LLEI 8/2014, del 3 de juliol, de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de la Presidencia
Rango de LeyLlei

El president de la Generalitat de Catalunya

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, promulgo la següent

LLEI

Preàmbul

D’acord amb l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat té competència exclusiva en matèria de col·legis professionals.

La Llei de l'Estat 30/2011, del 4 d’octubre, sobre la creació del Consell General d’Economistes, relativa a la unificació de les organitzacions col·legials d’economistes i de titulats mercantils d’Espanya, va establir les bases per a impulsar la unificació dels consells autonòmics i els col·legis d’economistes i titulats mercantils, d’acord amb la normativa autonòmica aplicable.

En aquest context, les respectives organitzacions col·legials han promogut el procés d’unificació i han consensuat les bases per a fer-la efectiva per mitjà dels corresponents acords adoptats en l’assemblea general i el ple extraordinari, en els quals s’han aprovat el conveni d’unificació i els estatuts provisionals que han de regir el període transitori d’unificació.

La ponderació dels interessos en joc posa de manifest els avantatges derivats de la unificació col·legial, tant per a la defensa dels respectius col·legiats com per a la interlocució amb l’Administració autonòmica, per als consumidors i usuaris, per a les empreses, per a l’ordenació de les activitats i els serveis, i per a l’economia en general.

En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aquesta llei fusiona les organitzacions col·legials professionals d’economistes i de titulats mercantils i empresarials de Catalunya.

Article únic Fusió de les organitzacions col·legials professionals d'economistes i titulats mercantils i empresarials
 1. Es fusionen els col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, el Consell de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i el Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de Catalunya. El nou Col·legi d'Economistes de Catalunya agrupa economistes i titulats mercantils i empresarials, amb independència de la titulació amb la qual hagin accedit a la professió, amb igualtat de drets i obligacions.

 2. Es crea una comissió gestora, que es regeix pel conveni protocol·litzat en escriptura pública el 30 de desembre de 2013 i aprovat per tots els col·legis i el consell de col·legis que es fusionen, per tal que dugui a terme el procés de fusió en el termini de quatre anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

  Disposició addicional. Estatuts del Col·legi d’Economistes de Catalunya

  Els estatuts definitius del Col·legi d'Economistes de Catalunya, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, s’han de trametre al departament competent en matèria de col·legis professionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Disposició transitòria. Patrimoni, personal i constitució del Col·legi d’Economistes de Catalunya

 3. El patrimoni i el personal de les organitzacions col·legials que aquesta llei fusiona s'han d'incorporar al Col·legi d’Economistes de Catalunya.

 4. El Col·legi d'Economistes de Catalunya se subroga en el personal, els drets i les obligacions dels col·legis que aquesta llei fusiona.

 5. El Col·legi d’Economistes de Catalunya quedarà formalment constituït i adquirirà personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar quan es constitueixin formalment els seus òrgans de govern, moment en què quedaran dissolts els col·legis que han donat origen al col·legi resultant de la fusió.

  Disposició final. Entrada en vigor

  Aquesta llei entra en vigor l’endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya .

  Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin complir.

  Palau de la Generalitat, 3 de juliol de 2014

  Artur Mas i Gavarró

  President de la Generalitat de Catalunya

  Germà Gordó i Aubarell

  Conseller de Justícia

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR