a la col·laboració en matèria d'informació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i el règim transitori fins a la constitució del Consorci, de conformitat amb el que es preveu en els respectius acords complementaris.

  E) Béns, drets i obligacions de l'Estat que es traspassen

 24. Es traspassen a la Generalitat de Catalunya els béns, drets i obligacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que corresponen als serveis traspassats.

 25. En el termini de 2 mesos des de l'efectivitat d'aquest acord, es firmaran les corresponents actes de lliurament i recepció de mobiliari, equip i material inventariable.

 26. S'adscriuen a la Generalitat de Catalunya els béns i drets patrimonials afectats al Ministeri de Treball i Immigració per a l'ús de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que es recullen en les relacions números 1.1 i 1.2.

 27. Aquesta adscripció s'entén sens perjudici de la unitat del patrimoni de la Seguretat Social, diferent de l'Estat, la titularitat del qual correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els immobles adscrits han de figurar en el balanç de la Seguretat Social, en la forma que determini la Intervenció General de la Seguretat Social.

 28. La Generalitat de Catalunya gaudirà de l'ús de la part corresponent dels béns immobles de la Seguretat Social que se cedeixen i haurà de fer-se càrrec de totes les reparacions necessàries per a la seva conservació, efectuar les obres de millora que estimi convenients, així com subrogar-se en el compliment de les obligacions tributàries que afectin els esmentats immobles a partir de la data d'efectivitat del traspàs. Les despeses comunes d'aquests immobles es repartiran proporcionalment d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'acord complementari número 4.

 29. Els béns immobles del patrimoni de la Seguretat Social adscrits revertiran, previ requeriment, conforme al que es disposa en les normes reguladores del seu patrimoni, a la Tresoreria General en el cas de no ús o canvi de la destinació per a la qual s'adscriuen. La Generalitat de Catalunya haurá de continuar abonant les despeses derivades de la seva conservació i manteniment, així com el pagament de les obligacions tributàries que afectin aquests béns, fins a l'acabament de l'exercici econòmic en el qual es produeixi aquest canvi o manca d'ús.

  No obstant això, la Generalitat de Catalunya i la Tresoreria General de la Seguretat Social, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, podran acordar la destinació dels béns adscrits o que en el futur s'adscriguin a usos diferents dels actuals, sempre que els nous usos serveixin a finalitats laborals o a altres activitats de naturalesa pública.

  Cas que per necessitats dels usos a què estan adscrits els esmentats immobles fossin necessàries noves adscripcions a la Generalitat de Catalunya d'immobles no compresos en aquesta relació número 1.1, aquestes s'ajustaran al procediment que, per conveni, s'estableixi d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat.

  Mentre no es formalitzi el conveni esmentat, les noves adscripcions d'immobles, autoritzades pel Consell de Ministres, no necessitaran formalització mitjançant acord específic del Ple de la Comissió Mixta de Transferències. Serà suficient, per a la seva efectivitat, la signatura pels representants autoritzats de la Tresoreria General de la Seguretat Social i de la Generalitat de Catalunya, de l'acta de posada a disposició corresponent, de la qual s'haurà de remetre un exemplar per a la seva constància, custòdia i arxiu, a la Secretaria de la Comissió Mixta esmentada.

 30. La Generalitat de Catalunya se subroga en la posició que té l'Administració de l'Estat en la part corresponent dels contractes d'arrendament de locals en els termes que figuren a la relació número 1.2 dels quals és titular el Ministeri de Treball i Immigració, en les condicions d'ús compartit que figuren a l'Acord complementari número 4.

 31. La infraestructura informàtica i de comunicacions serà utilitzada conjuntament, en els termes contemplats a l'acord complementari número 7.

 32. En matèria d'assegurances d'Inspectors de Treball i Seguretat Social i Subinspectors d'Ocupació i Seguretat Social, la gestió es realitzarà segons els termes previstos a l'acord complementari número 8.

 33. Els contractes en curs dels quals és titular el Ministeri de Treball i Immigració, i que figuren a la relació número 2, continuaran sent responsabilitat de l'esmentat Ministeri fins a 31 de desembre de 2010, de la mateixa manera que el pagament dels deutes generats per aquells i la seva liquidació final.

  F) Personal objecte de traspàs

 34. El personal adscrit als serveis que es traspassen, apareix referenciat nominalment a la relació adjunta número 3. Aquest personal passa a dependre de la Generalitat de Catalunya en els termes legalment previstos per l'Estatut d'autonomia i altres normes en cada cas aplicables i en les mateixes circumstàncies que s'especifiquen als seus expedients de personal.

 35. Per la Subsecretaria de Treball i Immigració es notificarà als interessats el traspàs. Així mateix, es remetrà als òrgans competents de la Generalitat de Catalunya, una còpia certificada de tots els expedients del personal traspassat, així com certificats d'havers referits a les quantitats meritades durant 2010.

 36. La incorporació a la Generalitat de Catalunya del personal que es traspassa i que estigui participant en algun procés de provisió, promoció o consolidació que s'hagi iniciat amb anterioritat a la data efectiva del traspàs es realitzarà en els termes que resultin de la seva execució i d'acord amb les especificacions establertes a l'acord complementari número 6 .

 37. Els llocs de treball vacants que es traspassen figuren a la relació adjunta número 4.

 38. En el supòsit que fos necessari introduir correccions o rectificacions a les relacions de personal referides aquestes, es duran a terme, prèvia constatació per ambdues administracions, mitjançant certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències.

 39. El règim temporal dels drets retributius dels funcionaris que pertanyen als cossos del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social s'adequarà al que es preveu a l'acord complementari número 2.

  G) Valoració de les càrregues financeres del traspàs

  De conformitat amb el que estableix l'article 210.2.f) de l'Estatut d'autonomia i el Reglament de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, amb data 25 de febrer de 2010 el Ple de la Comissió reunit per acordar la valoració dels mitjans traspassats a la Comunitat, ha aprovat l'acord següent:

 40. La valoració provisional a l'any base 2007 que correspon al cost efectiu anual dels mitjans que es traspassen a la Generalitat de Catalunya s'eleva a 13.967.442,13 euros. La valoració esmentada serà objecte de revisió en els termes establerts a l'article 21.1. de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries.

 41. El finançament, en euros de 2010, que correspon al cost efectiu anual és el que es recull a la relació número 5.

 42. Transitòriament, fins que no es produeixi la revisió del Fons de Suficiència Global com a conseqüència de la incorporació a aquest del cost efectiu d'aquest traspàs, aquest cost es finançarà mitjançant la consolidació a la secció 32 dels Pressuposts Generals de l'Estat, dels crèdits relatius als diferents components d'aquest cost, pels imports determinats a l'acord complementari número 5.

  H) Documentació i expedients dels serveis que es traspassen

  El lliurament dels béns mobles així com de la documentació i expedients dels serveis que es traspassen es realitzarà en el termini de dos mesos a partir de la data d'efectivitat d'aquest acord. A tal efecte s'hauran de subscriure les actes de lliurament i recepció corresponents.

  I) Data d'efectivitat del traspàs

  El traspàs de funcions i serveis, objecte d'aquest acord, tindrà efectivitat a partir del dia 1 de març de 2010.

  I perquè consti, s'expedeix la present certificació

  Madrid, 25 de febrer de 2010

  Pilar Andrés Vitoria i Xavier Bernadí i Gil

  Secretaris de la Comissió Mixta

  RELACIÓ NÚMERO 1

  Relació 1.1. Locals propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, afectats al Ministeri de Treball i Immigració, ocupats per la Inspecció de Treball i Seguretat Social a Barcelona, que seran, en part, objecte de traspàs

  M2 QUE SE

  PERCENTATGE

  PROVÍNCIA

  ADREÇA

  TRASPASSEN EN ÚS

  D'OCUPACIÓ

  Barcelona

  Travessera de Gràcia, 303-311

  3.658,05

  46%

  Barcelona

  Padre Lainez, 18-24

  Plantes soterrani 2, soterrani 1 (arxius)

  i planta baixa

  1.145,40

  55%

  Relació 1.2. Locals arrendats afectats pel traspàs

  M2 QUE ES

  RENDES 2009

  PROVÍNCIA

  ARRENDADOR

  ADREÇA

  TRANSFEREIX

  EUROS

  Barcelona

  Tresoreria General de la Seg. Social

  Padre Laínez, 18-24 (Arxiu)

  330,00

  18.747,83

  Girona

  Dina 2003

  Álvarez de Castro, 2, plantes 1a i 2a

  459,00

  39.341,36

  Girona

  Tresoreria General de la Seg. Social

  Jaume, I 41,43 i 45, planta 4a

  266,00

  42.070,66

  Lleida

  Clitemnestra, S.L. Flentit, S.L. Pegats Leylón, S.L.

  Riu Besòs, 3 - plantes 1a, 2a i 3a

  890,00

  87.828,40

  Tarragona

  Inver, S.A.

  Vidal i Barraquer, núm. 20

  671,00

  118.565,00

  TOTALS

  2.616,00

  306.553,25

  En el supòsit que resulti necessari introduir correccions o adequacions en la identificació dels béns de les relacions números 1.1. i 1.2. objecte de traspàs, aquests es duran a terme mitjançant certificació expedida per la Secretaria de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya.

  RELACIÓ NÚMERO 2

  RELACIÓ DE CONTRACTES DE SERVEIS VIGENTS ALS LOCALS OCUPATS PER LA ITSS A CATALUNYA - DESPESES 2010

  MANTENIMENT, NETEJA I VIGILÀNCIA

  IPTSS

  Local

  Contracte

  Adjudicatària

  Procediment

  Vigència

  Import

  Import 2010

  BARCELONA

  Travessera de Gràcia, 303-311 i Padre Laínez, 18-24, sótan 1

  Seguretat i vigilància

  SECURITAS SEGURIDAD

  ESPAÑA, S.A.

  Concurs

  1/01/2009 a 31/12/2010

  224.499,99

  112.250,00

  BARCELONA

  Travessera de Gràcia, 303-311 i Padre Laínez, 18-24, sótan 1

  Manteniment Integral

  HUGUET CATALUNYA, S.L. -

  HUGUET, S.L. (U.T.E.)

  Concurs

  1/01/2009 a 31/12/2010

  165.216,48

  82.608,24

  BARCELONA,

  Travessera de Gràcia, 303-311, Padre Laínez, 18-24, sótan 1,

  GIRONA

  Alvarez de Castro, 2, 2a, Jaume I. 41,43345, 4a

  I TARRAGONA

  i Vidal i Barraquer, 20

  Neteja

  MULTIANAU, S.L.

  Pròrroga

  1/01/2010 a 31/12/2011

  777.973,68

  388.986,84

  GIRONA

  Alvarez de Castro, 2, 2a i Jaume I. 41,43345, 4a

  Seguretat i vigilància

  ESABE VIGILANCIA, S.A.

  Negociat

  1/01/2010 a 31/12/2010

  27.731,25

  27.731,25

  LLEIDA

  Riu Besòs, 3

  Neteja

  MULTIANAU, S.L.

  Concurs

  1/01/2009 a 31/12/2010

  118.000,00

  59.000,00

  LLEIDA

  Riu Besòs, 3

  Manteniment Integral

  CLECE ,S.A.

  Pròrroga

  1/01/2009 a 31/12/2010

  46.820,16

  23.410,08

  LLEIDA

  Riu Besòs, 3

  Seguretat i vigilància

  SECURITAS SEGURIDAD

  ESPAÑA, S.A.

  Negociat

  1/07/2009 a 30/06/2010

  33.393,91

  16.696,96

  LLEIDA

  Riu Besòs, 3

  Seguretat i vigilància

  SECURITAS SEGURIDAD

  .Nou contrate

  ESPAÑA, S.A.

  negociat.

  01/07/2010 a 31/12/2011

  40.000,00

  20.000,00

  TARRAGONA

  Vidal i Barraquer, 20

  Seguretat i vigilància

  SEGUR IBERICA, S.A.

  Pròrroga

  1/01/2010 a 31/12/2010

  31.798,31

  31.798,31

  Total

  1.465.433,78

  762.481,68

  RELACIÓ NÚMERO 3

  3.1 Llocs de personal funcionari que es traspassen

  RB=RETRIBUCIONS BÀSIQUES, RC=RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES; PP= PLA DE PENSIONS

  LOCALITAT

  CODI

  NIVELL

  COST.

  LLOC

  LLOC

  DENOMINACIÓ

  CD

  COGNOM1

  COGNOM2

  NOM

  DNI

  RB

  RC

  S.S

  PP

  OBSERVACIONS

  Barcelona

  1622676

  CAP D'INSPECCIÓ PROV. DE TREBALL I S.S.

  29

  16.258,20

  49.364,74

  Barcelona

  1831180

  CAP UNITAT ESPEC. ALTRES ÀREES

  29

  ADMETLLA

  RIBALTA

  JAIME

  50300955

  21.259,00

  45.794,72

  132,60

  Barcelona

  4248190

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  BALLESTEROS

  SALLA

  M.JOSE

  38508290

  20.008,80

  40.678,28

  123,72

  Barcelona

  4041163

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  BALLESTIN

  CAMPO

  RAUL

  25467037

  18.133,50

  38.196,74

  110,40

  Barcelona

  5090647

  INSPECTOR DE TREBALL I S. S.

  27

  BEL

  MARTINEZ

  REMEI MONTSERRAT

  53084296

  16.883,30

  39.632,22

  101,52

  Barcelona

  1372385

  CAP D'EQUIP INSPECCIÓ

  28

  BELMONTE

  CORCHON

  LUISA

  24330210

  19.383,70

  40.139,98

  119,28

  Barcelona

  3156783

  CAP EQUIP INSPECCIÒ

  28

  BENAVIDES

  VICO

  ANTONIO

  19463236

  19.383,70

  40.678,28

  119,28

  Barcelona

  4730266

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  CABALLERO

  DIAZ

  FRANCISCO

  20262959

  16.883,30

  29.530,51

  101,52

  Barcelona

  4298967

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  CALVO

  MERIZ

  M. PILAR

  43731904

  17.508,40

  39.601,26

  105,96

  Barcelona

  4689579

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  CAPELLAN

  MARTINEZ

  M.PILAR

  09791462

  17.508,40

  39.533,80

  105,96

  Barcelona

  4845056

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  CASADO

  OLIVA

  MARIA

  50318949

  16.258,20

  23.486,54

  Barcelona

  5090612

  INSPECTOR DE TREBALL I S. S.

  27

  CENALMOR

  MARTIN

  CRISTINA

  46138553

  16.883,30

  39.601,26

  101,52

  Barcelona

  4689574

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  CHECA

  RUIZ

  PEDRO

  43449264

  16.258,20

  34.429,13

  97,08

  Barcelona

  5003116

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  CHICO

  HERRERA

  AYARI

  43828734

  16.258,20

  26.893,73

  Barcelona

  1737366

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  CLEMENTE

  PICON

  ANTONIO

  27219416

  20.633,90

  35.651,71

  128,16

  Barcelona

  865090

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  CORREDOR

  VINUESA

  M.LLANOS

  23789037

  19.759,04

  39.601,26

  123,72

  Barcelona

  4689575

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  DELSO

  MARTINEZ

  MARTA

  43695725

  17.508,40

  38.362,02

  105,96

  Barcelona

  2897505

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  ESCUDERO

  GARCIA

  ANA EMILIA

  50952570

  19.383,70

  39.601,26

  119,28

  Barcelona

  4525087

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  FACI

  VEGA

  CRISTINA A.

  17728604

  18.133,50

  39.601,26

  110,40

  Barcelona

  4689580

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  FERNANDEZ

  CARBALLO

  M. ESTHER

  38452908

  17.508,40

  39.601,26

  105,96

  Barcelona

  4564556

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  FERNANDEZ DE CORDOVA

  BORI

  CARLOS C.

  51407996

  18.133,50

  39.601,26

  110,40

  Barcelona

  4730275

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  GARCES

  GARCIA

  MONICA

  25187592

  16.258,20

  23.486,54

  Barcelona

  4734268

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  GASPAR

  ORTIZ

  SUSANA

  46673838

  19.009,76

  30.941,16

  119,28

  Barcelona

  1646856

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  GOMEZ

  CERCOS

  M.DOLORES

  37280093

  19.383,70

  40.139,98

  119,28

  Barcelona

  4069953

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  GONZALEZ

  MOLES

  M.MERCEDES

  29080880

  20.008,80

  40.139,98

  123,72

  Barcelona

  4564545

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  GRACIA

  YEBES

  EVA

  50839839

  18.133,50

  39.601,26

  110,40

  Barcelona

  4122174

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  GUTIERREZ

  GARCIA

  EUSEBIO

  46645894

  18.758,60

  28.279,30

  114,84

  Barcelona

  4734265

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  HOLGADO

  GOMEZ

  CAROLINA

  46637199

  17.508,40

  39.601,26

  105,96

  Barcelona

  4845059

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  IBAÑEZ

  FLORIDO

  ANA MARIA

  79285227

  19.384,40

  25.418,12

  109,03

  Barcelona

  4730267

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  JORGE

  FUENTES

  BELEN

  44087261

  16.258,20

  27.583,80

  Barcelona

  4845058

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  LEON

  DE CASTRO

  LAURA

  71928783

  16.883,30

  35.744,36

  101,52

  Barcelona

  4845057

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  LUNA

  RODRIGUEZ

  ELENA

  71501816

  16.258,20

  33.113,70

  97,08

  Barcelona

  1859865

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  MARIN

  ARCE

  JUAN IGNACIO

  01473941

  20.008,80

  40.678,28

  123,72

  Barcelona

  982708

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  MARIN

  CANALEJO

  SUSANA

  46718843

  16.883,30

  39.512,91

  101,52

  Barcelona

  3274501

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  MARTI

  PARRA

  JOSE LUIS

  43394873

  20.384,14

  40.139,98

  128,16

  Barcelona

  830318

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  MARTINEZ

  CEPEDANO

  SOCORRO

  10060988

  19.635,56

  29.672,65

  128,16

  Barcelona

  3738961

  CAP UNITAT ESPECIALITZADA SEGUR. I SALUT LABORAL

  29

  MARTINEZ

  CAMPILLO

  JOSE LUIS

  35038639

  20.384,14

  45.794,72

  128,16

  Barcelona

  4845055

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  MARTINEZ

  DOMINGO

  VANESA

  73205163

  16.258,20

  32.661,10

  97,08

  Barcelona

  3381652

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  MARTOS

  DONCEL

  M.CARMEN

  46587698

  18.758,60

  38.994,54

  114,84

  Barcelona

  5003119

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  MONTERO DE ESPINOSA

  SOLBES

  MIGUEL ANGEL

  52183419

  18.758,60

  31.530,64

  114,84

  Barcelona

  4689578

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  MONTSERRAT

  LLAO

  LAURA

  52423527

  17.508,40

  40.371,87

  105,96

  Barcelona

  918090

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  MORGADO

  MIRANDA

  BEATRIZ E.

  07225051

  19.383,70

  39.601,26

  119,28

  Barcelona

  5003152

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  PALET

  VILARO

  JOAN

  44024129

  16.883,30

  39.221,89

  101,52

  Barcelona

  4564551

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  PANCHO

  RASCON

  LUCIA

  52421954

  18.133,50

  39.601,26

  110,40

  Barcelona

  5003120

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  PEÑA

  PORTILLO

  ROCIO

  72043920

  16.258,20

  26.893,73

  Barcelona

  4397529

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  PEDRAGOSA

  RADUA

  JOSE LUIS

  37580967

  24.384,50

  45.015,96

  9.670,75

  154,80

  Barcelona

  4730268

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  PINEDA

  OLIVA

  RUTH

  37284481

  16.883,30

  32.511,70

  101,52

  Adscripció Provisional

  Barcelona

  2148934

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  PUIG

  PONS

  M. GLORIA

  38481373

  23.011,52

  40.139,98

  150,36

  Barcelona

  4689573

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  PUIGJANER

  LLUCH

  ELISABET

  36987342

  17.508,40

  34.429,13

  105,96

  Barcelona

  4354571

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  PUJOL

  LLOPART

  M. GLORIA

  46302319

  22.509,20

  42.149,26

  9.670,75

  141,48

  Barcelona

  5003118

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  RINCON

  OLIVA

  MIREIA

  47617265

  16.258,20

  27.583,80

  97,08

  Barcelona

  1560484

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  RODRIGUEZ

  FERNANDEZ

  ALICIA

  40299727

  19.383,70

  40.143,47

  119,28

  Comissió de Serveis

  Barcelona

  4734267

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  ROVIRAS

  ALBAREDA

  ADA VERONICA

  46588440

  17.508,40

  39.601,26

  105,96

  Barcelona

  4689572

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  SANCHEZ

  CUBEL

  M.DOLORES

  22538793

  20.509,02

  40.678,28

  128,16

  Barcelona

  4264917

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  SANCHEZ

  CASANOVAS

  MERCEDES

  37715932

  23.759,40

  40.139,98

  9.670,75

  150,36

  Barcelona

  4564532

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  SANTACANA

  JANE

  MARTA

  38143259

  18.133,50

  33.489,15

  110,40

  Jornada reduïda un terç

  Barcelona

  4525099

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  SANTOS

  COELLO

  ROSA

  35078716

  19.383,70

  37.350,97

  119,28

  Barcelona

  5003115

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  SOLAGAISTUA

  BARRENECHEA

  KAI

  16050940

  16.883,30

  38.918,42

  101,52

  Barcelona

  2804098

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  TORIL

  VELASCO

  MARIA DEL CARMEN

  05276546

  18.758,60

  39.601,26

  114,84

  Barcelona

  3436339

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  TORRE

  QUINTANA

  RODRIGO DE LA

  12378134

  18.133,50

  39.601,26

  110,40

  Barcelona

  5003117

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  VALCARCEL

  ALONSO

  ARANTXA

  43548076

  16.258,20

  27.583,80

  Barcelona

  4525115

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  VARGAS

  PADRO

  MARTA MARIA

  51406860

  18.133,50

  39.601,26

  110,40

  Barcelona

  4734262

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  VEGA

  FELGUEROSO

  TELMA

  09425060

  16.258,20

  33.073,56

  97,08

  Barcelona

  2322732

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  VICARIO

  SANCHEZ

  ALMUDENA

  53400668

  16.883,30

  29.748,66

  101,52

  Girona

  4689610

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  ALVAREZ

  TARTALO

  GUILLERMO

  50089871

  17.508,40

  38.414,97

  105,96

  Girona

  4689609

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  AMOEDO

  LOPEZ

  ANA

  34991029

  16.258,20

  27.195,63

  Girona

  4591249

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  CAAMAÑO

  GUERRA

  PATRICIA

  44827531

  16.258,20

  27.062,92

  97,08

  Girona

  4591187

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  FREIXAS

  ARNAY

  LAURA

  40347230

  16.883,30

  31.027,45

  101,52

  Girona

  975421

  CAP INSP. PROV. TREBALL I S.S.

  28

  MARTINEZ

  ALONSO

  MACARIO

  09654066

  22.886,78

  46.253,61

  150,36

  Girona

  4845084

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  PALOU

  VILAGINES

  LIDIA

  47679515

  16.258,20

  23.486,54

  Girona

  4845085

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  PEREZ

  BAGO

  SONIA

  70241729

  17.508,40

  33.788,45

  105,96

  Girona

  4591196

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  RODRIGUEZ

  ARIÑO

  GEMMA

  35120544

  16.258,20

  23.486,54

  Girona

  4149288

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  RODRÍGUEZ

  BREA

  CRISTINA

  78791307

  16.258,20

  23.486,54

  Girona

  4889320

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  VARA

  MONTIEL

  JULIO

  13147138

  17.508,40

  33.526,78

  105,96

  Girona

  5090620

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  VIDAL

  BLANCO

  MARIA ANGELES

  46896108

  16.258,20

  27.195,63

  Girona

  4591200

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  VINYOLES

  BATALLER

  GEORGINA

  40531013

  16.258,20

  29.315,96

  97,08

  Lleida

  993963

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  BECERRIL

  MARTIN

  MARIA CARMEN

  00413071

  18.758,60

  39.006,61

  114,84

  Lleida

  5003135

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  GRATACOS

  CASACUBERTA

  ALEJANDRO

  46131430

  16.258,20

  32.128,62

  97,08

  Lleida

  4564553

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  MESALLES

  CAPELL

  VANESA

  43737982

  16.258,20

  34.354,88

  97,08

  Lleida

  4564534

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  MONTEGUT

  SALLA

  ALEJANDRA

  43734918

  17.508,40

  38.397,73

  105,96

  Lleida

  2207151

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  SANCHEZ

  GIMENO

  ANA ISABEL

  25140389

  20.008,80

  40.174,47

  123,72

  Tarragona

  4734307

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  ALONSO

  CASADO

  LAURA

  39900124

  17.508,40

  37.537,69

  105,96

  Tarragona

  5003150

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  BENDICHO

  PEREZ

  PEDRO

  51889643

  18.759,30

  28.909,19

  119,28

  Tarragona

  1088150

  CAP UNITAT ESPECIALITZADA SEGUR. I SALUT LABORAL

  28

  GARCIA

  MALO

  BEATRIZ MARINA

  39860720

  20.008,80

  42.685,88

  123,72

  Tarragona

  4125547

  CA INSP. PROV. TREBALL I S.S.

  28

  HERRERO

  MARTIN

  JOSE BERNARDO

  22512714

  22.509,20

  45.849,56

  141,48

  Tarragona

  4671467

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  JIMENEZ

  PIQUERO

  ANTONIO

  18020644

  18.759,30

  29.065,19

  119,28

  Tarragona

  4671468

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  MARTINEZ

  PLANES

  M. PILAR

  52799669

  16.258,20

  23.486,54

  Tarragona

  4671469

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  REQUEJO

  GARCIA

  MIGUEL ANGEL

  44832238

  16.258,20

  27.583,80

  Tarragona

  5003149

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  RODRIGO

  ALORS

  MARIA JERUSALE

  20460700

  16.258,20

  27.583,80

  Tarragona

  2381269

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N26

  26

  TRILLO

  PALANCA

  ANA MARIA

  29200180

  16.258,20

  27.583,80

  Barcelona

  5080635

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  ALBA

  MARTIN

  FRANCISCO JAVIER

  71275679

  13.798,26

  17.968,23

  82,39

  Barcelona

  4993076

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  ALCAIDE

  MONFORT

  RAFAEL

  40997121

  14.298,48

  23.759,11

  86,83

  Barcelona

  4689166

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  ALFONSO

  REQUEJO

  M.ARANZAZU

  29106931

  14.798,70

  23.759,11

  91,27

  Barcelona

  5045247

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  AMEIJEIRAS

  ABEIGON

  MARIA

  44830207

  13.798,26

  16.588,10

  Barcelona

  4993073

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  ARTIGAS

  LAHOZ

  RAQUEL

  17754929

  14.298,48

  23.759,11

  86,83

  Barcelona

  2089764

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  BAÑOS

  BALSERA

  GUADALUPE

  08884491

  13.798,26

  16.588,10

  Barcelona

  4689171

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  BATLLE

  ALMORIN

  DAVID

  29108697

  14.798,70

  23.759,11

  91,27

  Barcelona

  2143130

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  BELMONTE

  GARRIDO

  ANNA MARIA

  39369218

  13.798,26

  20.578,46

  82,39

  Barcelona

  5126374

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  CARNERO

  RUIZ

  JOSE MARIA

  53157250

  13.798,26

  16.588,10

  Barcelona

  4993075

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  CARRASCO

  ESTEPA

  BEATRIZ

  51074515

  14.298,48

  23.748,41

  86,83

  Barcelona

  1994526

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  CASTAÑO

  JUAREZ

  M.JOSEFA

  38081333

  16.299,36

  23.759,11

  104,59

  Barcelona

  1216519

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  CAZORLA

  GERVILLA

  LAIA

  47715207

  14.298,48

  23.759,11

  86,82

  Barcelona

  2782972

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  CORELLA

  PONS

  NURIA

  29201596

  13.798,26

  16.588,10

  Barcelona

  4689175

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  DIEZ

  NOVAL

  RAMON

  30572817

  14.798,70

  23.759,11

  91,27

  Barcelona

  1190952

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  FERNANDEZ

  GONZALEZ

  JOSE ANTONIO

  46825491

  14.298,48

  23.759,11

  86,83

  Barcelona

  4993074

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  FERNANDEZ

  GARCIA

  IGNACIO

  47026535

  14.298,48

  23.759,11

  86,83

  Barcelona

  4689174

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  GARCIA

  BELTRAN

  BIBIANA

  38148251

  14.298,48

  20.263,76

  86,83

  Barcelona

  4689170

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  GARCIA

  LOPEZ

  M. PILAR

  38458981

  15.052,10

  16.312,08

  100,15

  Barcelona

  1341456

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  JIMENEZ

  CALVO

  M. ISABEL

  53105620

  14.798,70

  23.759,11

  91,27

  Barcelona

  4689172

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  LOPEZ

  PARRA

  LUCIA

  09774647

  14.798,70

  23.759,11

  91,27

  Barcelona

  5126359

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  LOSADA

  RODRIGUEZ

  RUBEN

  34266468

  13.798,26

  16.588,10

  82,39

  Barcelona

  1262942

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  MARTIN

  MARTINEZ

  RICARD

  43448853

  14.298,48

  23.610,73

  86,83

  Barcelona

  4475536

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  MARTINEZ

  ASENSIO

  FATIMA

  75250249

  13.798,26

  16.588,10

  Barcelona

  5080633

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  MENDEZ

  AMIGO

  MARIA JOSE

  76826754

  13.798,26

  20.726,60

  82,39

  Barcelona

  1639096

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  MENENDEZ

  GOMEZ

  M.ESTHER

  32878240

  15.298,92

  23.759,11

  95,71

  Barcelona

  5080634

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  MORIANA

  ALONSO- RODRIGUEZ

  MARIA

  02914532

  13.798,26

  20.734,27

  82,39

  Barcelona

  3522890

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  NADAL

  ARRUFAT

  LUIS

  39623735

  18.800,46

  15.484,00

  8.639,69

  126,79

  Barcelona

  4993077

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  REDONDO

  BARRANCO

  CRISTINA

  09009387

  14.298,48

  22.838,33

  86,83

  Barcelona

  5045250

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  RIBON

  MARTIN

  MARIA ESTELA

  12321174

  14.298,48

  22.702,37

  86,83

  Barcelona

  5045251

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  RIVA

  TORRUBIANO

  ALMUDENA DE LA

  17451694

  14.298,48

  23.692,16

  86,83

  Barcelona

  5045249

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  RODRIGUEZ

  FERNANDEZ

  MONTSERRAT

  07250048

  14.298,48

  21.959,73

  86,83

  Barcelona

  4993078

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  ROMO

  CAGIGAS

  ROCIO

  13783822

  14.298,48

  19.725,08

  86,83

  Barcelona

  2368639

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  RUIZ

  SOLORZANO

  JAVIER

  72096075

  13.798,26

  16.312,08

  Barcelona

  3289925

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  SAL

  PENA

  MARIA LORETO

  33336108

  13.798,26

  20.726,60

  82,39

  Barcelona

  2213866

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  SERRANO

  SANCHEZ

  SUSANA

  11819051

  15.298,92

  23.394,62

  95,71

  Barcelona

  4689173

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  SERRANO

  SANCHEZ

  ELISA ISABEL

  11835121

  14.798,70

  23.759,11

  91,27

  Barcelona

  4689581

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  SERRANO

  SANCHEZ

  MANUEL ALEJAND

  11839813

  13.798,26

  20.726,60

  82,39

  Barcelona

  5045248

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  ZANUY

  LANDA

  CRISTINA

  47647789

  14.298,48

  23.759,11

  86,83

  Girona

  3931510

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  ANDRES

  CANO

  CRISTINA ANA DE

  46362636

  13.798,26

  19.266,69

  82,39

  Girona

  5045258

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  CARRION

  MOLINA

  ABRAHAM

  73201399

  13.798,26

  16.588,10

  Girona

  4591179

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  SAUCEDO

  TRIGUEROS

  MARIA CARMEN

  75433787

  13.798,26

  16.588,10

  Girona

  3076470

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  TURON

  PIDAMUNT

  JOAQUIN

  40260617

  19.300,68

  15.484,00

  8.765,73

  131,23

  Girona

  4689181

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  VARELA

  ZAPATA

  MARIA

  47360295

  13.798,26

  16.588,10

  Girona

  4689184

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  VISEA

  MARQUEZ

  EVA MARIA

  80068153

  13.798,26

  16.588,10

  Lleida

  4105603

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  BRUFAU

  PUIG

  JOSE MARIA

  40883890

  16.799,58

  23.778,86

  109,03

  Lleida

  1353757

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  COLOMINA

  CASTELAR

  IGNASI

  40848165

  19.300,68

  23.784,32

  9.670,75

  131,23

  Lleida

  4188585

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  PECIÑA

  MIDON

  RICARDO

  17715912

  16.799,58

  22.653,39

  109,03

  Lleida

  1206300

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  SANCHEZ

  HERRERO

  CONSUELO

  17711127

  17.299,80

  21.597,32

  113,47

  Tarragona

  4575490

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  CASTELLANO

  MEDINA

  ESTEFANIA

  75156797

  13.798,26

  16.312,08

  Tarragona

  3127153

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  COSO

  TORREMOCHA

  DELIA

  04606298

  13.798,26

  16.588,10

  Tarragona

  3172759

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  FLORES

  SERRANO

  M JOSE

  73778951

  13.798,26

  16.588,10

  Tarragona

  3905893

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  GALLEGO

  GARCIA- ABADILLO

  JUANA MARIA

  71218910

  13.798,26

  16.588,10

  Tarragona

  4993099

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  GARCIA

  GARCIA

  BEATRIZ

  10884632

  13.798,26

  16.588,10

  Tarragona

  3175934

  SUBINSPECTOR OCUPACIÓ I S.S.

  23

  SORIA

  ENTRENA

  RAQUEL PILAR DE

  72054179

  13.798,26

  16.588,10

  Barcelona

  1640828

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  ALCONCHEL

  FERREIRA

  MARGARITA

  36508241L

  10.168,62

  12.202,78

  81,30

  Barcelona

  4430745

  CAP NEGOCIAT N16

  16

  ANGUERA

  PASTOR

  M.ELISA

  38071976F

  10.168,62

  11.654,24

  81,30

  Barcelona

  3248655

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  BLANCO

  GARCIA

  SARA

  33886663G

  10.168,62

  10.627,20

  81,30

  Barcelona

  2701394

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  BOFARULL

  CERVERA

  JUANA

  38046286P

  11.541,74

  12.315,32

  83,62

  Comissió de Serveis

  Barcelona

  2719576

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  CAMPO

  CHELIZ

  MARCOS ANTONIO

  46737648S

  10.912,86

  12.311,51

  70,30

  Barcelona

  1162018

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  CANES

  HOMS

  JOSEFINA

  46311115V

  9.666,30

  10.623,39

  72,42

  Barcelona

  4689584

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  CASADO

  SOLE

  M. CINTA

  37271398J

  9.917,46

  10.627,20

  4.988,90

  76,86

  Barcelona

  2635291

  LLOC NEGOCIAT N16

  16

  CHICOTE

  ARGENTE DEL CASTILLO

  MARIO

  35061706T

  12.168,66

  11.656,13

  92,50

  Comissió de Serveis

  Barcelona

  2478018

  PORTER MAJOR DIRECCIÓ PROVINCIAL

  13

  COLON

  TORRES

  JOSE LUIS

  37350460R

  9.941,54

  9.399,17

  4.638,45

  99,13

  Barcelona

  4689592

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  DAVIA

  MARTINEZ

  ALFONSO

  44754465F

  8.410,50

  10.623,39

  50,22

  Barcelona

  1745905

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  DAVID

  GALANTE

  GRACIELA

  43412268K

  9.917,46

  12.317,21

  76,86

  Barcelona

  4583042

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  DIAZ

  ALVAREZ

  SUSANA

  34975925D

  8.912,82

  10.623,39

  59,10

  Barcelona

  4689585

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  FERNANDEZ

  FERNANDEZ

  ROSA MARIA

  32650466B

  8.661,66

  10.627,20

  54,66

  Barcelona

  4583027

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  FERNANDEZ

  HIEBRA

  M.MAR

  37797622C

  10.670,94

  10.960,47

  90,18

  Barcelona

  1032932

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  FERNANDEZ

  CORDOBA

  M.VICTORIA

  38426501X

  13.292,02

  12.309,61

  6.264,70

  96,94

  Barcelona

  1790611

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  FUERTES

  BIARGE

  MARIA TERESA

  18033815K

  10.537,10

  12.317,21

  65,86

  Comissió de Serveis

  Barcelona

  3651867

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  GALAN

  MUÑOZ

  M. REMEDIOS

  35040770V

  9.666,30

  12.317,21

  72,42

  Barcelona

  4689589

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  GARCIA

  MUMBARDO

  M.ANGELES

  38075967L

  8.912,82

  10.629,09

  4.735,74

  59,10

  Funcionari Interí

  Barcelona

  4689583

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  GARCIA- TERESA

  LLORIS

  MONICA MARIA

  35028108M

  10.168,62

  9.888,99

  81,30

  Barcelona

  1650980

  HABILITAT - CAIXER PAGADOR

  22

  HERNANDO

  LAPEÑA

  JUAN

  72871970N

  14.419,30

  16.791,66

  7.675,18

  110,26

  Barcelona

  4503447

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  LATORRE

  MARCO

  MARIA

  18440675B

  8.661,66

  10.627,20

  54,66

  Barcelona

  1248399

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  LLIVINA

  CORAL

  ROSA

  46666138N

  10.168,62

  10.625,29

  81,30

  Barcelona

  4776884

  CAP SERVEI SUPORT TÈCNIC

  26

  LOPEZ

  SEGURA

  LUIS

  38545563R

  17.551,10

  22.931,51

  9.670,75

  117,91

  Barcelona

  2005886

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  LUQUE

  FERNANDEZ

  ELOISA

  37279336Q

  9.917,46

  10.619,59

  76,86

  Barcelona

  3766291

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  MACHO

  MARTINEZ

  ROBERTO

  71271205R

  8.661,66

  10.629,09

  54,66

  Barcelona

  4689586

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  MARTINEZ

  JORGE

  MONTSERRAT

  36097615N

  8.661,66

  10.624,18

  54,66

  Barcelona

  3462727

  LLETRAT

  24

  MARTINEZ

  PI¥EIRO

  NATALIA

  36137845S

  14.298,48

  16.915,05

  86,83

  Comissió de Serveis

  Barcelona

  5080673

  CAP SECCIÓ N20

  20

  MERINO

  VILA

  ELISA

  76112552D

  13.798,26

  11.583,10

  Barcelona

  2124170

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  MESTRE

  SEGARRA

  M.ROSA

  37745717A

  9.917,46

  10.629,09

  76,86

  Barcelona

  1482100

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  MONTULL

  JULIAN

  M.TERESA

  37691208G

  10.419,78

  10.627,20

  85,74

  Barcelona

  4583030

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  MORALES

  SALLENT

  SILVIA

  43422953B

  11.792,90

  10.627,20

  88,06

  Barcelona

  3162643

  CAP SECCIÓ N22

  22

  OBRADOR

  CAÑAMARES

  MARTA

  35028552N

  11.790,94

  15.422,14

  83,62

  Comissió de Serveis

  Barcelona

  2104505

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  PEÑA

  MORALES

  JUDIT

  43411362N

  10.168,62

  10.621,49

  81,30

  Barcelona

  4689587

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  PEREZ

  PEREZ

  ROBERTO

  32840243S

  8.661,66

  10.615,79

  54,66

  Barcelona

  1569296

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  QUINTO

  MARTINEZ

  MARIA NOELIA

  48352522J

  8.661,66

  10.637,78

  54,66

  Barcelona

  2249300

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  ROSO

  GONZALEZ

  JESUS ANGEL

  35086337K

  11.917,50

  13.036,12

  88,06

  Comissió de Serveis

  Barcelona

  1920992

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  SAEZ

  RAMOS

  ENCARNACION

  37271248R

  9.917,46

  10.623,39

  76,86

  Barcelona

  3889066

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  SANCHIS

  PEREZ

  SILVIA

  35089724G

  10.168,62

  12.621,44

  81,30

  Barcelona

  2294560

  CAP SECCIÓ SUPORT UNITAT PERIFÈRICA

  24

  SAUMEN CH

  LLUCIA

  M.JOSE

  37727719Z

  20.134,38

  18.111,83

  9.432,19

  128,16

  Barcelona

  1637670

  PUESTO DE TRABAJO N15

  15

  TINEO

  MARTINEZ

  ALBERTO JESÚS

  40988930D

  9.353,40

  9.071,54

  72,42

  Barcelona

  1992970

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  UBEDA

  SIBRANA

  M. CRISTINA

  38058857K

  9.666,30

  12.311,51

  72,42

  Comissió de Serveis

  Barcelona

  2838668

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  VAZQUEZ

  GARCIA

  JOSE

  32845092B

  8.410,50

  10.619,45

  Barcelona

  3786181

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  VELEZ

  ALGORA

  LAURA CRISTINA

  46225805Z

  9.917,46

  11.836,41

  76,86

  Reducció de Jornada 50%

  Barcelona

  2703815

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  VILLANUEVA

  PAVON

  MANUEL ANGEL

  37330519R

  9.917,46

  10.629,09

  76,86

  Girona

  4689612

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  GARCIA

  FERNANDEZ

  RUTH

  32823730Q

  8.661,66

  10.626,51

  54,66

  Girona

  995792

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  GIMENEZ

  NAVARRO

  ISABEL M.

  52709462V

  8.661,66

  9.610,55

  54,66

  Girona

  4478786

  HABILITAT-CAIXER PAGADOR

  18

  GOMEZ

  PEREZ

  ANTONIO

  40286537J

  10.671,78

  12.932,79

  94,62

  Comissió de Serveis

  Girona

  2987070

  CAP NEGOCIAT N16

  16

  JUHER

  CARRERAS

  NURIA

  40304594S

  10.419,78

  10.986,58

  5.198,98

  85,74

  Girona

  1867141

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  LIDON

  URO

  M. ROSER

  40297229X

  13.667,78

  10.959,35

  101,38

  Comissió de Serveis

  Girona

  1659778

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  MASSO

  MASOS

  MARIA

  40274245A

  11.424,42

  11.647,66

  5.609,67

  103,50

  Girona

  3306533

  CAP SECCIÓ N22

  22

  PELEGRIN

  MIRO

  ANTONIO

  35015678H

  12.916,26

  16.205,34

  92,50

  Girona

  1363405

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  TORRUBIA

  BELTRI

  MARTIN

  46036253M

  9.415,14

  10.655,20

  67,98

  Lleida

  1566154

  HABILITAT - CAIXER PAGADOR

  18

  ARENAS

  MOLINA

  MARIA DOLORES

  43701238L

  11.917,50

  12.980,33

  88,06

  Lleida

  4422794

  SECRETARI GENERAL

  26

  ASTUDILLO

  BENSENY

  JOSE MA

  40817973B

  20.301,12

  26.137,39

  9.670,75

  140,11

  Lleida

  2942663

  CAP NEGOCIAT N16

  16

  BOLIVAR

  RUIZ

  MARIA ROSA

  40875263P

  9.917,46

  10.951,91

  76,86

  Lleida

  4689526

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  CANO

  ROMAN

  ADOLFO

  43707657K

  9.666,30

  9.973,59

  104,59

  Lleida

  1728049

  CAP NEGOCIAT N15

  15

  CARNICE

  ORTIS

  MONTSERRAT

  40880231P

  10.168,62

  11.003,96

  81,30

  Lleida

  4689523

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  FLORENSA

  PENA

  TERESA

  40861956H

  9.353,40

  9.076,76

  72,42

  Lleida

  1006646

  CAP SECCIÓ N22

  22

  HERNANDO

  SORRIBES

  DOLORES

  40859074B

  13.671,70

  14.855,93

  6.987,22

  110,26

  Lleida

  4689522

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  LOPEZ

  CAMACHO

  M FRANCISCA

  25161367B

  8.661,66

  10.545,60

  86,83

  Lleida

  4034117

  CAP NEGOCIAT N15

  15

  NOS

  TOMAS

  M. BLANCA

  43726871F

  9.666,30

  10.677,91

  72,42

  Lleida

  771498

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  SANCHEZ

  DUESO

  ASUNCION

  40822012W

  10.922,10

  11.661,17

  5.492,16

  94,62

  Tarragona

  3542492

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  GONGORA

  RODRIGUEZ

  ESTHER

  39642892T

  9.917,46

  11.587,98

  76,86

  Adscripció Provisional

  Tarragona

  1968727

  SECRETARI GENERAL

  26

  JIMENEZ

  GUEMES

  M JESUS

  17439279N

  16.799,58

  23.417,86

  9.670,75

  109,03

  Comissió de Serveis

  Tarragona

  2265084

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  ORELLANA

  ALMAZAN

  ROSARIO

  39676713B

  9.666,30

  12.306,34

  72,42

  Adscripció Provisional y E.P.D.

  Tarragona

  2100575

  CAP NEGOCIAT N18

  18

  PAZ

  TABUYO

  M VICTORIA DE

  39864361W

  9.666,30

  11.554,53

  72,42

  Tarragona

  4178026

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  PINTO

  MOLINA

  FRANCISCA

  24186909V

  9.917,46

  10.348,77

  76,86

  Reducció de Jornada 80%

  Tarragona

  4689833

  CAP NEGOCIAT N16

  16

  SANCHEZ

  PEREZ

  ANGELES

  05216389N

  9.917,46

  10.868,90

  76,86

  Adscripció Provisional

  Tarragona

  3978145

  CAP SECCIÓ DE SUPORT N22

  22

  SARASA

  MARCUELLO

  M ISABEL

  17981856L

  13.420,54

  14.946,83

  6.923,93

  105,82

  3.2 Llocs de personal laboral que es traspassen

  RB=RETRIBUCIONS BÀSIQUES, RC=RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES; PP= PLA DE PENSIONS

  LOCALITAT

  CODI

  COST

  LLOC

  DE LLOC

  DENOMINACIÓ

  GRUP

  COGNOMS I NOM

  DNI

  RB

  RC

  S.S.

  PP

  OBSERVACIONS

  Barcelona

  4910732

  Tècnic superior gest i s.c.

  3

  Campos Fontanet, Carmen

  37308758

  22.126,02

  3.568,19

  7.803,51

  119,14

  Barcelona

  4913846

  Oficial gestió i s.c.

  4

  Díaz Torres, Olga

  46051648

  16.743,86

  1.627,75

  4.169,29

  67,99

  Reducció de jornada 75%

  Barcelona

  4914929

  Ajudant gestió i s.c.

  5

  Domenech Luque, Jordi

  43412371

  16.255,54

  2.296,38

  5.545,69

  68,05

  Barcelona

  4909368

  Titulat Superior gest i s.c.

  1

  Fernández Guerrero, Montserrat

  40976794

  30.267,86

  2.379,94

  10.060,61

  123,72

  Barcelona

  4910743

  Tècnic superior gest i s.c.

  3

  Rua Morillo, Jesús M. de la

  36899095

  22.444,80

  3.562,62

  7.904,11

  123,58

  Barcelona

  4911936

  Oficial gestió i s.c..

  4

  Ruda Fernández, Rafael

  5877682

  18.705,96

  4.630,16

  7.056,12

  99,06

  Barcelona

  4914957

  Ajudant gestió i s.c.

  5

  Zaragoza Lahuerta, M. Magdalena

  43683670

  16.255,54

  2.281,54

  5.545,69

  68,05

  Girona

  4914936

  Ajudant gestió i s.c.

  5

  Carreras Jordi, Anna Maria

  40303129

  14.794,64

  2.016,63

  3.813,60

  50,29

  Reducció de jornada 75%

  Lleida

  4914885

  Ajudant gestió i s.c.

  5

  Aranda Gómez, M. Belén

  40883397

  17.531,64

  2.283,27

  5.948,30

  85,81

  Lleida

  4912744

  Oficial gestió i s.c.

  4

  Beltrán Moreno, M. Teresa

  40863958

  18.723,60

  4.204,63

  6.925,12

  94,62

  Tarragona

  4914894

  Ajudant gestió i s.c.

  5

  Castro Prades, Silvia

  39675998

  16.255,54

  2.279,18

  5.545,69

  68,05

  RELACIÓ NÚMERO 4

  4.1 Llocs vacants de personal funcionari que es traspassa

  LOCALITAT

  CODI

  RETRIBUCIONS

  RETRIBUCIONS

  LLOC

  LLOC

  DENOMINACIÓ

  NIVELL C. D.

  BÀSIQUES

  COMPLEMENTÀRIES

  OBSERVACIONS

  Barcelona

  1540865

  CAP EQUIP INSPECCIO

  28

  16.258,20

  28.818,02

  Barcelona

  4734266

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  16.258,20

  28.279,30

  Reserva - Rodriguez Fernández, Alicia

  Barcelona

  982439

  INSPECTOR TREBALL I S.S. N27

  27

  16.258,20

  28.279,30

  Reserva - Calveras Auge, Raquel

  Barcelona

  1046084

  SUBINSPECTOR OCUPACIO I S.S.

  23

  13.798,26

  15.484,00

  Barcelona

  4399943

  CAP SECCIO N22

  22

  13.798,26

  12.941,74

  Reserva - Martínez Piñeiro, Natalia

  Barcelona

  3932188

  CAP DE NEGOCIAT N18

  18

  8.410,50

  10.631,88

  Barcelona

  4689718

  CAP DE NEGOCIAT N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Barcelona

  1815221

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Reserva - Bofarull Cervera, Juana

  Barcelona

  4689590

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Reserva - Fuertes Biarge, María Teresa

  Barcelona

  3411923

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Reserva - Chicote Argente del Castillo, Mario

  Barcelona

  2009153

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Barcelona

  4689593

  SUBALTERN N12

  12

  7.678,58

  7.113,54

  Barcelona

  4689594

  SUBALTERN N12

  12

  7.678,58

  7.113,54

  Girona

  1303128

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Girona

  4689611

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Reserva - Lidón Uro, M. Roser

  Girona

  4689614

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Reserva - Gómez Pérez, Antonio

  Lleida

  1537097

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  16.258,20

  28.818,02

  Lleida

  3568048

  CAP SECCIÓ N22

  22

  10.285,94

  12.327,42

  Lleida

  4689527

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Lleida

  4689524

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Tarragona

  4582684

  CAP EQUIP INSPECCIÓ

  28

  16.258,20

  28.818,02

  Tarragona

  2340097

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Tarragona

  4689491

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  Tarragona

  4689492

  LLOC DE TREBALL N15

  15

  8.410,50

  8.943,76

  4.2 Llocs vacants de personal laboral que es traspassen

  LOCALITAT

  CODI

  RETRIBUCIONS

  RETRIBUCIONS

  LLOC

  LLOC

  DENOMINACIÓ

  GRUP

  BÀSIQUES

  COMPLEMENTÀRIES

  OBSERVACIONS

  Barcelona

  4914953

  Ajudant de Gestió y Serveis Comuns

  5

  14.418,88

  RELACIÓ NÚMERO 5

  Valoració del cost efectiu del traspàs a la Generalitat de Catalunya de funcions i serveis en matèria d'inspecció de treball i seguretat social

  (euros 2010)

  SECCIÓ 19: MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ

  Servei 01. Ministeri i Sotssecretaria

  Programa 291 A. Inspecció i Control de Seguretat i Protecció Social

  Capítol I. Despeses de personal

  9.576.492,85

Article 12

Funcionaris.

7.903.875,39

Article 13

Laborals.

256.622,52

Article 15

Incentius al rendiment.

1.123.267,77

Article 16

Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'ocupador.

Article 160.00

Quotes socials. Seguretat Social.

223.365,57

Article 162.00

Despeses socials del personal. Formació i perfeccionament del personal.

46.489,00

Article 162.05

Despeses socials del personal. Assegurances.

22.872,60

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

634.226,05

Article 23 Indemnitzacions per raó de servei

634.226,05

Programa 291 M Direcció i serveis generals de Seguretat Social i Protecció Social

Capítol I. Despeses de personal

98.014,78

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

1.326.079,20

Article 20 Arrendaments i cànons

302.261,48

Article 21 Reparacions, manteniment i conservació

103.360,23

Article 22 Material, subministraments i d'altres

915.220,60

Article 23 Indemnitzacions per raó de servei

5.236,89

Capítol VI. Inversions reals

283.605,49

Article 62 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis

84.328,62

Article 63 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis

199.276,87

Crèdits afectats pel traspàs

11.918.418,37

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR