DECRET 275/2003, de 4 de novembre, de modificació i publicació del Text refós dels Estatuts del consorci Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA).

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
Rango de LeyDecret

DECRET 275/2003, de 4 de novembre, de modificaciÛ i publicaciÛ del Text refÛs dels Estatuts del consorci Centre de SupercomputaciÛ de Catalunya (CESCA).

Pel Decret 201/1991, d'1 d'octubre (DOGC n˙m. 1505, de 14.10.1991), es va aprovar la constituciÛ del consorci Centre de SupercomputaciÛ de Catalunya (CESCA), format per la Generalitat de Catalunya, la FundaciÛ Catalana per a la Recerca, la Universitat de Barcelona, la Universitat AutÚnoma de Barcelona, la Universitat PolitËcnica de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra, i es van aprovar els seus Estatuts.

La incorporaciÛ de nous membres a l'esmentat consorci (Universitat de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili), la redefiniciÛ de les seves finalitats i la voluntat de simplificar la seva estructura org‡nica, va portar a la modificaciÛ dels seus Estatuts mitjanÁant el Decret 159/1997, de 8 de juliol (DOGC n˙m. 2434, de 8.7.1997) i el Decret 284/2001, de 6 de novembre (DOGC n˙m. 3513, de 14.11.2001).

La inclusiÛ a l'objecte de les tasques de comunicaciÛ, la incorporaciÛ de la Universitat Oberta de Catalunya com a nou membre, la necessitat d'agilitar el procÈs de la reforma dels Estatuts i l'actualitzaciÛ de les denominacions de diferents institucions i c‡rrecs fan necess‡ria una nova modificaciÛ dels Estatuts del CESCA. Sembla convenient, a mÈs, facilitar l'accÈs a la versiÛ definitiva dels Estatuts mitjanÁant la publicaciÛ d'un Text refÛs que reculli el resultat de les successives modificacions esmentades.

Per tot aixÚ, a proposta del conseller d'Universitats, Recerca i Societat de la InformaciÛ,

Decreto:

Article 1

1.1††Es modifiquen els articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 18 i 21 del Decret 159/1997, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la modificaciÛ dels Estatuts del consorci Centre de SupercomputaciÛ de Catalunya, modificat pel Decret 284/2001, de 6 de novembre.

1.2††Es deroga l'article 22 del Decret 159/1997, de 8 de juliol, pel qual s'aprova la modificaciÛ dels Estatuts del consorci Centre de SupercomputaciÛ de Catalunya, i l'article 23 passa a denominar-se 22.

Article 2

Es publica annex el Text refÛs dels Estatuts del consorci Centre de SupercomputaciÛ de Catalunya (CESCA).

DisposiciÛ derogatÚria

Es deroguen els Estatuts del CESCA aprovats pel Decret 159/1997, de 8 de juliol, i modificats pel Decret 284/2001, de 6 de novembre.

DisposiciÛ final

Aquest Decret entrar‡ en vigor el mateix dia de la seva publicaciÛ al DOGC.

Barcelona, 4 de novembre de 2003

Jordi Pujol

President de la Generalitat de Catalunya

Andreu Mas-Colell

Conseller d'Universitats, Recerca

i Societat de la InformaciÛ

Annex

Estatuts del Centre de SupercomputaciÛ de Catalunya

CapÌtol 1

Disposicions generals

Article 1

El Centre de SupercomputaciÛ de Catalunya (en endavant CESCA) Ès un consorci de car‡cter voluntari i de duraciÛ indefinida, que es regir‡ pels presents Estatuts; en tot allÚ que no prevegin, s'aplicar‡ l'ordenament jurÌdic p˙blic.

Article 2

El CESCA tÈ personalitat jurÌdica prÚpia per al compliment de les seves finalitats i pot realitzar actes d'administraciÛ i de disposiciÛ de bÈns, celebraciÛ de contractes i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d'acord amb la legislaciÛ vigent aplicable a cada supÚsit, els objectius que estableixen aquests Estatuts.

Article 3

El CESCA tÈ el seu domicili a la ciutat de Barcelona, a l'edifici Nexus, carrer del Gran Capit‡, 2-4, 3a planta, o al lloc que s'estableixi, dins del territori de Catalunya, per acord del Consell de Govern.

Article 4

El CESCA est‡ integrat per:

a)†La Generalitat de Catalunya.

b)†La FundaciÛ Catalana per a la Recerca (FCR).

c)†La Universitat de Barcelona (UB).

d)†La Universitat AutÚnoma de Barcelona (UAB).

e)†La Universitat PolitËcnica de Catalunya (UPC).

f)†La Universitat Pompeu Fabra (UPF).

g)†La Universitat de Girona (UdG).

h)†La Universitat Rovira i Virgili (URV).

i)†La Universitat de Lleida (UdL).

j)†La Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Article 5

L'admissiÛ de nous membres al CESCA haur‡ de ser aprovada per acord d'almenys dos terÁos del Consell de Govern.

Article 6

L'objectiu fonamental del CESCA Ès gestionar un gran complex de sistemes de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR