DECRET 109/1987, de 4 de març, pel qual se suspèn l'executivitat del Decret 240/86, de 4 d'agost, sobre procediment de designació dels membres dels òrgans de govern de les Caixes d'Estalvis i de la seva convocatòria i funcionament.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament D'Economia i Finances
Rango de LeyDecret

Vistos els Actes dictats per la Sala 1ª Contenciosa Administrativa de l'Audiència Territorial de Barcelona, en data 26 de febrer de 1987, recaiguts en les peces separades formades en els recursos contenciosos administratius núms. 707/86-S, 713/86-S, 700/86-B, 704/86-S, 705/86-A, 706/86-B, i 715/86-B, interposats respectivament per l'Administració de l'Estat, per la Diputació Provincial de Barcelona i pels Ajuntaments de Lleida, Vilafranca del Penedès, Barcelona, Sabadell i Terrassa contra el Decret 240/1986, de 4 d'agost, pel qual s'aproven les normes reguladores dels procediments de designació dels membres dels òrgans de govern de les Caixes d'Estalvis i de la seva convocatòria i funcionament, que en la seva part dispositiva estableixen: "En atenció a tot el que s'ha exposat anteriorment, "Es decideix: suspendre, per les raons exposades, l'executivitat del Decret de la Generalitat de Catalunya 240/86, de 4 d'agost, sobre procediment de designació dels membres dels òrgans de govern de les Caixes d'Estalvis i de la seva convocatòria i funcionament. Sense costes. "Remeti's...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR