ORDRE CMC/81/2008, de 18 de febrer, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica dels procediments de subvencions per a les administracions locals i entitats vinculades.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Cultura i Mitjans de Comunicacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

CMC/81/2008, de 18 de febrer, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica dels procediments de subvencions per a les administracions locals i entitats vinculades.

El Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet, preveu l'ús de les tecnologies de la informació en les relacions entre l'Administració pública i la ciutadania, amb la finalitat de facilitar la interacció i la transacció de serveis en línia. Així mateix, considera que és un element clau per a la millora del funcionament dels serveis públics i que ha de ser objecte d'impuls i d'atenció per part de l'Administració de la Generalitat.

El 2006 el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació va engegar un projecte de revisió dels processos vinculats a la concessió d'ajuts i subvencions amb l'objectiu de facilitar-ne la tramitació telemàtica. Entre els primers resultats assolits figura el disseny d'un nou model de tramitació dels procediments que tenen com a destinatari l'Administració local. La proposta incorpora la plataforma Extranet de les Administracions Catalanes com entorn de d'interacció i transacció telemàtica entre aquesta Administració i la Generalitat de Catalunya.

L'ús d'aquesta plataforma simplifica la tramitació telemàtica dels procediments de subvencions per a les administracions locals i entitats vinculades, millora i modernitza la imatge corporativa del Departament i significa un avanç important en la implantació de les tecnologies de la informació en l'execució de les polítiques públiques de foment.

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i el Decret 324/2001, de 4 de desembre, relatiu a les relacions entre els ciutadans i l'Administració de la Generalitat de Catalunya a través d'Internet.

D'acord amb els informes previs del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, de l'Assessoria Jurídica i de la Intervenció Delegada,

Ordeno:

Article 1

Adaptació del procediment

1.1 S'aprova la tramitació telemàtica dels procediments de concurrència pública de concessió i justificació de subvencions del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació adreçats a les administracions locals i entitats dependents o...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR