Tribunal Suprem i Direcció General de Registres i Notariat

AutorJaume Vernet i Llobet/Eva Pons i Parera
CargoProfessor titular de Dret constitucional de la Universitat de Barcelona/Professora de Dret constitucional de la Universitat de Barcelona
Páginas380-393

Page 380

Les sentències ressenyades per a aquest número de la Revista de Llengua i Dret corresponen al període juliol 1990-juny de 1991. En aquest lapse de temps hem localitzat vuit resolucions publicades al repertori Aran-zadi. Continuen predominant les decisions relatives a la previsió, en les convocatòries d'accés a la funció pública local basca, de proves sobre el nivell de coneixement de l'eusquera. Així, la gran majoria de les sentències referenciades es dediquen a aquesta qüestió. Tanmateix, unes altres resolucions tracten altres problemes com la necessitat de traduir al castellà les pel·lícules enregistrades en d'altres llengües, la denominació d'una marca comercial i la suspensió d'un reglament municipal sobre la normalització de l'eusquera.

STS de 16 d'abril de 1990, sala 3." secció 9.", ponent Ramon Trillo Torres. Rep. Aranzadi, núm. 4.978 de 1990.

La Sala de Bilbao va dictar una sentència desestimant el recurs del lletrat de l'Estat contra un acord de l'Ajuntament de Sopelana pel qual

Page 381

es convocava un concurs-oposició que incloïa el coneixement de I'eusque-ra en la fase de mèrits. La convocatòria es referia a dues places d'auxiliar administratiu de l'Administració General i establia tres exercicis eliminatoris i dos de voluntaris. En total es podia obtenir un màxim de quaranta punts, dels quals set podien provenir del coneixement de la llengua (el 17,5 % de la suma del conjunt de qualificacions). El Tribunal Suprem confirma la sentència apellada Í, per tant, considera que la puntuació atorgada al coneixement de l'eusquera «no excede de una razonable portdera-ción de este mérito». Amb tot, el Tribunal Suprem revisa la motivació de la sentència apellada, ja que la considera insuficient. Així, la remissió, que la sentència impugnada fa, al precepte de la Llei de normalització basca que habilita legalment a exigir el coneixement de l'eusquera, no permet constatar sí, en el cas concret, la seva aplicació vulnera el principi d'igualtat en l'accés a les funcions públiques.

El Tribunal fa un resum en cinc punts de la doctrina legal vigent en el seu fonament jurídic segon, que reproduïm a continuació:

Las anteriores consideraciones nos llevan a entender que la doctrina legal actualmente vigente sobre k matèria puede resumirse en los siguientes puntos: primero, que el principio general sigue siendo el de que pueda valorarse como mérito no eliminatorio el conocimiento de las lenguas espaiioks diferentes del castellana; segundo, que para concretas y determinadas pkzas, los poderes públicos competentes pueden darle dicho caràcter a k prueba de conocimiento del idioma cooficial de la respectiva Comunidad Autònoma; tercero, que la finalidad de esta excepción al principio general es h de proveer a la presidència en la Adrn'tnistración de personal que habla la lengua vemàcuk como modo de garantizar el derecbo de usaria por parte de los ciudadanos de h respectiva Comunidad -Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de ju-nio de 1986 (R. T. Const. 82)-; cuarto, que la apreciación del cumplimien-to de esta concreta finalidad obliga a considerar discriminatòria k mencionada exigència cuando se imponga para cubrir plazas que no estén directamente vinculadas a k utilización por los administrados de la lengua de su Comunidad Autònoma, debiendo reservane para aquelL·s en las que la imposibilidad de utilizarla les pueda producir una perturbación importante en su derecbo a usaria cuando se relacionan con L· Administración, lo que a su vez implica la necesidad de valorar en cada caso las funciones que sean competència de la plaza que pretenda cubrirse, ast como el conjunta de funcionarios a los que corresponda un determinada Servicio, de manera que en ks que se aprecie la concurrència de la perturbación mencionada, pueda garantizarse que algu-no de los funcionarios babla el idioma peculiar de h Comunidad, todo ello

Page 382

matizado por la vigencia del deber constitucional de conocer el castellano, que el artículo tercero de nuestra norma suprema impone a todos los españoles; cuarto, "(sic)" que cuando no medie alguna de estas circunstancias, sigue siendo plenamente aplicable la constante tesis jurisprudencial, que considera discriminatoria la exigencia del conocimiento de los idiomas de las Comunidades Autónomas con carácter obligatorio, expreso o implícito.

Des del nostre punt de vista, aquesta posició jurisprudencial ha de canviar per adequar-se a la stc 46/1991 que demostra la inexistencia del prindpi general, enunciat com a punt primer, segons el qual es pot valorar com a mérit no eliminatori el coneixement de les llengües espanyoles dife-rents del castellá. Si existeix un principi general és el de la capacitado lingüística deis funcionaris que serveíxen en comunitats autónomes que han declarat dues llengües oficiáis. Aquesta capacitado hauria d'acredi-tar-se d'acord amb les prescripcions legáis de cada comunitat autónoma.

Igualment, es pot destacar el Fonament jurídic tercer que procura no confondre els castellanoparlants, eufemísticament «los que sólo conozcan el castellano», i els professionals que no coneguin la «.lengua vernácula». Aquest detall, en d'altres sentencies anteriors, era descuidat.

Tercero. En aplicación de esta doctrina, debemos valorar si es consti-tucionalmente correcta la prueba de conocimiento del euskera exigida para acceder a las plazas de Auxiliar del Ayuntamiento de Sopelana, siendo de notar que al no hacerse manifestación expresa de que tenga el carácter de eliminatoria, el problema se desplaza a determinar si implícitamente se le ha dado dicha naturaleza, por valorarla en términos tales de que hecho excluya de la posibilidad de obtener alguna de las plazas a los que sólo conozcan el castellano o, como ya decíamos en Sentencia de 23 de diciembre de 1986, si existe una proporcionalidad en la puntuación otorgada a la lengua vernácula dentro de la valoración de los demás méritos, de modo que aquélla no pueda neutralizar por sí sola a los profesionales en los que no concurra este mérito.

En este sentido, entendemos que de un máximo de cuarenta puntos obtenible en todas las pruebas, que siete puedan ser las sumadas por el conocimiento del euskera no excede de una razonable ponderación de este mérito, al que, consecuentemente, no se le debe calificar como implícitamente obligatorio, lo que hace innecesario que nos detengamos en examinar si sería consti-tucionalmente posible darle este carácter al conocimiento del euskera para ocupar las plazas convocadas por el Ayuntamiento de Sopelana.»

Page 383

STS de 17 d'abril de 1990, sala 3.a, secció 3.', ponent José Maria More-nïlla Rodríguez. Rep. Ar. núm. 2.892 de 1990.

La Generalitat de Catalunya impugna l'Ordre de 14 de maig de 1984 del Ministeri de Cultura pel que fa a l'exigència de traducció al castellà de les pel·lícules que tinguin versió original en un altre idioma, el qual figura com a requisit a cumplimentar per optar a la qualificació de la pel·lícula. El Tribunal Suprem no entra en el fons perquè la citada ordre havia estat anul·lada per defectes formals per la sentència de la mateixa sala de 7 de maig de 1987 (rep. Ar. 4730 de 1987) i perquè s'havia dictat una segona ordre el 8 de març de 1988. En conseqüència, el Tribunal entén que en no estar en vigor l'ordre impugnada, les seves disposicions no poden ser objecte de pronunciament per part de la Sala.

La decisió d'aquesta sentència s'ha de posar necessàriament en relació amb la sts d111 d'abril de 1990 (Rep. Ar. núm. 2890 de 1990) de la mateixa sala i secció, en la qual el TS desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra l'art. 11.4 de l'ordre de 8 de març de 1988 del Ministeri de Cultura, per la qual es desenvolupen els rr.dd 3.071/1977, d'li de novembre i 3304/1983, de 28 de desembre, reguladors de la subvenció de pel·lícules. El Tribunal no es recorda d'aquesta sentència dictada sis dies abans, la qual fou comentada a la secció d'aquesta mateixa revista, en el número setze.

STS de 25 d'abril de 1990, sala 3.a, secció 4.", ponent Salvador Ortold Navarro. Rep. Ar. núm. 2.915 de 1990.

El registre de la propietat industrial va admetre la inscripció de la marca internacional Fruit Mousse, que va ser recorreguda i, per aquesta sentència, desestimada l'apel·lació. La base del recurs era la consideració genèrica dels vocables emprats, la qual cosa és prohibida per l'art. 124.5 de l'Estatut de la Propietat industrial. El Tribunal va reconèixer el caràcter genèric del gal·licisme Mousse, però, en canvi, no va voler apreciar que aquest mateix caràcter el té el mot Fruit en llengua catalana, malgrat que la part actora va exposar que «"Fruit" es un termino genérico, y espa-nol (catalàn), que significa en castellano "fruto", usual para millones de espa-noles, y de significado conocido para casi todos ellos». La raó adduïda pel Tribunal fou que fruit es tracta d'un terme francès que no constitueix una paraula d'ús corrent.

STS de 20 de novembre de 1990, sala 3.a, secció 9.", ponent Luis Anto-nio Burón Barba. Rep. Ar. núm 8.723 de 1990.

Page 384

El Tribunal considera ajustada a la Constitució la valoració del coneixement de l'eusquera com a mèrit en una convocatòria d'un concurs-oposició per a la provisió en propietat de dues places de la Policia Municipal de l'Ajuntament de Galdakao. El Tribunal Suprem accepta els fonaments de dret cinquè i sisè de la sentència apel-lada, que reproduïm parcialment a continuació:

Por lo tanto, a la vista de la anterior doctrina claro es que el tema de fondo se cine al examen y decisión acerca de si en las partkulares bases im-pugnadas la concreta valoración atribuida al conocimiento del euskera implica o supone autèntica discriminación. Operación que conlleva k indudable dificultad que es pròpia o inherente a h aplicación de todo concepto jurídico indeterminado, en el que, y por ello su denominación, los limites del concepto no aparecen determinados con exactitud ert la norma, aunque deben serio en cada caso concreto pues en estos, en cada caso, la afirtnación o negación del concepto no admite mas que una única solución que quepa reputar justa. Así las cosas, con referència a aquellos supuestos, como lo es el de autos, en los que el conocimiento del euskera se valora como mérito y no con el caràcter de conocimiento preceptiva, cabé, a juicio de este Tribunal, sentar algunos criterios de caràcter general, en su aplicación al caso concreto, ajuden a h búsqueda de esa única solución justa y cooperen, ademàs, al logro, en la cuestión de que se trata, de una mayor seguridad jurídica; todo ello en la bien entendida idea de que los criterios que ahora se sientan son producto de lo que el Tribunal deduce, en este momento, de h doctrina jurisprudència!, globalmente considerada, recaída basta ahora en el tema que se estudia, siendo deseable que tales criterios, si es necesario, terminen de ser perfilados y precisados como consecuencia del debaté que en sucesivos procedimientos judiciales pueda producirse en torno a su mayor o menor acierto. Como tales criterios cabé citar: 1.°) Que, en todo caso, k valoración o puntuación que las bases de h convocatòria atribuyan al conocimiento del euskera debera reputarse discriminatòria, por irracional, si esa valoración o puntuación es igual o superior que la atribuida al conocimiento del conjunta de materias que puedan conceptuarse como específicas de la fundón a desempenar en el cargo o puesto de cuya provistón se trata, pues en tal caso claro parece que los criterios de valoración pecarían de irracionalidad al atribuir a lo que se contempla como mérito igual o mayor que el atribuido a lo que en sí mismo es capacidad para el desempeno del puesto o cargo, irracionalidad que permiti-ría calificar de discriminatòria k valoración atribuida al conocimiento del euskera; criterio que también cabria, en su caso, extender al supuesto en el que la valoración atribuida al conocimiento del euskera fuera igual o superior

Page 385

que la atribuida a una o más materias no sólo especificas de la función a desempeñar en el puesto o cargo de cuya provisión se trate sino, además, determinantes de la especialidad atribuida a dicho puesto o cargo. 2.°) Contemplando ahora la franja de puntuación dentro de la cual deberían situarse los participantes para poder ser seleccionados, y dividiendo tal franja en tres sub-franjas de igual amplitud, la primera que cabría denominar de conocimientos mínimos o de mero aprobado, la segunda de conocimientos medios o notable y la tercera de conocimientos máximos o sobresaliente, es también criterio de este Tribunal que la valoración atribuida al conocimiento del euskera no pueda arrojar como resultado que quien haya acreditado sólo conocimientos de la subfranja mínima en las materias propias o específicas del cargo o puesto supere en el proceso selectivo a quien haya acreditado en estas últimas materias conocimientos de la subfranja máxima, pues en otro caso claro parece que los criterios de valoración estarían primando en medida desproporcionada, poco razonable, y como tal discriminatoria, el interés público perseguido con la presencia de funcionarios vascoparlantes sobre el interés público que se trate de satisfacer con la función a prestar en el puesto o cargo de cuya provisión se trate. 3. °) Que en supuestos de puntuación final igual, es decir, de puntuación igual tras la suma de las correspondientes a la totalidad de los ejercicios, pruebas y méritos, deberá ser criterio determinante de la selección o del mejor puesto el mayor conocimiento acreditado de las materias propias o específicas del cargo o puesto, pues si lo fuera el mayor conocimiento acreditado de lo que es mérito, en este caso del euskera o del castellano, claro parece que se incurriría en irracionalidad, en discriminación en fin, al valorar en mayor medida, en definitiva, el conocimiento de lo que se contempla como mérito sobre lo que es propio o específico de la función, Y 4. °) Que en los demás, pero también cuando la aplicación de los anteriores criterios coloquen al supuesto de que se trate en la línea fronteriza de ellos, la racionalidad o irracionalidad de la valoración atribuida al conocimiento del euskera, y con ello la situación de discriminación o no discriminación, habrá de decidirse ponderando las características del puesto de trabajo, pero muy en especial el mayor o menor trato directo con el ciudadano que tal supuesto de trabajo conlleve.

Sexto. La aplicación de tales criterios al particular caso enjuiciado conduce desde luego a estimar conforme a Derecho el acto recurrido y, por ende, a la desestimación del recurso al no apreciarse irracionalidad ni desproporción alguna en la valoración que se atribuye al conocimiento del euskera ni, en definitiva, discriminación, pues, de un lado, se cumplen aquellas premisas en las bases de que se trata, y, de otro lado, la racionalidad en la valoración

Page 386

de tal mérito se presenta como patente en relación con las específicas características del puesto de trabajo a cubrir, pues la convocatoria lo es para la provisión de dos plazas de guardia de la Policía Municipal, o lo que es igual, como acertadamente razona la Administración demandada, de funcionarios que se encuentran en contacto directo con la población, con la finalidad específica de resolver conflictos, atender reclamaciones y constituir un primer escalón de relación con el administrado. Por fin, cabría citar en apoyo de la conclusión a la que se llega la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1988 (R. 9276), pues en ella se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia dictada por esta misma Sala en el recurso contencioso administrativo número 66/1986, y, en definitiva, se estima conforme a derecho un Acuerdo del Ayuntamiento de Lujua por el que se convocaban dos plazas de alguacil a cubrir por el procedimiento de oposición libre, en el que se exigían dos ejercicios obligatorios de cultura general valorados de O a 10 puntos, y un ejercicio voluntario de euskera con puntuación de O a 5.

El Tribunal afirma que aquests fonaments justifiquen sobradament el veredicte pronunciat. I hi afegeix unes noves argumentacions en els seus fonaments segon i tercer, que volem comentar tot seguít:

«Segundo. En las bases de la convocatoria de plazas de Policía Municipal en el Ayuntamiento de Galdácano tal y como fueron redactadas para evitar equívocos a consecuencia de la comunicación del Gobierno Civil de Vizcaya, se pretende dar un trato iguala las dos lenguas cooficiales en la Comunidad Autónoma Vasca ofreciendo iguales oportunidades a los concursantes de lengua originaria o principal vasca y a los de lengua castellana, valorando con los mismos criterios lo que pudiéramos reputar como lengua "aprendida". En ¡os ejercicios obligatorios de la fase de oposición se atiende al contenido de los mismos y no a la lengua utilizada, mientras en la fase de concurso se aprecia el grado de dominio de la lengua no utilizada en tales ejercicios. No se puede hablar de trato discriminatorio de la lengua castellana, sino de un razonable estímulo favorable al bilingüismo de quienes han de ejercer funciones públicas en relación con la población que utiliza con mayor perfección una de las dos lenguas cooficiales. En el plano teórico es evidente que son tratados por igual vasco-parlantes y castellano-parlantes, aunque pueda conjeturarse que a los primeros les es más difícil la fase de concurso que a los segundos. Ahora bien tal conjetura no es razón suficiente para estimar ilegal la convocatoria. En todo caso se trata de una cuestión de aprendizaje más o menos difícil, según la instrucción y el hábito de estudio de los concursantes. Nadie puede extrañarse de que en zonas turísticas se le exigieran a los

Page 387

Policías Municipales conocimientos más o menos rudimentarios de francés, inglés, etc., o se les contabilizaran tales conocimientos como méritos añadidos.

Tercero. No es convincente la argumentación del Abogado del Estado respeto a los arts. 14 y 23.3 de la Constitución Española, porque es patente que se ofrecen a todos los aspirantes la participación en pruebas enteramente equivalentes y tampoco es posible admitir que la valoración del conocimiento del castellano sea superfina o que constituya un subterfugio fraudulento para dejar en desventaja a ciertos opositores o concursantes, introduciendo una igualdad aparente para encubrir la intención de primar a los vasco-parlantes. Esto es hacer pleito de intenciones de difícil comprobación. Por otra parte el deber de conocer y el derecho a usar el castellano (art. 3.1 de la Constitución Española) no implica la prohibición de que se exija o puntúe la corrección de la ortografía, o sintaxis castellana en ejercicios obligatorios u optativos.

Així, cal esmentar que el que sembla condicionar la decisió del Tribunal és l'esperit de la convocatoria, la qual pretén donar un tractament igual a les dues llengües oficiáis de la Comunitat Autónoma Basca. Cal recordar que en sentencies anteriors el Tribunal Suprem havia declarat anticonstitucionals convocatóries similars a la present, justament per valorar el coneixement de castella deis aspirants. Cal mencionar també la dis-tinció que fa el Tribunal quan afirma que en els exercicis obligatoris s'atindra al seu contingut Í no a la llengua utilitzada, mentre que en la fase de con-curs s'apreciará el domini de la llengua. Aixó comporta un altre canvi d'actitud positiu, ja que confia en les comissíons avaluadores, de les quals recelava en anteriors sentencies. Finalment, convé criticar 1'argumentado del Tribunal quan considera que no es pot parlar de tráete discriminatori, sino d'un raonable estímul favorable al biüngüisme. Sobre aquesta qües-tíó, cal puntualitzar que la Constitució no persegueix el bilingüisme de les comunitats amb llengua propia no castellana, sino que estableix, junta-ment amb els estatuts d'autonomia corresponents, un régim de doble ofi-cialitat, el qual no es pot identificar amb el bilingüisme.

ITS de 27 de novembre de 1990, sala 3.", secció 6.a, ponent Ángel Martín del Burgo y Marchan. Rep. Ar. núm. 9.300 de 1990.

El Tribunal Suprem manté mitjancant interlocutória la suspensió de l'acord de l'Ajuntament de Lasarte-Oria sobre la «Normativa municipal per a la normalització de Tus de Peusquera», decretat peí Tribunal a quo. En ser una qüestió incidental, el Tribunal Suprem no es pronuncia sobre

Page 388

el fons. Ara bé, entén que és «mas prudente y oportuno, dejar de momento sin efecto el acuerdo municipal en cuestión, en espera de lo que se determine en la sentencia que ultime el proceso, por las perturbaciones que produciría en el publico una medida como la adoptada en este caso por L· Corporación demandada, si, al poco tiempo -habhndo en hipòtesis-, tal medida fuera anulada». Al nostre parer, es tracta d'una argumentació insuficient, ja que no s'assenyala la relació causa efecte entre l'acord municipal i les hipotètiques perturbacions que podria produir, ni tan sols s'indiquen quina classe d'inconvenients esdevindrien, a fi de poder avaluar la seva importància.

STS de 22 de gener de 1990, sala 3.", secció 7.", ponent Luis Antonio Burón Barba. Rep. Ar. núm, 329 de 1991.

El Tribunal desestima el recurs d'apel·lació formulat per l'Advocat de l'Estat contra la sentència de la sala de Bilbao que entenia ajustada a la Constitució la convocatòria d'unes oposicions per cobrir una plaça d'uixer municipal en l'Ajuntament de Zamudio, en les quals s'establia una tercera prova no eliminatòria relativa als coneixements dels aspirants sobre l'eus-quera. El Tribunal Suprem accepta els fonaments de dret (quart, cinquè i sisè) de la sentència apellada, en els quals es descriu l'evolució dels Tribunals Constitucional i Suprem,

L'argumentació del Tribunal Suprem consisteix en:

Primero. La aceptación de los tres fundamentos antes mencionados, que enlazan con los últimos pàrrafos del tercero en el particular del indiscutible derecbo de conocer y usar k lengua vasca por parte de los ciudadanos de la Comunidad Autònoma en la que està situado el municipio de Zamudio, completada y matizada por la doctrina explicada en L· sentencia de esta mis-ma Sala de 16 de abril de 1990 (R. 4978) apelación 3.609/87), justifica en principio la exigència del dominio del euskera en ciertas plazas determinadas para las cuales sea necesario tal dominio por razones de peso relacionadas con el Servicio publico que hayan de prestar quienes las desempenen, sin per-juicio del mantenimiento en general de la prohibició

de actos discriminato-rios que coloquen esa desventaja inmotivada a quienes posean como única lengua la oficial senahda en el art. 3.1 de & Constitució» (fundamento segun-do de la sentencia citada).

»Segundo. La cooficialidad de lenguas en las Comunidades Autóno-mas con idioma propio (art. 3.2 de C. E.), lleva implícita h conveniència y en casos singulares la necesidad de que ciertos funcionarios de la Adminis-

Page 389

tración local, provincial, o autonòmica hayan de ser bilingües de modo .que la licitud de exigència del bilingüismo depende de la índole del puesto de trabajo que desempenen tales funciones. En el caso que nos ocupa-se trata de un solo puesto de conserje, que entre otras obligaciones tiene la recepción y control de cuantas personas acudan al edificio donde presta su Servicio, la información a las mismas de los servicios existentes... -apar-tado c) base segunda-, obligaciones éstas que solo pueden cumplirse con eficàcia por quienes alcancen cierto ni vel de conocimiento de las dos len-guas cooficiales. Ciertamente el apartado 3 de la base sexta en relación con el pàrrafo segundo de la base séptima pudieran utilizarse torcidamen-te como barrera ínfranqueable para aquellos opositores castellano-parlan-tes aun en caso en que hayan hecho un esfuerzo de aprendizaje del euskera. Es evidente que lo necesario o muy conveniente en una plaza de conserje seria lo que puede llamarse euskera bàsico elemental, però no cabé ahora prejuzgar la actuación del Tribunal Calificador ni partir de la desconfian-za y el recelo como premísa.

»Tercero. Por todo lo expuesto concluimos que en principio la exigència del conocimiento del euskera en puesto de conserje que se desempena en zona de anteiglesias no supone una discriminación arbitraria e irrazonable, sinó un lícito estimulo para el bilingüismo que encaja en k doctrina manteni-da en la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1986 (R. 169/83), procediendo por tanto desestimar la apelación y confirmar la sentencia recurrida.»

De la fonamentació del Tribunal Suprem no es desprèn que es tracti d'una prova de meritació (es dedueix del fj 6 de la sentència impugnada) i es podria rellegir, sense produir cap mena d'incoherència argumental, pensant que es tracta d'una prova obligatòria i eliminatòria. El Tribunal insisteix novament a lligar la cooficialitat lingüística amb la conveniència de l'existència de funcionaris bilingües. Cal recordar que el règim constitucional i estatutàriament previst és el de la doble oficialitat, que permet l'ús vàlid i eficaç de les diverses llengües oficials de manera indistinta, sense imposar per a res una política de bilingüització, malgrat que en el País Basc els poders públics autonòmics, preveient certes dificultats, considerin que, en l'actualitat, és el camí més idoni i possible amb mires a l'efectiva doble oficialitat.

STS de 22 d'abril de 1991, sala 3.a, secció 7.", ponent Luis Antonio Burón Barba. Rep. Ar. núm 3.312 de 1991.

Page 390

El Tribunal Suprem troba procedents les bases de la convocatòria d'un concurs-oposició pel que fa a la valoració com a mèrit del coneixement de l'eusquera en la provisió d'una plaça d'operari amb destinació al servei del cementiri municipal de l'Ajuntament d'Ordurïa. El Tribunal Suprem adopta la posició del fonament jurídic segon de la sentència apellada, el qual fa una descripció de la doctrina jurisprudència!

El Tribunal Suprem diu:

Primero. La posiciàn que refleja el fundamento jurídico segundo de la sentencia apelada, tmnscrïto en el antecedente de becho de esta, puede resu-mirse en la afirmación de la licitud y constitucionalidad de establecer en la convocatòria de concursos y oposiciones estímulos razonables para favorecer el bilingüismo entre los funcionarios locales o comunitarios en los territorios en que conviven con el castellano otras lenguas espanolas. Tales estímulos son concordes con el art. 3." 2) y 3) de la Constitución y no implican discri-minación arbitraria en tanto no sobrepasen los limites de razonabilidad, según se desprende de la doctrina jurisprudencial glosada en el citado fundamento.

Segundo. En el caso aquí enjuiciado, se introduce en las pruebas de la convocatòria un ejercicio voluntario de conocimiento del euskera puntua-ble de cero a seis una vez que se bayan pasado los dos ejercicios obligatorios y eliminatorios por baber alcanzado en cada uno de estos al menos cinco puntos de los diez posibles. Esto supone que quienes conocen la lengua vasca ademds 4el castellano pueden superar en puntuación a los que solo conocen el castellano cuando estos últimos no sobrepasen la puntuación media de los dos ejercicios anteriores obligatorios. Precisamente en esta posibilidad radica la eficàcia del estimulo en favor del bilingüismo que la sentencia apelada considera dentro de lo permisible y razonable, conclusión que comparte esta Sala como se desprende de la aceptación del fundamento jurídico segundo al que nos bemos referido anteriormente, por todo lo cual procede desestimar el re-curso de apelación y confirma dicha sentencia sin apreciar méritos para hacer expresa imposición de las costas de esta instància.»

Cal esmentar la reiteració del Tribunal Suprem en el sentit de considerar lícit i constitucional l'establiment d'estímuls raonables per tal d'afavorir el bilingüisme, que ja ha estat motiu de crítica en els comentaris anteriors. A més a més, el Tribunal no pot estar tan segur que mitjançant la valoració com a mèrit o per proves voluntàries relatives al nivell de coneixement de les llengües oficials s'asseguri la capacitació lingüística dels aspirants que aconsegueixen la plaça. Això, en realitat, és una fal·làcia,

Page 391

ja que la inclusió d'exercicis voluntaris no assegura que els aspirants, que han superat les proves d'accés, tinguin un cert domini de les dues llengües oficials de la comunitat autònoma. Com és sabut, la puntuació que es pot assolir pel concepte de coneixement de les llengües oficials només ajuda a situar en un lloc més elevat aquell aspirant que supera amb escreix la prova lingüística. Ara bé, no assegura el coneixement dels que efectivament han superat les proves, atès que tots els candidats poden no haver-se presentat a la prova idiomàtica, ja que no és obligatòria ni eliminatòria, en canvi, per obtenir la plaça de funcionari. Fins i tot, en el cas que tots els aspirants s'hagin presentat a les proves, com que no es tracta d'un exercici eliminatori, un candidat ben situat pels altres exercicis, però que únicament sap la llengua castellana, pot avançar aquells altres aspirants que dominen les dues llengües oficials, però que a les altres proves han obtingut una qualificació insuficient per passar davant del candidat mo-nolingüe, malgrat que fos suficient per superar plenament les proves.

STS de 17 de maig de 1991, sala 3.", secció 7.a, ponent Luis Antonio Burón Barba. Rep. Ar. núm. 4.113 de 1991.

El Tribunal Suprem desestima el recurs interposat pel lletrat de l'Estat contra la sentència de la Sala del contenciós administratiu de l'Audiència Territorial de Pamplona (Iruna). Aquesta sentència apel-lada confirmava un acord de l'Ajuntament de Tolosa que convocava un concurs de mèrits per a la provisió de dues places de policia municipal, en què es puntuava el coneixement de la llengua basca.

El Tribunal resol de manera similar a anteriors sentències ressenyades:

Primero. El notorio que el territorio delMunicipio de Tolosa es zona de uso extendido de la lengua vasca en la provincià de Guipúzcoa a L· cual es aplicable la doctrina explicada en las sentencias de esta Sala de 16 de abril de 1990 (R. 4.978) y de 22 de enero de 1991 (R. 329) (Apelación núm. 3.209/87 y 3.554187), por justíficarse en principio L· exigència del empleo de dicha lengua en ciertas plazas para las cuales sea necesario el uso por razo-nes de peso relacionadas con el Servicio publico que hayan de prestar los aspi-rantes a tales plazas.

Segundo. La cooficialidad de la lengua euskera y castellana -art. 3 de la Comtítución Espanoh (R. 1.978, 2.836 y Ap. 1.975-85, 2.875)- en la Comunidad Autònoma lleva implícita la conveniència y en casos singulares la necesidad de que ciertos funcionarios hayan de ser bilingües, conveniència

Page 392

y aun necesidad que no puede negane respecto a las plazas de Policías Munici-pales obligados al trato directo con la totalidad de los vecinos del municïpio. Asípues la exigència del conocimiento de ambas lenguas oficiales en la zona en que està situada Tolosa constituye una lícita conditión para estimular el bilingüismo que encaja en la línea marcada por el Tribunal Constitucional -sentencia de 26 de junio de 1986, Rec. 169/83 (R. T. Const. 82)- y no supone una discriminación arbitraria e irrazonable sinó una aplicación del art. UdelaLey 10/1982 de 14 de noviembre (R. Leg. CCAA. 1.212) bàsica de la normalización del uso del Euskera, y por tanta procede desestimar la apelación y confirmar la sentencia apehda.

Finalment, en aquest número fem ressenya de les següents resolucions de la Direcció General de Registres i del Notariat que no varien substancialment la doctrina recent, malgrat que sorprèn que els ciutadans hagin de reclamar encara avui els seus més elementals drets lingüístics, com és ara el del seu nom propi.

Resolució de la Direcció General del Registre i del Notariat de 30 d'abril de 1990. Rep. Ar. núm. 5.354.

La Direcció General estima el recurs i ordena inscriure el naixement de Karina, nom del qual només es té constància, com a Carina, en llengua castellana o catalana. Tanmateix, la dgrn considera que es pot admetre la grafia sol·licitada, que és la correcta en llengua basca, malgrat que no consti la seva difusió. Això és així, perquè «e: indudable que la igualdad, entre las lenguas espanohs, en esta matèria de imposición de nombre propio, establecida ya antes de la Constitución, por la ley de 4 de enero de 1977 (...), obliga a no recbazar un nombre inequívocamente femenino, escrito se-gún las normas ortogràficas de una lengua espanola».

Resolució de la Direcció General del Registre i del Notariat de 4 d'octubre de 1990. Rep, Ar. núm. 8.343.

La Direcció General admet la conservació del nom propi de Vanessa d'una mexicana que ha optat per la nacionalitat espanyola perquè «no hay porqué imponer hoy la ortografia castellana "Vanesa", cuando la doble "s" en "Vanessa" se corresponde con h ortografia catahna. Obsérvese en cuanto este ultimo nombre que, sifue recbazado porantigua doctrina de este Centro» -Resolucions de 1973 i 1974-«que admitió úniçamente la grafia "Vanesa" ello ocurrió en un momento històrica en el que prevalecía en la imposi-

Page 393

ción del nombre propio el idioma castellano sobre los demàs espanoles y esta situadón ha cambiado por la de igualdad entre otros ellos, con arreglo a la Ley 17/1977, de 4 de enero (...), que entre otros extremos dio nueva redacció» al pdrrafo 1 del articulo 54 de la Ley del Registro Civil».

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR