ORDRE AAR/40/2010, de 28 de gener, per la qual es convoquen beques de col·laboració per al 2010 per dur a terme estudis relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i tasques d'assistència i suport a les activitats departamentals.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Agricultura, Alimentacio i Accio Rural
Rango de LeyOrdre

BODY LINK="#0000ff" VLINK="#800080">

ORDRE

AAR/40/2010, de 28 de gener, per la qual es convoquen beques de col·laboració per al 2010 per dur a terme estudis relacionats amb els diferents àmbits d'actuació del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i tasques d'assistència i suport a les activitats departamentals.

El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural vol afavorir la formació pràctica de les persones que estudien a les universitats o que han obtingut recentment la llicenciatura o diplomatura. És per aquest motiu, i amb l'objectiu de facilitar-los la incorporació al mercat de treball com a professionals qualificats, que s'ha creat un programa pel qual s'atorguen beques de col·laboració per dur a terme estudis relacionats amb els àmbits d'actuació del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Per tot això, i d'acord amb el que preveu el capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Ordeno:

Article 1

Aprovar les bases reguladores de vuit beques de col·laboració per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, que es publiquen en l'annex.

Article 2

2.1 Convocar les beques que es detallen a l'annex 2 d'acord amb les bases reguladores aprovades a l'article 1 precedent.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

2.3 L'import global d'aquestes beques és de 72.000,00 euros, que aniran a càrrec de la partida pressupostària AG01/D/480000100/6120/0000 dels pressupostos del DAR per a l'any 2010.

2.4 L'òrgan instructor dels expedients és la Direcció de Serveis del DAR.

2.5 L'òrgan competent per dictar la resolució de les sol·licituds és el conseller o consellera del DAR. A aquests efectes es nomena un Comitè de selecció que serà l'òrgan col·legiat encarregat de valorar les sol·licituds, format pel director o directora de serveis, el director o directora dels Serveis Territorials de Barcelona i l'advocat/ada en cap. Les resolucions seran motivades.

2.6 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant serà d'un mes a comptar de la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es considera desestimada per silenci administratiu.

2.7 Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del conseller en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de rebre la notificació, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos, de conformitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

2.8 Les beques concedides es faran públiques en el web del DAR.

Barcelona, 28 de gener de 2010

Joaquim Llena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Annex 1

Bases reguladores

.1 Objecte i finalitat

1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria es concedir vuit beques de col·laboració per dur a terme tasques d'assistència i suport a les activitats del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural a Barcelona.

1.2 Les beques de col·laboració tenen com a finalitat millorar la formació...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR