ORDRE IRP/554/2010, de 23 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de cinc beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudi per a les unitats orgàniques de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, i s'obre convocatòria per a l'any 2011.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Interior, Relacions Institucionals i Participacio
Rango de LeyOrdre

ORDRE

IRP/554/2010, de 23 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de cinc beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació i estudi per a les unitats orgàniques de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, i s'obre convocatòria per a l'any 2011.

Mitjançant el Decret 421/2006, de 28 de novembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es va canviar la denominació del Departament de Relacions Institucionals i Participació, que va passar a denominar-se Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, i va agrupar les funcions dels anteriors departaments d'Interior i de Relacions Institucionals i Participació.

A l'article 3.3 del Decret esmentat es determina l'àmbit de competències de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, que inclou les funcions relacionades amb la coordinació de les relacions amb el Parlament de Catalunya, les relacions institucionals i l'impuls del desenvolupament estatutari, la promoció de la participació social i la recuperació de la memòria històrica, el foment de la pau i els drets humans.

El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació vol potenciar i facilitar la col·laboració de joves estudiants i llicenciats universitaris per tal que l'experiència que assoleixin enriqueixi la seva formació acadèmica a la vegada que adquireixen una experiència pràctica del funcionament de l'Administració i els prepari per al seu exercici professional, mitjançant la realització de pràctiques de col·laboració en diverses tasques pròpies del Departament en les diferents unitats orgàniques que l'integren.

Vist el que estableix el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovada en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre (DOGC núm. 3791A, de 31 de desembre 2002); la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003), i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006);

Atès que l'article 92.7 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, disposa que la convocatòria corresponent pot ésser publicada en l'exercici pressupostari anterior al que correspon la despesa efectiva;

Vistos els preceptes legals esmentats, a proposta del secretari de Relacions Institucionals i Participació, amb l'informe previ de l'Àrea d'Assessorament Jurídic en l'Àmbit de Relacions Institucionals i Participació i de la Intervenció Delegada, i en ús de les facultats que em confereix l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat,

Ordeno:

Article 1

Objecte

1.1 Aprovar les bases que han de regir la concessió de 5 beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació del fons fotogràfic i documental i elaboració d'estudis i informes que consten a l'annex d'aquesta Ordre.

1.2 Obrir la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2011 per adjudicar fins a 5 beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació del fons fotogràfic i documental i elaboració d'estudis i informes per a les unitats orgàniques de la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació, adreçada a estudiants de les universitats de Catalunya que estiguin cursant o hagin finalitzat, en els darrers 24 mesos, els estudis de ciències polítiques i de l'administració, sociologia, protocol i relacions institucionals, periodisme, dret o arxivística i gestió de documents o bé que hagin completat qualsevol d'aquestes titulacions i es trobin cursant o hagin completat, en els darrers 24 mesos, estudis de màster o postgrau en qualsevol de les universitats de Catalunya.

Article 2

Presentació de sol·licituds i documentació

2.1 Les sol·licituds, que s'han de presentar en model normalitzat i que han d'anar adreçades al/a la secretari/ària de Relacions Institucionals i Participació d'acord amb la base 6, es lliuren en el registre de les adreces indicades en la mateixa base.

2.2 Amb les sol·licituds s'hi ha d'adjuntar la documentació prevista en la base 6.

Article 3

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza quinze dies hàbils després.

Article 4

Aplicació pressupostària i import màxim previst per a la convocatòria

L'import destinat a l'atorgament de 5 beques per a la realització de pràctiques de col·laboració en tasques de planificació, avaluació, catalogació del fons fotogràfic i documental i elaboració d'estudis i informes és de 30.000 euros, amb càrrec a la partida pressupostària IT0501D/480000100/1310/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2011 i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

Article 5

Procediment de concessió

5.1 El procediment de concessió d'aquestes beques es troba regulat en la base 7. Els criteris de valoració i la seva ponderació es troben recollits en la base 8.

5.2 El termini per resoldre la sol·licitud de beca és de 6 mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entenen desestimades, d'acord amb el que preveu l'article 3 de la Llei 23/2002, de 18 de novembre, d'adequació de procediments administratius, en relació amb el règim del silenci administratiu i el termini de resolució de notificació.

5.3 El règim de recursos contra la resolució de concessió de la beca es preveu a la base 7.

Article 6

Bases reguladores

L'atorgament de les beques previstes en aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores que es publiquen en l'annex d'aquesta Ordre, pel Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'Ordre d'1 d'octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d'ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997).

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contra l'Ordre d'aprovació de les bases es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació, segons el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR