ORDRE PRE/122/2008, de 17 de març, per la qual es fa pública la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Indústria, Comerç i Turisme
Rango de LeyOrdre

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE PRE/122/2008, de 17 de març, per la qual es fa pública la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de la Presidència. La disposició addicional tercera de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya estableix que si es modifiquen o creen taxes, o se n'actualitzen els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'aquelles i la quota corresponent. La Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, modifica la rúbrica del capítol II del títol II de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, i els capítols 52 i 53 d'aquesta Llei. L'article 42 de la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008 eleva el tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat per a l'any 2008, i estableix que resten exceptuades de l'augment fixat les taxes les quotes de les quals siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals i financeres que acompanya la Llei. L'article 2 de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres modifica el títol II de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, entre d'altres, els articles 49, 50.1, 50.2 lletres a i b, 55 i 56, relatius a taxes que es gestionen en l'àmbit competencial del Departament de la Presidència. Per tot això, de conformitat amb l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Ordeno: Article únic Donar publicitat, a efectes informatius, a la relació de les taxes vigents que es gestionen en l'àmbit competencial del Departament de la Presidència, que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre. Barcelona, 17 de març de 2008 José Montilla i Aguilera President de la Generalitat de Catalunya Annex Taxes que es gestionen en l'àmbit competencial del Departament de la Presidència 1. Taxa pel servei de guarda de vehicles del Patronat de la Muntanya de Montserrat 1.1 Quota L'import de la quota és: De dia (de les 6 h a les 22 h) T = turismes; M = motos; A = autocars.

Euros

Màxim temps

T

M

A

½ hora

0

0

0

Tot el dia

5

2

20

3 dies

6

3

24

7 dies

7

5

30

15 dies

8

7

40

...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR