ORDRE VCP/408/2007, de 30 d'octubre, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a l'edició d'obres de temàtica relacionada amb les religions i/o la laïcitat.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
Rango de LeyOrdre

ORDRE

VCP/408/2007, de 30 d'octubre, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajuts per a l'edició d'obres de temàtica relacionada amb les religions i/o la laïcitat.

Atès el que disposen el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Atesa la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007 (DOGC núm. 4920, de 6.7.2007);

Atès l'article 2.1 lletra f) del Decret 478/2006, de 5 de desembre, d'estructura del Departament de la Vicepresidència;

En ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,

Ordeno:

Article únic

Aquesta Ordre té per objecte aprovar les bases reguladores d'ajuts per a l'edició d'obres de temàtica relacionada amb les religions i/o la laïcitat, les quals figuren a l'annex d'aquesta Ordre.

Disposició final

Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Ordre o les seves bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 30 d'octubre de 2007

Josep-Lluís Carod-Rovira

Vicepresident

Annex

Bases reguladores

.1 Objecte

Les subvencions regulades per aquestes bases tenen per objecte fomentar l'edició d'obres promogudes per les comunitats religioses o les associacions amb finalitat religioses, així com per entitats interessades a estudiar la laïcitat, la relació interreligiosa, la relació entre la fe religiosa i la cultura, la relació entre religions i societat o la gestió política a favor dels drets de llibertat religiosa i dels drets de llibertat de pensament i de consciència des de la laïcitat.

Les edicions objecte de subvenció han de ser obres científiques (en el sentit ampli de la paraula .ciència.), llibres o revistes especialitzades escrites en català o bé plurilingües que comprenguin la llengua catalana, originals o traduccions, i han d'estar planificades en un projecte de publicació dins l'any natural de la convocatòria, o bé han d'estar editades dins d'aquest mateix any.

.2 Tipologia

Les temàtiques de les publicacions objecte de subvenció són:

 1. Teologia.

 2. Teologies feministes.

 3. Ciències de la religió.

 4. Filosofia de la religió.

 5. Història de les organitzacions religioses.

 6. Diàleg interreligiós.

 7. Diàleg entre una determinada fe i la cultura catalana i occidental actual.

 8. La funció de la religió com a factor de cohesió de grup o d'identitat col·lectiva.

 9. Laïcitat.

 10. La gestió política dels drets de llibertat religiosa i dels drets de llibertat de pensament i de consciència des de la laïcitat.

 11. El diàleg entre ateisme o agnosticisme i religió o fe.

  Queden excloses les publicacions de llibres de text; obres catequètiques, textos litúrgics o de pregària; butlletins; fulletons i publicacions menors; textos proselitistes o propagandístics; textos sobre tècniques o mètodes de relaxació, psicològics o d'altres tipus; textos androcèntrics o discriminatoris; textos pseudocientífics o que demostrin confusió entre fe i ciència; textos contraris als drets humans o als valors democràtics; publicacions a través d'Internet.

  .3 Entitats destinatàries

  Poden optar a aquestes subvencions les entitats religioses i les entitats culturals sense finalitat de lucre, domiciliades a Catalunya, que disposin per a l'any natural de la convocatòria d'un projecte de publicació científica (en el sentit ampli de la paraula .ciència.) en català o en aranès, de temàtica relativa a les religions i/o a la laïcitat, o bé de la publicació ja editada dins l'any natural de la convocatòria.

  .4 Sol·licituds

  Les sol·licituds, adreçades al/a la director/a general d'Afers Religiosos, s'han de formalitzar mitjançant un imprès normalitzat que es facilita a la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de la Vicepresidència (Carrer Sant Honorat 1-3, 08002 Barcelona), a les seus de les delegacions del Govern de la Generalitat i a través de l'adreça d'Internet següent: http://www.gencat.cat/vicepresidencia/afersreligiosos.

  Les sol·licituds, amb la documentació annexa establerta a la base 5, es presentarà preferentment al registres de la Direcció General d'Afers Religiosos (carrer Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona). O bé al registres de les unitats que es detallen a continuació, o bé, a qualsevol dels llocs i pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  ...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR