ORDRE BSF/227/2011, de 2 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents durant l'any 2011 que gestiona el Departament de Benestar Social i Família.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Benestar Social i Família
Rango de LeyOrdre

ORDRE

BSF/227/2011, de 2 de setembre, per la qual es dóna publicitat a la relació de taxes vigents durant l'any 2011 que gestiona el Departament de Benestar Social i Família.

La disposició addicional tercera del Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, estableix que, dins el termini de dos mesos a comptar de la data d'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , mitjançant una ordre del conseller o consellera competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents que gestionen, en què identifiquin els serveis i les activitats que meriten cadascuna d'elles i la quota corresponent.

L'import de les taxes s'ha incrementat d'acord amb el coeficient d'actualització de les taxes amb tipus de quantia fixa que estableix l'article 49 de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011.

Per tant, atès el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, i d'acord amb l'article 39.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern,

Ordeno:

Donar publicitat a les taxes i les quotes corresponents que gestiona el Departament de Benestar Social i Família per a l'exercici 2011, que s'especifiquen a l'annex d'aquesta Ordre.

Barcelona, 2 de setembre de 2011

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez

Conseller de Benestar Social i Família

Annex

Relació de les taxes vigents i les quotes corresponents que gestiona el Departament de Benestar Social i Família

Concepte: taxes per les actuacions del Registre d'entitats, serveis i establiments socials.

Quantia:

a) Per la inscripció de serveis residencials: 230,90 euros.

b) Per la inscripció de serveis diürns: 155,15 euros.

c) Per la inscripció d'altres serveis: 117,50 euros.

d) Per modificacions d'assentaments registrals: 21,25 euros.

e) Per certificacions d'assentaments registrals: 12,05 euros.

f) Per la reproducció de llistes del Registre d'entitats, serveis i establiments socials: 37,30 euros.

Concepte: taxa per la inspecció de serveis i establiments socials.

Quantia: 152,95 euros.

Concepte: taxa de l'Hotel d'Entitats.

Exempcions:

Són exempts del...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR