ORDRE SLT/483/2005, de 15 de desembre, per la qual es regulen els supòsits i conceptes facturables i s'aproven els preus públics corresponents als serveis que presta l'Institut Català de la Salut.

SecciónDisposicions Generals
EmisorDepartament de Salut
Rango de LeyOrdre

ORDRE

SLT/483/2005, de 15 de desembre, per la qual es regulen els supòsits i conceptes facturables i s'aproven els preus públics corresponents als serveis que presta l'Institut Català de la Salut.

Mitjançant l'Ordre del Departament de Salut de 9 de juliol de 2001 (DOGC núm. 3435, de 20.7.2001), es van aprovar els preus públics dels serveis sanitaris prestats per l'Institut Català de la Salut a les persones usuàries no cobertes pel sistema sanitari públic, quan hi hagi una entitat obligada al pagament de les despeses pròpies de l'atenció sanitària i quan hi hagi, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent, qualsevol altra persona física o jurídica obligada al pagament. Amb les resolucions de la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut SSS/2619/2002, de 2 de setembre (DOGC núm. 3726, de 25.9.2002), SLT/2764/2004, de 28 de setembre (DOGC núm. 4238, de 14.10.2004), i SLT/405/2005, de 7 de febrer (DOGC núm. 4329, de 23.2.2005), es van revisar alguns d'aquests preus públics.

Ara es fa palesa la necessitat d'incorporar la prestació de nous serveis i, per tant, cal aprovar-ne els preus. Igualment, és convenient actualitzar els preus públics vigents fins ara d'acord amb la situació actual.

Per tot el que ha estat exposat, és necessària l'aprovació de nous preus públics per a la prestació de serveis sanitaris que permetin compensar el cost dels mateixos, de conformitat amb el que preveuen els articles 16.3 i 83 de la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i l'article 3 del Reial decret 63/1995, de 20 de gener, sobre ordenació de les prestacions sanitàries del sistema nacional de salut.

D'acord amb el procediment que estableixen l'article 23 de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Article 1

1.1 Són subjectes a contraprestació econòmica els serveis sanitaris prestats en l'àmbit dels centres, serveis i establiments gestionats per l'Institut Català de la Salut en els supòsits següents:

 1. Quan les persones beneficiàries siguin usuàries no cobertes pel sistema sanitari públic.

 2. Quan existeixi una entitat d'assegurança, entitat mutualista o qualsevol altra entitat obligada, legalment o contractualment, a efectuar el pagament de les despeses pròpies de l'atenció sanitària.

 3. Quan, d'acord amb l'ordenament jurídic vigent, existeixi qualsevol altra persona física o jurídica obligada al pagament.

1.2 Estan obligades a satisfer els imports que corresponguin les persones físiques o jurídiques que es trobin en alguna de les situacions esmentades a l'apartat 1.1 d'aquest article.

Article 2

El cobrament dels serveis prestats es farà amb subjecció als conceptes facturables que s'estableixen en l'annex 1 d'aquesta Ordre, i als preus públics corresponents que es fixen en l'annex 2 de la mateixa Ordre.

Article 3

Aquesta Ordre s'aplicarà als serveis d'atenció primària i hospitalària que prestin els centres i establiments sanitaris dependents de l'Institut Català de la Salut. A efectes de facturació, els grups dels hospitals s'especifiquen a l'annex 3 d'aquesta Ordre.

Article 4

4.1 Les previsions d'aquesta Ordre no seran d'aplicació en els supòsits en què l'Institut Català de la Salut, per raons d'operativitat o per la conveniència d'establir relacions més àmplies a diferents nivells, subscrigui convenis de col·laboració que englobin en el seu objecte la prestació de serveis sanitaris.

4.2 Els convenis a què fa referència l'apartat anterior es regiran pel que expressament es prevegi en els mateixos, sens perjudici que, en els supòsits en què es consideri adient, es puguin emprar com a referència els preus públics establerts en aquesta Ordre.

Article 5

Els preus establerts en aquesta Ordre podran ser revisats anualment per resolució de la persona titular de la Direcció Gerència de l'Institut Català de la Salut. La revisió de preus podrà comportar una modificació corresponent a l'aplicació d'un percentatge com a màxim igual a la variació de l'exercici anterior de l'índex de preus publicat per l'Institut Nacional d'Estadística per a Catalunya del Grup Medicina, en el subgrup 062, serveis mèdics, dentals i paramèdics no hospitalaris, pel que fa a l'assistència primària, i en el subgrup 063, serveis hospitalaris, pel que fa a l'assistència hospitalària. Per a la resta de proves, tractaments i activitats serà d'aplicació, si s'escau, l'índex de la rúbrica 42, Serveis mèdics i similars.

En cas de modificació d'aquests números o títols, seran d'aplicació els que els substitueixin.

Disposició derogatòria

Es deroguen l'Ordre de 9 de juliol de 2001, per la qual es van aprovar els preus públics corresponents als serveis que presta l'Institut Català de la Salut, i les resolucions SSS/2619/2002, de 2 de setembre, SLT/2764/2004, de 28 de setembre, i SLT/405/2005, de 7 de febrer, sobre la revisió de preus públics corresponents als serveis sanitaris que presta l'Institut Català de la Salut.

Disposició final única

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà que sigui publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 15 de desembre de 2005

Marina Geli i Fàbrega

Consellera de Salut

Annex 1

Conceptes facturables

 1. Assistència primària.

  A.1) Visites d'atenció primària en consultori:

  Acte assistencial realitzat, prèvia programació, en el centre per un professional sanitari dins l'horari normal d'atenció de l'equip d'atenció primària. Pot ser:

  Visita mèdica de medicina de família, pediatria i altres especialitats.

  Visita d'infermeria o de llevador/a.

  Tècniques d'infermeria o de llevador/a (injectables, extraccions, vacunacions...).

  Activitats que necessiten d'una tècnica o aparell específic d'infermeria o de llevador/a al marge de les visites realitzades.

  A.2) Urgències en consultori:

  Activitat assistencial prestada a les persones usuàries que accedeixen al centre per iniciativa pròpia o d'altres instàncies, utilitzant el circuit alternatiu a la programació, com a conseqüència de la necessitat objectiva o subjectiva d'atenció immediata. Pot ser:

  Visita mèdica.

  Visita d'infermeria o de llevador/a.

  A.3) Intervencions quirúrgiques ambulatòries:

  S'entenen compreses dins d'aquest concepte les cures complexes que requereixen sutura, col·locació de fèrules, etc., i les que comportin:

  Realització de la intervenció amb anestèsia local o sense anestèsia i sense necessitat de preoperatòria.

  Recuperació immediata.

  Realització en una sala de consultes o en un quiròfan menor.

  A.4) Visites a domicili:

  Acte assistencial realitzat per un professional sanitari al domicili del pacient durant l'horari normal de l'equip d'atenció primària. Exclou els actes assistencials realitzats durant l'horari d'atenció continuada i aquells que requereixin atenció immediata o urgent. Pot ser:

  Visita mèdica de medicina de família, pediatria i altres especialitats

  Visita d'infermeria o de llevador/a.

  Tècniques d'infermeria o de llevador/a (injectables, extraccions, vacunacions...).

  Urgències.

  Acte assistencial realitzat per un professional sanitari al domicili del pacient durant l'horari d'atenció continuada i aquell que requereix atenció immediata o urgent.

  A.5) Proves complementàries en l'assistència primària:

  Són les realitzades com a conseqüència d'una visita mèdica en l'atenció primària.

  Radiodiagnòstic.

  Analítica: bàsica (no inclou genètica ni biologia molecular).

  Primera analítica d'embaràs.

  A.6) Examen de salut i certificat acreditatiu:

  Exclou els exàmens regulats per normes específiques que comporten la realització en centres acreditats per l'administració (conducció, armes...) i aquells que són una prestació del sistema nacional de salut.

  A.7) Altres exàmens de salut:

  Són aquells que s'acordin amb entitats públiques, col·lectius o particulars i que consisteixen en: visita amb anamnesi i exploració física, optometria de cribratge, extracció de sang per a analítica bàsica, exploracions complementàries bàsiques segons criteri facultatiu (radiologia, ECG, espirometria, audiometria), elaboració de l'informe corresponent, segona visita i lliurament de resultats.

  En cas de practicar analítiques o altres proves diagnòstiques més complexes que les abans especificades, es facturaran apart aplicant els preus d'aquesta Ordre.

  A.8) Preparació a la maternitat:

  Consisteix en una activitat grupal d'educació sanitària, adreçada a la dona gestant i la seva parella, amb una duració de 2 hores durant 8-10 setmanes.

  Aquesta activitat educativa s'ofereix a partir de les 28 setmanes de gestació aproximadament.

  L'objectiu és proporcionar informació i assessorament sobre l'embaràs, part i puerperi i realitzar entrenament psicofísic per tal de millorar l'adaptació del cos a l'embaràs i part.

  A.9) Recuperació psicofísica postpart:

  Consisteix en una activitat grupal d'educació sanitària adreçada a la dona i el seu fill/a després del part. La duració és de 2 hores setmanals durant 6-8 setmanes.

  Aquesta activitat es pot iniciar a les 2-4 setmanes del part.

  L'objectiu és proporcionar informació i assessorament sobre el puerperi, lactància i cures del nadó per tal de millorar l'habilitat i coneixements de la mare. També inclou entrenament físic de la dona per millorar i recuperar l'estat corporal i valoració del sòl pelvià.

  A.10) Altres grups d'educació sanitària:

  Tenen per objectiu promocionar la salut en diferents aspectes. Són els més freqüents els duts a terme per part del Programa d'atenció a la salut sexual i reproductiva, per a la menopausa i per a la recuperació del sòl pelvià. Solen tenir una durada de 8-10 sessions, però la duració pot ser variable en funció del grup i de les seves característiques.

  La resta de proves i actuacions que es generin per l'activitat de l'assistència primària es facturaran d'acord amb els preus previstos en aquesta Ordre.

 2. Assistència hospitalària.

  B.1)...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR