ORDRE EMO/375/2012, de 16 de novembre, de modificació de l'Ordre EMO/314/2012, de 8 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ
Rango de LeyOrdre

Vista l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012 (DOGC núm. 6237, de 22.10.2012);

Atès que la Comissió Europea de Seguiment del Programa Operatiu de Fons Social Europeu de Catalunya ha instat el Servei d’Ocupació de Catalunya per tal que garanteixi l’adequada verificació administrativa de la justificació econòmica, i això comporta la revisió dels actuals sistemes de justificació i fa necessària la modificació de l’article 15.5.3 de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per tal d’adequar-lo a les exigències comunitàries;

Vist el que estableixen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.7.2006);

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb informe previ de l’Àrea Jurídica d’Ocupació i Relacions Laborals i de la Intervenció Delegada del Departament d’Empresa i Ocupació, informat el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya i de conformitat amb el que disposa l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 1234, de 22.12.1989), en ús de les facultats que em són atribuïdes,

Ordeno:

Article 1

Objecte

Aquesta Ordre té per objecte modificar un article de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris, i s’obre la convocatòria per a l’any 2012.

Article 2

Modificació de l’article 15.5.3

Es modifica l’article 15.5.3 de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, que queda redactat de la manera següent:

15.5.3. La modalitat de justificació econòmica és la del compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, prevista a l’article 9 de l’Ordre TRE/395/2008, d’1 d’agost, modificada per l’Ordre TRE/260/2009, de 15...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR